การออกแบบการสอน
  ข่าวทั้งหมด
4 มิถุนายน 2552

      

การออกแบบการสอน

การออกแบบการสอน (Instructional of Cognitive)

     Instructional design (ID) หมายถึง กระบวนการของการออกแบบวัสดุการสอน และคำว่า Instructional design model (ID Model) หมายถึง รูปแบบหรือทฤษฎีที่เป็นแนวทางของกระบวนการการออกแบบการสอน

     สำหรับการออกแบบการสอนจะแบ่งออกเป็น 3 ยุค ดังนี้

       ยุค ID 1 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior)

       ยุค ID 2 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (cognitve)

       ยุค ID 3 : การออกแบบการสอนมีพื้นฐานจากทฤษฏีคอนสตรัคติวิส (Constructivist)
 
ทฤษฎีการออกแบบการสอนยุค (Generation) ที่ 2 (ID2)
     ข้อตกลงเบื้องต้นของ ID2 ทฤษฎีการออกแบบการสอน (ID2) มีพื้นฐานมาจากข้อตกลงเบื้องต้นของ (Merrill,Li & Jones,1906) กล่าวไว้ดังนี้

        Mental Models
          " ความคิดรวบยอด (Concept) ของ ID2 เน้นทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) มากกว่าพฤติกรรมนิยม (Behavioral) ในที่นี้เริ่มจากข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า การเรียนรู้เป็นผลมาจากการจัดระเบียบของความจำ (organizing of memory) ลงสู่โครงสร้าง ซึ่งเรียกว่า Mental Models ในที่นี้ได้นำหลักการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จาก จิตวิทยาทางพุทธิปัญญาได้แก่

          : การจัดระเบียบ (Organization) ในระหว่างการเรียนรู้ช่วยในการดึงเอาข้อมูลกลับมาใช้ภายหลัง

          : การขยาย (Elaboration) ที่สร้างขึ้นในระหว่างการเรียนรู้ข้อมูลใหม่สามารถเอื้อต่อการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ (Retrieval)

          " การจัดระเบียบ (Organization) หมายถึง การจัดโครงสร้างของความรู้ในขณะที่การบรรยาย

          " การขยาย (Elaboration) หมายถึง การแสดงลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในแต่ละหน่วย "

เว็บไซต์ : http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/2545/nong/instructional.html


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
404 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์