การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้
  ข่าวทั้งหมด
28 เมษายน 2552

      

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้

ศิริพรรณ สายหงษ์ นักวิชาการศึกษา ๘ ว
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

          ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมีความสำคัญมาก รัฐได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดสภาพแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนด้านต่างๆ ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ก็เป็นแหล่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กำหนดว่ารัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากทำได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า "การจัดบรรยากาศการเรียนรู้" ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้ว การนำข้อมูล ความรู้ ที่มีอยู่ ในแหล่งการเรียนรู้นั้นๆมาจัดกระทำให้เป็นระบบ เรียกว่า " การจัดกิจกรรมการเรียนรู้" ก็จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เข้าไปใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีเจตคติ และอาจจะสามารถนำความรู้ในแหล่งการเรียนรู้นั้นๆไปใช้ประโยชน์ได้ ถ้าลองนึกถึงแหล่งการเรียนรู้รอบๆตัวเราสักแห่งหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น ห้องสมุดประชาชน บรรยากาศที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ความสงบเงียบ สะอาดสะอ้าน มีสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อโสต สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ที่จัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาสื่อที่ต้องการได้ง่าย เจ้าหน้าที่มีน้ำใจ ยินดีบริการให้ความช่วยเหลือแนะนำข้อมูลต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ซึ่งบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ได้ดี ยิ่งถ้าห้องสมุดใดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง การจัดเสวนาแนะนำหนังสือใหม่ การเชิญวิทยากร ผู้รู้ มาให้ความรู้เรื่องที่อยู่ในความสนใจ ก็ยิ่งจะช่วยให้แหล่งการเรียนรู้นี้ น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้มากขึ้น
          อย่างไรก็ตาม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ ให้น่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมที่จัดให้ เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มากพอสมควร เนื่องจากการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมของแหล่งการเรียนรู้นั้นๆ และต้องคำนึงว่าต้องการให้ผู้เข้าไปใช้บริการในแหล่งเรียนรู้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ประเภทใดบ้าง แค่ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการคิด ( พุทธิพิสัย ) หรือต้องการให้เกิดพฤติกรรมด้านเจตคติ ( เจตพิสัย ) หรือต้องการมากกว่านั้นคือต้องการให้เกิดพฤติกรรมการนำไปใช้ได้ ทำได้ ปฏิบัติได้ ( ทักษะพิสัย ) ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ จะใช้วิธีการไม่เหมือนกัน ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เกิดจากการที่ผู้เขียนเข้าไปใช้บริการในแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งเป็นประจำทุกอาทิตย์ จึงเกิดจินตนาการว่า ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้ จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร จึงจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าไปใช้บริการ ซึ่งแหล่งการเรียนรู้ดังกล่าวนี้คือ "สวนสาธารณะ" ทุกคนคงมีภาพสวนสาธารณะอยู่ในใจแล้ว สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทุกเพศ ทุกวัย มีบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ บางแห่งมีบึง คลองคู สะพานข้าม คนส่วนใหญ่จะเข้าไปเดินเล่น ออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่น่าจะทำได้ง่ายที่สุดคือ การมีป้ายบอกชื่อไม้ดอก
ไม้ใบ ทำให้ผู้อ่านรู้จักพืชพรรณที่มีอยู่ในสวนสาธารณะนั้นๆไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสวนสาธารณะหลายแห่งก็ทำอยู่แล้ว แต่เท่าที่พบเป็นเพียงป้ายบอกชื่อพรรณไม้และชื่อวิทยาศาสตร์เท่านั้น ควรมีข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นสรรพคุณ ประโยชน์ และอาจจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ใบหญ้าในสวนสาธารณะ เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อีกทางหนึ่ง พฤติกรรมการเรียนรู้ที่คาดว่าจะเกิดจาก กิจกรรมนี้คือความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าในสวนสาธารณะแห่งนี้ และอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกตระหนัก เห็นคุณค่า ประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้และธรรมชาติ ตามมาด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสวนสาธารณะ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งอาจจะเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม สำหรับกลุ่มวัยรุ่นอาจจะเป็น กิจกรรมการเต้นแอโรบิค กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ อาจจะเป็น การรำมวยจีน ไท้เก้ก การนั่งสมาธิ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ทำให้บุคคลมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน การจัดให้มีมุมหนังสือตามใต้ต้นไม้ หรือห้องสมุดเล็กๆ ในสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าไปในสถานที่แห่งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจ หรือจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กๆ และผู้สูงอายุ เช่นจัดอาสาสมัครผู้สูงอายุเล่านิทานให้เด็กๆฟัง หรือการแข่งขันตอบปัญหาของเด็ก กิจกรรมการประกวดความสามารถด้านต่างๆ กิจกรรมการวาดรูป ระบายสี ดนตรี ฯลฯ เหล่านี้น่าจะเป็น กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดได้ในสวนสาธารณะ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น ในแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของบุคคล การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะมีความแตกต่างจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสวนสาธารณะดังกล่าว เพราะบริบทและสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างกัน การที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ว่าต้องการให้ผู้เข้าไปนั้นได้เรียนรู้อะไร และต้องการให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ประเภทใด แล้วจึงออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้น รวมทั้งออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปใช้บริการแหล่งการเรียนรู้นั้นๆด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านต่างๆ

จุดประสงค์ ( เน้นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ) กิจกรรมเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ที่เข้าไปในพระที่นั่งวิมานเมฆ

1. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ พระที่นั่งวิมานเมฆ
2. มีความรู้คำราชาศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

- ให้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระที่นั่งวิมานเมฆ 
- ให้วิทยากรนำชมและบรรยายประวัติ ความเป็นมา 
- จัดป้ายคำราชาศัพท์ที่เครื่องใช้นั้นๆ
- ให้ไปศึกษาค้นคว้าคำที่กำหนด

จุดประสงค์ ( เน้นพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ) กิจกรรมเสนอแนะ
3 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ ศิลปวัฒนธรรมไทย ท ให้วิทยากรนำชม ความวิจิตร งดงาม ของสิ่งของต่าง ๆ และบรรยายประวัติ ความเป็นมา ความสามารถในการประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ผลงาน

จุดประสงค์ ( เน้นพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ) กิจกรรมเสนอแนะ
4. สามารถแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท ให้เขียนเรียงความ บทความ เกี่ยวกับความประทับใจ ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย

- ให้ประดิษฐ์ ออกแบบ สิ่งของเครื่องใช้ หรืออาหาร ที่แสดงความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
127 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์