นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร”
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2552

      

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร”

 


        นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร” เป็นการดำเนินงานจัดกระบวน  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและคนมีความสุข โดยนำแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ผ่านพฤติกรรมการกิน อยู่ ดู ฟัง   แนวปรัชญาพุทธศาสนาการจัดการศึกษา 4 ส่วน (จริยศึกษา พุทธิศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา)  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงของท่านพุทธทาสภิกขุบูรณาการกับแนวคิดหลักการยุวเกษตรกรคือหลัก 4 ก (4H)  ได้แก่  กมล (Heart) เกศ (Head)   กร(Hand)  กาย (Health)  รวมทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   มาประยุกต์ใช้และบูรณาการกระบวนการให้เป็น โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร  

อ่านรายละเอียด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1075 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์