สอศ.แต่งตั้งโยกย้าย 216 "รอง-ผอ."
  ข่าวทั้งหมด
28 เมษายน 2552

      

สอศ.แต่งตั้งโยกย้าย 216 "รอง-ผอ."

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ.เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการบรรจุ และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ผอ.) และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สอศ.จำนวน 88 ราย ดังนี้ ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) พรหมคีรี นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ เป็น ผอ.วก.พนมสารคาม นางราตรี ชัยมูล เป็น ผอ.วก.เซกา นายเจริญ ศิริวงศ์ เป็น ผอ.วก.ด่านซ้าย นายวีระชัย ไตรศักดิ์ เป็น ผอ.วก.บัวใหญ่ นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล เป็น ผอ.วก.บ้านโป่ง นายนพดล สุวรรณสุนทร เป็น ผอ.วก.สองพี่น้อง นายอำนาจ ฝ่าวิบาก เป็น ผอ.วก.เวียงสา นายวิชัย ปรินายวนิชย์ เป็น ผอ.วก.ศรีบุญเรือง ว่าที่

ร.ต.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) ราชบุรี 2 นายพัสกร คำเพราะ เป็น ผอ.วก.หัวตะพาน นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน เป็น ผอ.วก.หัวไทร นางภาวิดา ศรีสุนทร เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) ตราด นายอุทัย ลือสกุล เป็น ผอ.วช.ภูเก็ต นายกำจร ตันวัฒนา เป็น ผอ.วก.ท้ายเหมือง นายสุเทพ ยงยุทธ์ เป็น ผอ.วก.ตะกั่วป่า นายมานัส พานทอง เป็น ผอ.วก.ชัยบาดาล นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็น ผอ.วช.จันทบุรี นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ เป็น ผอ.วก.นครศรีธรรมราช

นายวิรัติ บัวทอง เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ชุมพร นายอริยะ สุวรรณปากแพรก เป็น ผอ.วษท.พังงา นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์ เป็น ผอ.วก.เขาย้อย นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็น ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา นายดุสิต สะดวก เป็น ผอ.วษท.สระแก้ว นายทองอาบ บุญอาจ เป็น ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นายสัญญา ไชยประเสริฐ เป็น ผอ.วษท.ยโสธร นางสาวพรทิพย์ ธัญญลักษณ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 7

นายประทีป บินชัย รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) พระนครศรีอยุธยา 1 นางมาลี เพชรสุวรรณ เป็นรอง ผอ.วอศ.เอี่ยมละออ นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ เป็นรอง ผอ.วอศ.เสาวภา นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ เป็นรอง ผอ.วอศ.นครปฐม นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ เป็นรอง ผอ.วท.แม่วงก์ นายครรชิต กำลังเกื้อ เป็นรอง ผอ.วท.มาบตาพุด นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ เป็นรอง ผอ.วท.สตูล นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ เป็นรอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ภู่สมบัติขจร เป็นรอง ผอ.วท.บ้านแพง นายสมจิตร ชัยบัง เป็นรอง ผอ.วท.คูเมือง นายสุรชัย ผาโคตร เป็นรอง ผอ.วท.คูเมือง นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน เป็นรอง ผอ.วท.บ้านค่าย นายอารักษ์ จะรา เป็นรอง ผอ.วท.ตรัง นายชุมพล ขัดเกลา เป็นรอง ผอ.วท.บูรพาปราจีน

น.ส.เยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง เป็นรอง ผอ.วษท.กำแพงเพชร 5 นายพงศกร ชัยวุฒิ เป็นรอง ผอ.วษท.ลำพูน นายนิธินันท์ มาลัย เป็นรอง ผอ.วษท.ลพบุรี นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง เป็นรอง ผอ.วษท.เพชรบุรี นายสะไกร สมฤาแสน เป็นรอง ผอ.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นายอำนาจ ศรแก้ว เป็นรอง ผอ.วษท.ตาก นายบุญส่ง จำปาบรรพ์ เป็นรอง ผอ.วษท.ยโสธร ว่าที่ พ.ต.สมพงษ์ บุญญา เป็นรอง ผอ.วษท.ราชบุรี น.ส.กรรณิการ์ แดนสีแก้ว เป็นรอง ผอ.วษท.อุบลราชธานี น.ส.สิริรัคนา เนาว์โสภา เป็นรอง ผอ.วษท.ขอนแก่น นายสมเจต ช้างสีทา เป็นรอง ผอ.วษท.อุทัยธานี นายเสาห้า ภู่ลา เป็นรอง ผอ.วษท.สุราษฎร์ธานี นายประวิช ดวงจิต เป็นรอง ผอ.วษท.ยโสธร นายประสิทธิ์ ยวดยาน เป็นรอง ผอ.วษท.ระนอง นายสมบัติ รัตนะ เป็นรอง ผอ.วษท.พิจิตร นายปฏิพัฒน์ แก้วมูล เป็นรอง ผอ.วก.สตึก นายกษิดิฏฐ์ คำศรี เป็นรอง ผอ.วก.ไชยา นายมหิศร เปาะสู เป็นรอง ผอ.วท.กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็นรอง ผอ.วก.บางสะพาน นายเจษฎา ธนะสถิตย์ เป็นรอง ผอ.วก.บ้านลาด

