ศธ.นำร่องใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์
  ข่าวทั้งหมด
15 พฤษภาคม 2552

      

14 พฤษภาคม 2552 : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ทดลองปฏิบัติทำแบบประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) ตามขั้นตอนอย่างละเอียดรวมถึงร่วมกันพิจารณาสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือให้ข้อเสนอแนะตามแบบตรวจสอบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในอดีตไม่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาจึงได้จัดทำระบบการพัฒนาแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการวางแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลโดยคาดหวังว่าแผนดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมจุดอ่อนให้เข้มแข็งและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น

     ผลที่ได้จากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลทาง สคบศ. จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแบบประเมินสมรรถนะให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้จริงได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตรงตามสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในตำแหน่ง

     ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 60 คน และศึกษานิเทศก์ 120 คน


วาสนา / ข่าว
อธิชนม์ / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
145 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์