คุรุสภาร่วมมือสำนักงาน สกสค. จัดบริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤษภาคม 2552

      

คุรุสภาร่วมมือสำนักงาน สกสค. จัดบริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          คุรุสภาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดย นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการสำนักงาน สกสค. ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 นี้ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประสงค์จะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ที่ สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ จากอีก 4 ช่องทาง คือการส่งด้วยตนเอง ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางไปรษณีย์และส่งที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุครบ 5 ปี ต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ดังนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภา โดยผ่านหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี การจัดส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรณีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้ส่งแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับ ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทแต่มิได้ประกอบวิชาชีพ ให้ยืนต่อเลขาธิการคุรุสภาเป็นรายบุคคล ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

          ในการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องใช้แบบฟอร์มดำเนินการ จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วยแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งแยกตามประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา
www.ksp.or.th

          การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรยื่นคำขอต่อใบอนุญาตฯ ตามสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะทำด้วยหรือไม่นั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือใบอนุญาตที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือไม่
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          โทร. 0 2280 4334-8 ต่อ 555-558, 0 2282 2743
          Call Center 0 2304 9899 และที่
www.ksp.or.th--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 พ.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์