การออกแบบการสอน
  ข่าวทั้งหมด
4 มิถุนายน 2552

      

การออกแบบการสอน

การออกแบบการสอน (Instructional of Cognitive)

     Instructional design (ID) หมายถึง กระบวนการของการออกแบบวัสดุการสอน และคำว่า Instructional design model (ID Model) หมายถึง รูปแบบหรือทฤษฎีที่เป็นแนวทางของกระบวนการการออกแบบการสอน

     สำหรับการออกแบบการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้

       ยุค ID 1 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior)

       ยุค ID 2 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (cognitve)

       ยุค ID 3 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฏีคอนสตรัคติวิส (Constructivist)
 
ทฤษฎีการออกแบบการสอนยุค (Generation) ที่ 2 (ID2)
     ข้อตกลงเบื้องต้นของ ID2 ทฤษฎีการออกแบบการสอน (ID2) มีพื้นฐานมาจากข้อตกลงเบื้องต้นของ (Merrill,Li & Jones,1906) กล่าวไว้ดังนี้

        Mental Models
          " ความคิดรวบยอด (Concept) ของ ID2 เน้นทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) มากกว่าพฤติกรรมนิยม (Behavioral) ในที่นี้เริ่มจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า การเรียนรู้เป็นผลมาจากการจัดระเบียบของความจำ (organizing of memory) ลงสู่โครงสร้าง ซึ่งเรียกว่า Mental Models ในที่นี้ได้นำหลักการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จาก จิตวิทยาทางพุทธิปัญญาได้แก่

          : การจัดระเบียบ (Organization) ในระหว่างการเรียนรู้ช่วยในการดึงเอาข้อมูลกลับมาใช้ภายหลัง

          : การขยาย (Elaboration) ที่สร้างขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ข้อมูลใหม่สามารถเอื้อต่อการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ (Retrieval)

          " การจัดระเบียบ (Organization) หมายถึง การจัดโครงสร้างของความรู้ในขณะที่การบรรยาย

          " การขยาย (Elaboration) หมายถึง การแสดงลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในแต่ละหน่วย "

เว็บไซต์ : http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/2545/nong/instructional.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
272 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์