คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
  ข่าวทั้งหมด
1 มิถุนายน 2552

      

คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก

ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย

ตารางด้านล่างนี้เป็นการเรียงอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดตั้งแต่อันดับที่ 1 - 500 (อันดับที่ 501 - 1,000 อยู่หน้าถัดไป) พร้อมคำแปลของศัพท์แต่ละคำ ถ้าสามารถจดจำทั้ง 1,000 คำนี้ได้อย่างขึ้นใจแล้ว ก็เพียงพอที่จะสามารถเอาตัวรอดสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียว

 

ลำดับ

คำศัพท์

คำแปล

ลำดับ

คำศัพท์

คำแปล

ลำดับ

คำศัพท์

คำแปล

1

the

ที่พูดถึงแล้ว, ที่รู้จักกันแล้ว

2

of

แห่ง, ของ, จาก

3

to

ไปสู่, ไปถึง, ให้แก่

4

and

และ

5

a

อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง

6

in

ใน, ข้างใน

7

is

เป็น, อยู่, คือ

8

it

มัน

9

you

คุณ, เธอ, ท่าน

10

that

นั่น, ที่, ซึ่ง, อัน

11

he

เขา (ผู้ชาย)

12

was

เป็น, อยู่, คือ

13

for

แทน, เป็น, สำหรับ, ให้

14

on

บน, ในขณะ, ในที่

15

are

เป็น, อยู่, คือ

16

with

กับ, ต่อ, ในส่วน, พร้อมกับ

17

as

ดังที่, ตามที่, ราวกับ, เหมือน

18

I

ฉัน

19

his

ของเขา (ผู้ชาย)

20

they

พวกเขา

21

be

เป็น, อยู่, คือ

22

at

ที่, ในการ, ถึง, โดย

23

one

หนึ่ง, เลขหนึ่ง

24

have

มี, เป็น, ได้รับ

25

this

นี่, เช่นนี้, อย่างนี้

26

from

ตั้งแต่, จาก, เนื่องจาก

27

or

หรือ

28

had

มี, เป็น, ได้รับ

29

by

โดย, ด้วย, ตาม

30

hot

ร้อน

31

word

คำ, คำศัพท์

32

but

แต่

33

what

อะไร

34

some

บางคน, บางสิ่ง, จำนวนหนึ่ง

35

we

เรา, พวกเรา

36

can

สามารถ

37

out

ข้างนอก, ออกไป, หมดสิ้น

38

other

อื่นๆ, อีกสิ่ง, อีกคน

39

were

เป็น, อยู่, คือ

40

all

ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ล้วน

41

there

ที่นั่น, ตรงนั้น

42

when

เมื่อ, เมื่อใด, ขณะที่

43

up

เพิ่ม, ขึ้น, ขาขึ้น, ลุก

44

use

ใช้, การใช้

45

your

ของคุณ

46

how

อย่างไร, แค่ไหน, วิธีใด

47

said

พูด, กล่าว, บอก

48

an

อันหนึ่ง, ตัวหนึ่ง, คนหนึ่ง

49

each

คนละ, อันละ, หนึ่งต่อหนึ่ง

50

she

เขา (ผู้หญิง)

51

which

อันที่, อันซึ่ง, ซึ่ง, ไหน

52

do

ทำ, ปฏิบัติ

53

their

ของพวกเขา

54

time

เวลา

55

if

ถ้า, หาก, แม้ว่า

56

will

จะ, ย่อมจะ, ตั้งใจ

57

way

ทาง, หนทาง, วิธีการ, แผน

58

about

รอบ, อ้อม, ราวๆ, เกี่ยวกับ

59

many

มาก, หลาย

60

then

เวลานั้น, ตอนนั้น, ครั้นแล้ว, ดังนั้น

61

them

พวกเขา

62

write

เขียน

63

would

จะ, คงจะ, น่าจะ

64

like

เหมือน, เช่นเดียวกัน, ชอบ, ต้องการ

65

so

เช่นนั้น, ดังนั้น, เท่าที่, จนกระทั่ง

66

these

เหล่านี้, พวกนี้

67

her

เขา, ของเขา (ผู้หญิง)

