คลังปัญญาไทย
  ข่าวทั้งหมด
12 พฤษภาคม 2552

      

คลังปัญญาไทย

เว็บไซต์ : http://www.panyathai.or.th

    ในปี 2549 นี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียน กล่าวคือ มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนของรัฐกว่า 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นโอกาสอันใหญ่หลวง ในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

     หากแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นปัญหาอันตรายจากภัยทางอินเทอร์เน็ต ก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน จากการสำรวจโดยความร่วมมือของเอแบคโพลล์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อช่วงต้นปีพบว่าเด็กกรุงเทพฯอายุ 15 ถึง 24 ปีนั้น ราว 60% เคยเห็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทั้งเว็บไซต์ประเภทลามกอนาจารและส่งเสริมความรุนแรง อีกราว 70% นิยมใช้บริการห้องสนทนาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า “แชทรูม” ซึ่งนำไปสู่การนัดพบกันจริงๆถึงราว 30% แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงอันเกิดจากลักษณะพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชนนั้นมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจที่ได้นี้มีลักษณะเป็นไปในทางเดียวกันกับที่พบในประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง, สิงคโปร์ หรือญี่ปุ่นซึ่งกำลังประสพปัญหารุนแรงอาทิเช่น การล่อลวง, ข่มขืน หรือนัดกันไปฆ่าตัวตายผ่านเว็บไซต์

     ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำได้ด้วยการป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการผลักดันให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นพื้นฐานของ การสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนที่สนใจแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆที่ตนเองสนใจได้โดยสะดวก แต่ปัจจุบันองค์ความรู้ต่างๆเป็นภาคภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตนั้นยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อเด็กและเยาวชนต้องการสืบค้นข้อมูลในระบบจึงไม่สามารถเสาะหาความรู้ตามความสนใจได้ดังเช่นในต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้น เยาวชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้เพราะมีฐานความรู้กระจัดกระจายอยู่มากมาย ดังนั้นปัญหาการขาดเนื้อหาความรู้ในภาษาไทยในระบบอินเทอร์เน็ตนั้นจึงเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะ นอกจากจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กไทยไม่สามารถทัดเทียมนานาประเทศได้แล้ว ยังทำให้เด็กไทยไม่มีช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

     นอกเหนือจากการเรียนรู้ของเยาวชนแล้วนั้น แท้จริงการเรียนรู้ของประชาชนทุกเหล่าก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้รู้และผู้ใฝ่รู้ในประเทศไทยนั้น ยังสามารถจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องหากมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ ดังเช่นที่เกิดในต่างประเทศ ซึ่งผู้มีความรู้ในทุกๆสาขาวิชาล้วนต่างให้ข้อมูลความรู้ของตนไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ของตนเอง และเว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไป ในประเทศไทยเองนั้นพื้นที่การเรียนรู้นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาแล้วย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้อย่างแน่นอน

     ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สสส. และภาคี จึงมีแนวคิดที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมได้ผ่านสื่อ ICT โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีวิธีการพื้นฐานคือ การร่วมพัฒนาฐานความรู้ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้สามารถบริจาคความรู้ของตนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชาวไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา และยังเป็นการสนองพระราชประสงค์ในด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า "เด็กควรได้เรียนความรู้ ควรได้เรียนความดี และควรได้เรียนวิธีทำงานได้" อีกด้วย

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
255 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์