เชิญส่งโครงงานเข้าประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน หรือสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2552

      

ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนส่งโครงงานเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจถึงสาระสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาให้เยาวชนสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินการและตีดสินใจในกระบวนการต่างๆ  ในชุมชนตลอดจนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
      สท.จึงได้กำหนดจัดการประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน หรือสถานศึกษาขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และสนับสนุนให้เยาวชนได้รวมตัวกันจัดทำโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ สท. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งโครงการเข้าร่วมการพิจารณา
 ๑.๑) เป็นเยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี บริบูรณ์ ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา
 ๑.๒) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

๒.หลักเกณฑ์การพิจารณา
 ๒.๑) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในชุมชน หรือสถานศึกษา
 ๒.๒) เป็นโครงการที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในสังคม
 ๒.๓) จะต้องเป็นโครงการที่มีการจัดทำตามแบบฟอร์มที่ทาง สท.ได้กำหนด (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)
 ๒.๔) โครงการที่จัดทำสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานศึกษาอย่างเห็นได้ชัด
 ๒.๕)สำหรับกรุงเทพมหานคร โครงการที่ดำนินการจะต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานของภาครัฐ สำหรับจังหวัดอื่น ๆ โครงการจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเท่านั้น

๓.ระยะเวลาในการดำเนินงาน
    ๓.๑)สท. ประกาศให้กลุ่มเยาวชนจัดทำ และส่งโครงการโครงการเข้ารับการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์จากต้นทางเป็นสำคัญ โดยกลุ่มเยาวชนที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่
www.opp.go.th และประกาศของทาง สท. ที่ติดไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สท. หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัด และสามารถส่งโครงการดังกล่าวมายัง สท.โดยจ่าหน้าซองถึง กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
    ๓.๒)สท.จะประกาศผลโครงการของเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน การดำเนินงานภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกลุ่มเยาวชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่
www.opp.go.th หรือ และประกาศของทาง สท. ที่ติดไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สท. หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัด
    ๓.๓)โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สท. จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
    ๓.๔)กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง สท. จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๗ วันหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สท. เพื่อที่ทาง สท. จะได้จัดเก็บข้อมูล และพิจารณาผลการดำเนินงานของเยาวชนต่อไป
    ๓.๕)กลุ่มเยาวชนทุกกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม และส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมมายัง สท. จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการเป็นเครือข่าย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ และนอกจากนั้นกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการประเมินผลจากคณะทำงานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรชูเกียรติในฐานะกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ จากทาง สท.

๔.งบประมาณที่ทาง สท. จะดำเนินการสนับสนุน
      สท. จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการให้กับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาจาก สท.จำนวนโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.การติดต่อสอบถาม
      กลุ่มเยาวชนที่สนใจส่งโครงการเข้ารับการสนับสนุน และเข้าร่วมการประกวดโครงการกับทาง สท. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ถึง คุณวิจิตรา ทองไทย  โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๑๖๕๗๓๔๔๔ หรือคุณทัศนีย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  หมายเลข  ๐๘๙๐๐๑๑๕๑๖
      กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  (สท ) ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ เบอร์โทรศัพท์ โทร ๐ – ๒๒๕๕ - ๕๘๕๐-๗ โทรสาร ๐๒-๒๕๓๙๑๑๓ ต่อ๑๕๕ , ๑๓๓

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


       สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
2379 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .doc ประกาศรับสมัคร.doc   
 .doc แบบเสนอโครงการสร้างสรรค์สังคม.doc   
 .doc แผนที่ตั้ง.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์