68

long

ยาว

69

make

ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น

70

thing

ของ, สิ่ง

71

see

เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู

72

him

เขา (ผู้ชาย)

73

two

สอง, เลขสอง

74

has

มี, เป็น, ได้รับ

75

look

ดู, มอง, รูปร่าง, ท่าทาง

76

more

มากกว่า, นอกเหนือ, อีก

77

day

วัน

78

could

สามารถ

79

go

ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน

80

come

มา, เข้ามา, กลายเป็น

81

did

ทำ, ปฏิบัติ

82

number

จำนวน, ตัวเลข

83

sound

เสียง

84

no

ไม่, เปล่า

85

most

มากที่สุด, ส่วนมาก, ที่สุด

86

people

คน, ชาว, ประชาชน

87

my

ของฉัน

88

over

บน, เหนือ, ทั่ว, เกิน

89

know

รู้, รู้จัก, ความรู้

90

water

น้ำ, ของเหลว

91

than

กว่า

92

call

เรียก, ร้องขอ, ร้องเรียก, เรียกว่า

93

first

อันดับหนึ่ง, สิ่งแรก

94

who

ใคร, คนไหน, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ผู้ที่

95

may

อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ

96

down

ลง, ลงมา, ตก, หล่น

97

side

ด้าน, ข้าง, ฝ่าย

98

been

เป็น, อยู่, คือ

99

now

เดี๋ยวนี้, ขณะนี้
ีี

100

find

ค้น, หา, พิสูจน์

101

any

อื่นใด

102

new

ใหม่

103

work

ทำ, งาน, ใช้การได้

104

part

ส่วน, บท, แบ่งแยก

105

take

เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ

106

get

ไปเอามา, ได้รับ, มี

107

place

สถานที่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ฐานะ

108

made

ทำ, สร้าง, ประกอบขึ้น

109

live

มีชีวิตุ, อยู่ได้, ดำรงชีพ

110

where

ที่ไหน, สถานที่

111

after

หลัง, ทีหลัง, ภายหลัง

112

back

หลัง, ข้างหลัง, กลับ, คืน, ถอย

113

little

เล็ก, น้อย

114

only

เดียว, คนเดียว, สิ่งเดียว, เท่านั้น

115

round

กลม, วง, รอบ, วกกลับ, หมุนรอบ

116

man

ผู้ชาย, คน

117

year

ปี

118

came

มา, เข้ามา, กลายเป็น

119

show

แสดง, ให้ดู, ปรากฏ, ชี้, บอก

120

every

ทุก, ทุกประการ, ทั้งหมด

121

good

ดี, งาม, เจริญ, มีค่า, เก่ง

122

me

ฉัน

123

give

ให้, แจก, มอบ, ปล่อย

124

our

ของเรา

125

under

ใต้, ข้างล่าง, ต่ำกว่า, ภายใน

126

name

ชื่อ, ชื่อเสียง

127

very

แท้จริง, จริงๆ, มาก

128

through

ตลอด, ทะลุ, ผ่าน, เสร็จ

129

just

พึ่ง, เดี๋ยวนี้, พอดี, เพียง

130

form

รูปร่าง, ระเบียบ, ลักษณะ, ชนิด

131

sentence

ประโยค, คำพิพากษา

132

great

ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มหาราช, เลิศ

133

think

คิด, พิจารณา, เห็นว่า

134

say

พูด, กล่าว, บอก

135

help

ช่วย, สงเคราะห์, สนับสนุน

136

low

ต่ำ, เตี้ย, หย่อน, พร่อง, เบา, ค่อย

137

line

เส้น, เส้นทาง, แถว, แนว, เชือก

138

differ

ผิดกัน, ต่างกัน

139

turn

หมุน, หัน, เลี้ยว, พลิก, คราว, รอบ

140

cause

