ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  ข่าวทั้งหมด
4 มิถุนายน 2552

      

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุ 5 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี ก่อนวันใบอนุญาติหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด คือ ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

          ความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ จะพิจารณาจากมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานความรู้ที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 โดยผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือมีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง เช่น มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง หรืออยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สำเร็จการศึกษาก่อน ประกาศคุรุสภาเรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552 ใช้บังคับ (ก่อน วันที่ 9 เมษายน 2552) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา หรือ อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรอง (การเทียบโอน การทดสอบ และการฝึกอบรม) เป็นต้น หากไม่มีความรู้ตามที่กล่าว ต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับผู้มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

          ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีผลการพัฒนาตามรายการกิจกรรมที่คุรุสภากำหนด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต เช่น การเข้ารับการศึกษาให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผ่านการประเมิน หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การเป็นวิทยากรหรือการทำวิจัยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา หรือของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น การเข้าฟัง การบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่นๆ โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น

          การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจะพิจารณาจากการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 2743, CALL CENTER 0 2304 9899 และที่เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
844 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์