เชิญส่งโครงงานเข้าประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน หรือสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2552

      

ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนส่งโครงงานเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

      ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจถึงสาระสำคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาให้เยาวชนสามารถและมีส่วนร่วมในการดำเนินการและตีดสินใจในกระบวนการต่างๆ  ในชุมชนตลอดจนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
      สท.จึงได้กำหนดจัดการประกวดโครงการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน หรือสถานศึกษาขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และสนับสนุนให้เยาวชนได้รวมตัวกันจัดทำโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่ สท. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการของกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งโครงการเข้าร่วมการพิจารณา
 ๑.๑) เป็นเยาวชนที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี บริบูรณ์ ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา
 ๑.๒) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

๒.หลักเกณฑ์การพิจารณา
 ๒.๑) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในชุมชน หรือสถานศึกษา
 ๒.๒) เป็นโครงการที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในสังคม
 ๒.๓) จะต้องเป็นโครงการที่มีการจัดทำตามแบบฟอร์มที่ทาง สท.ได้กำหนด (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย)
 ๒.๔) โครงการที่จัดทำสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสถานศึกษาอย่างเห็นได้ชัด
 ๒.๕)สำหรับกรุงเทพมหานคร โครงการที่ดำนินการจะต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยงานของภาครัฐ สำหรับจังหวัดอื่น ๆ โครงการจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเท่านั้น

๓.ระยะเวลาในการดำเนินงาน
    ๓.๑)สท. ประกาศให้กลุ่มเยาวชนจัดทำ และส่งโครงการโครงการเข้ารับการพิจารณา สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์จากต้นทางเป็นสำคัญ โดยกลุ่มเยาวชนที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่
www.opp.go.th และประกาศของทาง สท. ที่ติดไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สท. หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัด และสามารถส่งโครงการดังกล่าวมายัง สท.โดยจ่าหน้าซองถึง กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐
    ๓.๒)สท.จะประกาศผลโครงการของเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน การดำเนินงานภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกลุ่มเยาวชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้ที่
www.opp.go.th หรือ และประกาศของทาง สท. ที่ติดไว้ในบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สท. หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัด
    ๓.๓)โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สท. จะสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
    ๓.๔)กลุ่มเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง สท. จะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๗ วันหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการ และจัดส่งรายงานดังกล่าวมายัง สท. เพื่อที่ทาง สท. จะได้จัดเก็บข้อมูล และพิจารณาผลการดำเนินงานของเยาวชนต่อไป
    ๓.๕)กลุ่มเยาวชนทุกกลุ่มที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม และส่งสรุปผลการดำเนินกิจกรรมมายัง สท. จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการเป็นเครือข่าย ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ และนอกจากนั้นกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการประเมินผลจากคณะทำงานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรชูเกียรติในฐานะกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ จากทาง สท.

๔.งบประมาณที่ทาง สท. จะดำเนินการสนับสนุน
      สท. จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการให้กับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาจาก สท.จำนวนโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕.การติดต่อสอบถาม
      กลุ่มเยาวชนที่สนใจส่งโครงการเข้ารับการสนับสนุน และเข้าร่วมการประกวดโครงการกับทาง สท. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ถึง คุณวิจิตรา ทองไทย  โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๑๖๕๗๓๔๔๔ หรือคุณทัศนีย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  หมายเลข  ๐๘๙๐๐๑๑๕๑๖
      กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  (สท ) ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ เบอร์โทรศัพท์ โทร ๐ – ๒๒๕๕ - ๕๘๕๐-๗ โทรสาร ๐๒-๒๕๓๙๑๑๓ ต่อ๑๕๕ , ๑๓๓

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


       สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
2361 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .doc ประกาศรับสมัคร.doc   
 .doc แบบเสนอโครงการสร้างสรรค์สังคม.doc   
 .doc แผนที่ตั้ง.doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์