เหตุ, สาเหตุ

141

much

มากกว่า, นอกเหนือ, อีก

142

mean

สายกลาง, เฉลี่ย, ระหว่าง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ

143

before

ข้างหน้า, ก่อน, มาก่อน

144

move

เคลื่อน, ย้าย, เดิน, ดำเนินการ

145

right

ถูกต้อง, เป็นธรรม, ทางขวามือ, ขวา

146

boy

เด็กผู้ชาย

147

old

เก่า, แก่

148

too

เกินไป, เหลือเกิน, ด้วย, เหมือนกัน

149

same

คนเดียวกัน, สิ่งเดียวกัน, เหมือนกัน

150

tell

เล่า, บอก

151

does

ทำ, ปฏิบัติ

152

set

วาง, ตั้ง, ก่อ, เรียง, จัดการ

153

three

สาม, เลขสาม

154

want

ต้องการ, อยาก

155

air

อากาศ, กลางแจ้ง

156

well

ดี, สบาย, เรียบร้อย

157

also

ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน

158

play

เล่น, แสดง, บรรเลง

159

small

เล็ก, น้อย

160

end

ท้าย, สุด, จบ, หมด, ทำลาย

161

put

วาง, ใส่, บรรจุ, ตั้ง, จัด, เสนอ, ยื่น

162

home

บ้าน, ที่อยู่อาศัย

163

read

อ่าน

164

hand

มือ

165

port

ประตูใหญ่, ประตูเมือง, ช่องทาง

166

large

ใหญ่, โต, มาก

167

spell

สะกดหนังสือ, ตัวสะกด

168

add

บวก, เพิ่ม, เติม

169

even

แม้, แม้แต่

170

land

ประเทศ, ภูมิประเทศ, แผ่นดิน, ที่ดิน

171

here

นี้, ตรงนี้, ที่นี่

172

must

ต้อง, จำต้อง, สิ่งจำเป็น

173

big

ใหญ่, โต

174

high

สูง, สูงส่ง, รุนแรง

175

such

เช่น, เช่นนี้, เช่นนั้น, ดังนั้น, จริงๆ

176

follow

ตาม, ติดตาม, ทำตาม, เชื่อฟัง

177

act

แสดง, กระทำ, ลงมือทำ

178

why

ทำไม, เพราะอะไร

179

ask

ถาม, ขอร้อง, เชิญ

180

men

ผู้่ชาย, คน

181

change

เปลี่ยน, เปลียนแปลง, ผลัด, แลก, แก้ไข

182

went

ไป, กลายเป็น, เดิน, ดำเนิน

183

light

ไฟ, แสง, ตะเกียง, ,สว่าง, สีอ่อน

184

kind

จำพวก, ชนิด, ประเภท

185

off

ไปเสีย, พ้นไป, หมดเกลี้ยง, ห่างจาก

186

need

ความจำเป็น, ของจำเป็น, ต้องการมาก

187

house

บ้าน, เรือน, ที่อาศัย

188

picture

ภาพ, ภาพวาด

189

try

ลอง, ทดลอง, พิสูจน์, พยายาม

190

us

เรา

191

again

อีก, อีกที, อีกครั้ง

192

animal

สัตว์

193

point

จุด, ใจความสำคัญ, หัวข้อ, ชี้, เล็ง

194

mother

แม่, บ่อเกิด

195

world

โลก

196

near

ใกล้, ใกล้เคียง, จวน, ชิด

197

build

รูปร่าง, โครง, สร้างตึก, ก่อ

198

self

ตนเอง

199

earth

ผืนดิน, โลก

200

father

พ่อ, บ่อเกิด, บาทหลวง

201

head

หัว, สมอง, หัวหน้า, ผู้นำ

202

stand

ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่

203

own

ของฉันเอง, เป็นเจ้าของ, ด้วยตัวเอง

204

page

หน้าหนังสือ, เลขหน้า

205

should

จะ

206

country

ประเทศ, ชนบท

207

found

ก่อ, สร้าง, ตั้ง, วางรากฐา่น

208

answer

ตอบ, คำตอบ

209

school

โรงเรียน

210

grow

ปลูก, งอกงาม, ผุดขึ้น

211

study

ศึกษา, เรียน, พิจารณา

212

still

นิ่ง, สงบ, ยังคง

213

learn

