ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  ข่าวทั้งหมด
4 มิถุนายน 2552

      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุ 5 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี ก่อนวันใบอนุญาติหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด คือ ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          ความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ จะพิจารณาจากมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานความรู้ที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 โดยผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือมีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง เช่น มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง หรืออยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาก่อน ประกาศคุรุสภาเรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552 ใช้บังคับ (ก่อน วันที่ 9 เมษายน 2552) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา หรือ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรอง (การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม) เป็นต้น หากไม่มีความรู้ตามที่กล่าว ต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

          ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีผลการพัฒนาตามรายการกิจกรรมที่คุรุสภากำหนด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต เช่น การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านการประเมิน หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การเป็นวิทยากรหรือการทำวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น การเข้าฟัง การบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่นๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น

          การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจะพิจารณาจากการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 2743, CALL CENTER 0 2304 9899 และที่เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์