ปลูกป่าชายเลน
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2552

      

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรม “กฟน. รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน ปีที่  2 ”
 
                 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ อาคารอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า   จ.สมุทรปราการ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง   นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นาวาเอกไกรศรี เกษร เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  กิจกรรม “ กฟน.  รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน  ปีที่ 2 ” และ การบำรุงรักษาป่าชายเลน ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จำนวน 200 ไร่ เป็นโครงการต่อเนื่อง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของป่าชายเลนร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก และอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมให้ความรู้โดยการศึกษาจากธรรมชาติ สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนแบบบูรณาการจากประสบการณ์จริง และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และในโอกาสนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดกิจกรรม “รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน  ปีที่ 2” โดยนำเยาวชนกว่า 2,000 คน ซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2552 ณ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ  

               ด้านนายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความยินดีที่ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เป็นปีที่ 2  เนื่องจากเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการปลูกจิตสำนึกในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเยาวชน โดยนำพลังนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 200 คน โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน จะทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศป่าชายเลน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีในอนาคตต่อไป
 
             ในส่วนของกองทัพเรือ นาวาเอกไกรศรี เกษร เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ กล่าวว่า กองทัพเรือ พร้อมที่สนับสนุนการไฟฟ้านครหลวง  ปลูกป่าชายเลนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือ และการไฟฟ้านครหลวงได้มีกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน ตลอดจนการสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งช่วยให้ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในการศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสภาพความสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เป็นเสมือนโรงเรียนศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศวิทยา  ซึ่งสามารถศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
199 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์