เรียน, เรียนรู้, หาความรู้

214

plant

ปลูก, เพาะ, ต้นไม้

215

cover

ปก, ครอบ, คลุม, ซ่อน, ผ้าห่ม, หลังคา

216

food

อาหาร

217

sun

พระอาทิตย์, แสงแดด

218

four

สี่, เลขสี่

219

between

ระหว่าง, ในระหว่าง, คั่นกลาง

220

state

สภาพ, ภาวะ, ฐานะ, พิธี, รัฐ, บ้านเมือง

221

keep

เก็บ, สงวน, ปกปิด, รักษา, คงอยู่

222

eye

ตา, สายตา

223

never

ไม่เคย, ไม่เลย, ไม่มีอีก

224

last

หลังสุด, สุดท้าย, ปลาย

225

let

ปล่อยให้, อนุญาต, เปิดเผย, ยกโทษให้

226

thought

คิด, พิจารณา, เห็นว่า

227

city

เมืองใหญ่, นคร, กรุง

228

tree

ต้นไม้, ไม้ยืนต้น, แผนที่แสดงกิ่งก้านสาขา

229

cross

กา, ขีด, กากบาท, ไม้กางเขน, ไขว้

230

farm

นา, ไร่, ที่เพาะปลูก

231

hard

แน่น, แข็ง, รุนแรง, ทรหด, ยากเย็น

232

start

ออก, เริ่ม, ตั้งต้น, เดินเครื่อง

233

might

อาจ, อาจจะ, สามารถจะ, คงจะ

234

story

เรื่อง, เรื่องราว, ถ้อยคำ, นิทาน, ประวัติ

235

saw

เห็น, มอง, ดู, ตรวจดู

236

far

ไกล, ห่าง, นาน, ต่อไป, อีก

237

sea

ทะเล, น้ำทะเล

238

draw

เคลื่อน, ดึง, ลาก, วาด, เขียน

239

left

ซ้าย, ซ้ายมือ, ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป

240

late

ช้า, มาสาย, ไม่ทันเวลา, ภายหลัง, ทีหลัง

241

run

วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ

242

don't

ไม่, อย่า, ไม่ทำ, มิได้

243

while

เดี๋ยว, ชั่วครู่, เวลา, ขณะ, ระหว่าง

244

press

รีบร้อน, กดดัน, บีบ, กด, รุกเร้า, เร่งด่วน

245

close

ใกล้, ใกล้เคียง, ติดกัน, ปิด, ยุติ, เลิก

246

night

คืน, กลางคืน, ความมืด

247

real

จริง, แท้, ของจริง

248

life

ชีวิต, การดำรงชีวิต, สิ่งมีชีิวิต

249

few

น้อย, เล็กน้อย, จำนวนน้อย

250

north

เหนือ, ทิศเหนือ, ภาคเหนือ

251

open

เปิด, กาง, โปร่ง, โล่ง

252

seem

แสดงท่าทาง, ดูราวกับ, ดูเหมือน

253

together

ด้วยกัน, เข้าด้วยกัน, พร้อมกัน

254

next

ติดกัน, ถัดไป, ต่อจากนั้น, ข้างหน้า

255

white

ขาว, สีขาว, ซีด, บริสุทธิ์

256

children

เด็ก, บุตรหลาน, ทารก

257

begin

เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก

258

got

ไปเอามา, ได้รับ, มี

259

walk

เดิน

260

example

ตัวอย่าง, แบบอย่าง, แบบฝึกหัด

261

ease

ความสะดวก, ความง่้าย, ความสบาย

262

paper

กระดาษ, เอกสาร, รายงาน

263

group

พวก, เหล่า, หมู่, ฝูง

264

always

เสมอ, ทุกเวลา, ทุกครั้ง

265

music

ดนตรี, เพลง, ทำนอง

266

those

เหล่าโน้น, พวกโน้น, พวกที่

267

both

ทั้งคู่, ทั้งสอง

268

mark

เครื่องหมาย, จุด, แต้ม, รอย, เป้า, วัตถุประสงค์

269

often

บ่อยๆ, หลายครั้ง, มัก

270

letter

อักษร, ตัวหนังสือ, หนังสือ, เอกสาร, จดหมาย

271

until

จนกระทั่ง

272

mile

ไมล์

273

river

แม่น้ำ

274

car

รถยนต์

275

feet

เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)

