ศธ.นำร่องใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
  ข่าวทั้งหมด
15 พฤษภาคม 2552

      

14 พฤษภาคม 2552 : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทดลองปฏิบัติทำแบบประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ตามขั้นตอนอย่างละเอียดรวมถึงร่วมกันพิจารณาสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือให้ข้อเสนอแนะตามแบบตรวจสอบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในอดีตไม่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาจึงได้จัดทำระบบการพัฒนาแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการวางแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลโดยคาดหวังว่าแผนดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมจุดอ่อนให้เข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

     ผลที่ได้จากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลทาง สคบศ. จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตรงตามสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในตำแหน่ง

     ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 60 คน และศึกษานิเทศก์ 120 คน


วาสนา / ข่าว
อธิชนม์ / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
946 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์