ปลูกป่าชายเลน
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2552

      

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรม “กฟน. รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน ปีที่  2 ”
 
                 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ อาคารอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า   จ.สมุทรปราการ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง   นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นาวาเอกไกรศรี เกษร เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กิจกรรม “ กฟน.  รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน  ปีที่ 2 ” และ การบำรุงรักษาป่าชายเลน ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จำนวน 200 ไร่ เป็นโครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก และอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมให้ความรู้โดยการศึกษาจากธรรมชาติ สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนแบบบูรณาการจากประสบการณ์จริง และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และในโอกาสนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรม “รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน  ปีที่ 2” โดยนำเยาวชนกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2552 ณ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ  

               ด้านนายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความยินดีที่ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เป็นปีที่ 2  เนื่องจากเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการปลูกจิตสำนึกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเยาวชน โดยนำพลังนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน จะทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีในอนาคตต่อไป
 
             ในส่วนของกองทัพเรือ นาวาเอกไกรศรี เกษร เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ กล่าวว่า กองทัพเรือ พร้อมที่สนับสนุนการไฟฟ้านครหลวง  ปลูกป่าชายเลนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือ และการไฟฟ้านครหลวงได้มีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน ตลอดจนการสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งช่วยให้ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในการศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสภาพความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เป็นเสมือนโรงเรียนศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศวิทยา  ซึ่งสามารถศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1045 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์