276

care

วิตก, กังวล, ระวัง, เอาใจใส่, ดูแลรักษา

277

second

ที่สอง, อันดับสอง, วินาที

278

book

หนังสือ, ตำรา, เล่ม, บัญชี, จอง

279

carry

ถือ, หิ้ว, แบก, สะพาย, บรรทุก

280

took

เอามา, หยิบ, จับ, ได้รับ

281

science

วิทยาศาสตร์, ศาสตร์, วิชา

282

eat

กิน, รับประทาน

283

room

ห้อง, ช่อง, ที่ว่าง

284

friend

เพื่อน, มิตร, สหาย, พวกพ้อง

285

began

เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งแต่แรก

286

idea

ความคิด, ความเห็น, ความมุ่งหมาย

287

fish

ปลา

288

mountain

ภูเขา

289

stop

หยุด, งด, เลิก, ห้าม, จอด

290

once

ครั้งเดียว, หนเดียว

291

base

ฐาน, ราก, หลัก, ฐานทัพ, สีพื้น, ยึดเป็นหลัก, ต่ำช้า, ชั่ว

292

hear

ได้ยิน, ฟัง, ทราบ

293

horse

ม้า, ม้าไม้

294

cut

ตัด, ฟัน, เฉือน, ชำแหละ, สกัด

295

sure

วางใจ, แน่ใจ, แน่นอน

296

watch

รอ, คอย, เฝ้าระวัง, ยาม, นาฬิกา

297

color

สี, ระบายสี, สดใส, สีสัน

298

face

หน้า, ใบหน้า, สีหน้า

299

wood

ป่า, ต้นไม้, เนื้อไม้

300

main

ส่วนใหญ่ ,สำคัญ, หลัก

301

enough

พอต้องการ, พอเพียง

302

plain

ง่ายๆ, เรียบ, ขาว, กระจ่่าง, ธรรมดา, ปกติ

303

girl

เด็กผู้หญิง, ผู้หญิง

304

usual

เป็นธรรมเนียม, โดยปกติ, มักจะ, อย่างเคย

305

young

เด็ก, หนุ่มสาว, เยาว์, อ่อนหัด

306

ready

เสร็จ, พร้อม, พร้อมสรรพ, โดยทันที

307

above

สูงกว่า, เบื้องบน, เหนือ, เหลือ, พ้น, กว่า

308

ever

ตลอดไป, เรื่อยมา, ชั่วนิรันด์, เคย

309

red

แดง, สีแดง

310

list

บัญชีรายชื่อ, ลำดับรายการ

311

though

แม้ว่า, มาตรว่า

312

feel

สัมผัส, รู้สึก สำนึก

313

talk

พูด, เจรจา

314

bird

นก, สัตว์ปีก

315

soon

เร็ว, ไม่ช้าไม่นาน

316

body

ร่างกาย, ลำตัว, ตัวถัง

317

dog

สุนัข

318

family

ครอบครัว

319

direct

ทิศทาง, วิธี, มุ่ง, เล็ง, คำแนะนำ, คำสั่ง, โดยตรง, ตรงไป

320

pose

แจ้ง, กำหนด, ตั้ง, วางท่าทาง

321

leave

ทิ้ง, ละ, ปล่อย, ออก, จากไป

322

song

เพลง

323

measure

เครื่องตวง, เครื่องวัด, ขนาด, กะประมาณ

324

door

ประตู

325

product

ผล, ผลิตภัณฑ์, สินค้า

326

black

ดำ, สีดำ, มืด

327

short

สั้น, ใกล้, ลัด

328

numeral

ตัวเลข

329

class

ชั้น, ระดับ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ชั้นเรียน

330

wind

ลม, พายุ

331

question

คำถาม, ไต่ถาม, กระทู้, สงสัย

332

happen

เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, บังเอิญ

333

complete

ทำเสร็จ, เสร็จสิ้น, จบ, ครบ, สมบูรณ์

334

ship

เรือ, ขนส่งทางเรือ

335

area

พื้นที่, เนื้อที่, ขอบเขต

336

half

ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, แบ่งครึ่ง, ส่วนแบ่ง

337

rock

หิน, แข็ง, เขย่า, โยก, ดนตรีร็อค

338

order

ชั้น, ลำดับ, ชนิด, แบบแผน, ระเบียบ, คำสั่ง

339

fire

ไฟ, ไฟไหม้, ยิงปืน, ไล่ออก

340

south

ใต้, ทิศใต้

341

problem

ปัญหา, เรื่องไม่เข้าใจ

342

piece

ชิ้น, แท่ง, อัีน, ก้อน, แปลง, ผืน, ม้วน, ผับ

343

told

เล่า, บอก

344

knew

รู้, รู้จัก, ความร

345

pass

ผ่าน, พ้น, ล่วงลับ, สอบผ่าน, เดินผ่าน

346

since

ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ, โดยเหตุที่

347

top

ยอด, บนสุด, หลังคา

348

whole

ทั้งหมด, ทั้งอัน, ทั้งสิ้น, ทั่วไป, เต็ม

349

king

กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, เจ้า, ผู้เป็นใหญ่

350

space

อวกาศ, ช่องว่าง, ระยะทาง, เนื้อที่, เว้นระยะ

351

heard

ได้ยิน, ฟัง, ทราบ

352

best

ดีที่สุด, สบายที่สุด, สุดยอด

353

hour

ชั่วโมง, เวลา

354

better

ดีกว่า, สบายกว่า

355

true

จริง, ความจริง, ซื่อสัตย์

356

during

ในระหว่าง, ตลอดเวลา

357

hundred

ร้อย, จำนวนร้่อย

358

five

ห้า, เลขห้า

359

remember

จำได้, ระลึกถึง, ความทรงจำ

360

step

ก้าวขา, เหยียบย่าง, ขั้น, จังหวะ

361

early

เร็วกว่ากำหนด, มาก่อน, ภายในเร็ววัน

362

hold

ถือ, จับ, ยึด, เกาะ, มัด, รักษา

363

west

ตะวันตก, ทิศตะวันตก

364

ground

ดิน, พื้นดิน, สนาม, รากฐาน

365

interest

ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย, น่าสนใจ

366

reach

ยื่น, เอื้อม, แผ่

367

fast

รวดเร็ว, ด่วน, ทำให้แน่น, ผูก

368

verb

คำกริยา

369

sing

ร้องเพลง

370

listen

ฟัง

371

six

หก, เลขหก

372

table

โต๊ะ, ตาราง

373

travel

ท่องเที่ยว

374

less

เล็ก, น้อย

375

morning

เช้า, เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวัน

376

ten

สิบ, เลขสิบ, จำนวนสิบ, ที่สิบ

377

simple

ง่าย, เรียบง่าย, ไม่หรูหรา, เฉยๆ

378

several

หลายครั้ง, หลายคน

379

vowel

สระ (ตัวอักษร)

380

toward

ไปทาง, ไปสู่, ไปถึง

381

war

สงคราม, การต่อสู้

382

lay

วาง, พาด, แผ่, คลี่, ปู

383

against

ทวน, ย้อน, ฝืน, ขัดขืน, ต่อสู้

384

pattern

แบบ, แผน, รูปแบบ, หุ่น, ลวดลาย

385

slow

ช้า, ค่อยๆ, ไม่เร่งรีบ

386

center

ตรงกลาง, ใจกลาง, จุดศูนย์กลาง

387

love

รัก, ชอบ, คู่รัก

388

person

บุคคล, คน

389

money

เงิน, การเงิน

390

serve

รับใช้, บริการ, ส่งเสริม, รับราชการ

391

appear

ปรากฏขึ้น, แสดงตัว, แจ้ง, ประจักษ์

392

road

ถนน, ทาง

393

map

แผนที่

394

rain

ฝน, ฝนตก, ฤดูฝน

395

rule

กฎ, หลัก, ระเบียบ

396

govern

ดูแล, ครอบงำ, บังคับ, ปกครอง, รัฐบาล

397

pull

ดึง, กระชาก, ฉุด, ลาก

398

cold

เย็น, หนาว, หวัด

399

notice

ประกาศ, แจ้งล่วงหน้า, แจ้งความ, ข้อสังเกต

400

voice

เสียง, เสียงพูด, เสียงร้อง

401

unit

หน่วย

402

power

กำลัง, แรง, แข็งแรง, อำนาจ

403

town

เมือง, นคร

404

fine

ดี, วิเศษ, เลิศ, ประณีต

405

certain

แน่ใจ, แน่นอน, แน่ๆ

406

fly

บิน, เหาะ, พุ่ง

407

fall

ตก, หล่น, ร่วง, ล้ม, พังทลาย

408

lead

จูง, ชักจูง, ชวน, นำหน้า, เป็นหัวหน้า

409

cry

ร้อง, ป่าวร้อง, ส่งเสียง, ร้องไห้

410

dark

มืด, มืดค่ำ, ลึกลับ, มืดมน

411

machine

จักร, เครื่อง, เครื่องจักร, เครื่องยนต์

412

note

ชื่อเสียง, เครื่องหมาย, หนังสือ, ธนบัตร

413

wait

คอย, รอ, รับใช้่

414

plan

แผนผัง, แผนการ, วิธี, อุบาย

415

figure

ตัวเลข, สถิติ, จำนวนเงิน, รูปร่าง, ทรวดทรง

416

star

ดวงดาว, วัตถุที่มีแฉกเหมือนดาว, ดารา, บุคคลโดดเด่น

417

box

กล่อง, หีบ, คอก

418

noun

คำนาม

419

field

ทุ่ง, สนาม, สนามรบ, กลางแจ้ง, ขอบเขต

420

rest

พัก, พักผ่อน, สงบสุข, คงอยู่

421

correct

ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร

422

able

สามาร, หลักแหลม, เก่ง

423

pound

หน่วยเงินอังกฤษ, หน่วยน้ำหนัก

424

done

ทำ, ปฏิบัติ

425

beauty

สวย, งาม

426

drive

ขับ, ขับไล่, ผลักไส, ดัน, บังคับ, ขับรถ

427

stood

ยืน, ทรงตัว, ตั้ง, เข้าประจำที่

428

contain

จุ, บรรจุ, ความจุ

429

front

ด้านหน้่า, แถวหน้า, เผชิญหน้า

430

teach

สอน, สอนหนังสือ

431

week

สัปดาห์, เจ็ดวัน

432

final

สุดท้าย, สิ้นสุด, ในที่สุด

433

gave

ให้, แจก, มอบ, ปล่อย

434

green

เขียว, สีเขียว, เขียวชอุ่ม, สนาม

435

oh

โอ้ (คำอุทาน)

436

quick

รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที

437

develop

เป็นรูปร่างขึ้น, เจริญ, พัฒนา

438

ocean

มหาสมุทร

439

warm

อบอุ่น, อุ่น, ร้อนขึ้น

440

free

อิสระ, เสรีภาพ, ว่าง, ไม่เสียค่าใช้จ่าย

441

minute

นาที

442

strong

แข็ง, แข็งแรง, มั่นคง, มีอำนาจ, รุนแรง

443

special

พิเศษ

444

mind

จิตใจ, ความเห็น, ความคิด, ความทรงจำ

445

behind

หลัง, ข้างหลัง, ล้าหลัง

446

clear

ใส, แจ่มใส, กระจ่าง, บริสุทธิ์, ล้าง, ชำระ, ผ่านพ้น

447

tail

หาง, ปลาย, ท้าย

448

produce

ผล, พืชผล, ผลผลิต, เป็นประโยชน์

449

fact

ความจริง, เรื่องจริง, ข้อเท็จจริง

450

street

ถนน

451

inch

นิ้ว (หน่วยความยาว)

452

multiply

คูณ, ทวีคูณ

453

nothing

ไม่มี, ศูนย์เปล่า, ไม่เลย

454

course

เส้นทาง, แนวทาง, วิธี, หลักสูตร

455

stay

คงอยู่, พัก, ระงับ, ค้ำ

456

wheel

ล้อรถ, กงจักร, กังหัน, วกเวียน

457

full

เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น

458

force

แรง, กำลัง, อำนาจ, บังคับ

459

blue

ฟ้า, น้ำเงิน, สีฟ้า, สีน้ำเงิน

460

object

วัตถุ, ที่หมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์

461

decide

ตัดสิน, ตกลงใจ

462

surface

ด้าน, หน้า, พื้นผิว, ฉาบหน้า

463

deep

ลึก, จมลึก, เหว, ถลำลึก

464

moon

พระจันทร์

465

island

เกาะกลางทะเล

466

foot

เท้า, ปลาย, ตีน, ฟุต (หน่วยวัดระยะ)

467

system

ระบอบ, ระเบียบ, หลัก, วิธี, ประมวล

468

busy

มีงานยุ่ง, วุ่นวาย, ไม่ว่าง, พลุกพล่าน

469

test

พิสูจน์, ทดลอง

470

record

บันทึก, สถิติ, อัดเสียง

471

boat

เรือ

472

common

ร่วมกัน, กองกลาง, สาธารณะ, สามัญ, ธรรมดา

473

gold

ทองคำ, สีทอง

474

possible

อาจเป็นไปได้, พอจะเป็นไปได้, บางที, อาจจะ

475

plane

พื้นราบ, แนวราบ, แบน, เครื่องบิน

476

stead

แทน, ตัวแทน

477

dry

แห้ง, ผึ่ง, ตาก, ปราศจากน้ำ

478

wonder

ประหลาดใจ, พิศวง, สงสัย

479

laugh

ยิ้ม, หัวเราะ

480

thousand

พัน, เลขพัน

481

ago

นานมาแล้ว, ผ่านมาแล้ว

482

ran

วิ่ง, หนี, รีบ, หมุน, ดำเนินการ

483

check

ตรวจสอบ, ทำเครื่องหมาย, ระงับ, รั้ง, ต้านทาน

484

game

เกมส์, การเล่น, เครื่องสนุกสนาน

485

shape

รูปร่าง, ทรวดทรง, ท่าทาง

486

equate

ทำให้เท่าเทียม, เสมอภาึค, สมดุล

487

hot

ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว

488

miss

พลาด, ผิด, ปล่อย, หายไป, คิดถึง, นางสาว

489

brought

เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง

490

heat

ร้อน, อบอ้าว, สดๆ ร้อนๆ, ฉุนเฉียว

491

snow

หิมะ, ผมขาว

492

tire

เหนื่อย, เมื่อย, เบื่อ

493

bring

เอามาให้, นำมาซึ่ง, นำไปสู่, ยกมาอ้าง

494

yes

ใช่, ถูกต้อง

495

distant

ระยะทาง, หนทางไกล, นานมาแล้ว

496

fill

เต็ม, เต็มที่, บรรจุจนเต็ม, แน่น

497

east

ตะวันออก, ทิศตะวันออก

498

paint

สี, ทาสี, วาดรูป

499

language

ภาษา

500

among

ในหมู่, ในจำนวน, ในพวก, ในระหว่าง

.

.

.

ที่มาข้อมูล : http://esl.about.com/

ที่มาเว็บ : https://www.myfirstbrain.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
11354 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์