นายวศวัฒน์ เหล็กสิงห์ เป็นรอง ผอ.วก.นครไทย นายการุณ ไทยเกิด เป็นรอง ผอ.วก.เขาย้อย นายสมปอง พูลเพิ่ม เป็นรอง ผอ.วก.สอง นางจิตโสมนัส ไชยเชษฐ์ เป็นรอง ผอ.วก.ปากช่อง นายชาญชัย ประทีปเกาะ เป็นรอง ผอ.วก.นาทวี นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง เป็นรอง ผอ.วก.ขุนหาญ นายสุทิศ รวดเร็ว เป็นรอง ผอ.วก.ปราสาท นายสมจิตร ธงห้อย เป็นรอง ผอ.วก.ฝาง นายโสภา คล่องดี เป็นรอง ผอ.วก.หัวตะพาน นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ เป็นรอง ผอ.วช.พระนครศรีอยุธยา นายวีระเดช ว่องเจริญโชควรการ เป็นรอง ผอ.วก.ศรีสำโรง นายอดุลย์ ผิวผัน เป็นรอง ผอ.วก.สังขะ 6 นายวิรัช สุวรรณทา เป็นรอง ผอ.วก.นางรอง นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร เป็นรอง ผอ.วก.เกษตรวิสัย นายรักษ์ โชคสุวัฒนสกุล เป็นรอง ผอ.วก.ลอง 9

นายณัฐพงศ์ สุทธินานนท์ เป็นรอง ผอ.วช.ระยอง นายสิทธิพร ขันธริโย เป็นรอง ผอ.วก.สองพี่น้อง นางมยุรี บุญเยี่ยม เป็นรอง ผอ.วก.สังขะ นายสุวินันท์ สีลาโคตร เป็นรอง ผอ.วก.บำเหน็จณรงค์ นายศรียนต์ สาริกานนท์ เป็นรอง ผอ.วก.แม่สะเรียง นายสมศักดิ์ ไชยโสดา เป็นรอง ผอ.วก.ตะกั่วป่า นายสมชาย อินทร์ปรางค์ เป็นรอง ผอ.วก.ปราสาท นายประมุข ติฐิโต เป็นรอง ผอ.วก.บ้านลาด นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ เป็นรอง ผอ.วก.กระบุรี นายมงคล แก้วรอด เป็นรอง ผอ.วก.บำเหน็จณรงค์ นายพิศณุ ทองเลิศ เป็นรอง ผอ.วก.บ้านแพ้ว นายพุทธพร ปราโมทย์ เป็นรอง ผอ.วท.โพธาราม 1

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ.ยังชอบให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่งรอง และ ผอ.วิทยาลัยในสังกัด สอศ.รวม 128 ราย ดังนี้ นายเธียรชัย ชวนานันท์ เป็น ผอ.วก.กันตัง นายศิริวัฒน์ สมใจเพ็ง เป็น ผอ.วก.นายายอาม นายวิเชษฐ พุกสวัสดิ์ เป็น ผอ.วก.แกลง นายธรรมชาติ คำตา เป็น ผอ.วก.เขมราฐ นายปรัชญา ประดับวิทย์ เป็น ผอ.วก.ศรีสะเกษ นายมานะ ด้วงทวี เป็น ผอ.วช.สุรินทร์ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ เป็น ผอ.วท.อำนาจเจริญ นายธนกร ไชยกุล เป็น ผอ.วท.เขาวง นายสมพงษ์ เทศน์ธรรม เป็น ผอ.วก.เลิงนกทา นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล เป็น ผอ.วก.ศรีสำโรง นายทองคำ ตินะลา เป็น ผอ.วก.นครไทย นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ เป็น ผอ.วก.อัมพวา นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว เป็น ผอ.วช.ปราจีนบุรี นายปรีดี เกตุทอง เป็น ผอ.วท.ถลาง นายอิสมัน อิสสะมะแอ เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษกปัตตานี

นายดุลยวิศ สมจิตต์ เป็น ผอ.วก.อ่าวลึก นายบุญเลิศ สัสสี เป็น ผอ.วท.มวกเหล็ก นายสุกุล สุวรรณธาดา เป็น ผอ.วก.ปากช่อง นายสมพร ถาวรไพศาลชีวะ เป็น ผอ.วท.บ้านแพง นายสมผัด อินทรมา เป็น ผอ.วก.แก้งคร้อ นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี นายสุรพล เอี่ยมสำอางค์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร นายสุชาติ รักใหม่ เป็น ผอ.วท.พัทลุงแห่งที่ 2 นางวรรณา โกสิยาภรณ์ เป็น ผอ.วช.พัทลุง นายสุนันท์ เพชรมณี เป็น ผอ.วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ เป็น ผอ.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นายประเสริฐ ชูแสง เป็น ผอ.วษท.ตรัง นายภูมิชัย สุวรรณภูมิ เป็น ผอ.วท.นครศรีธรรมราช นายสุรพล โชติธรรมโม เป็น ผอ.วท.ทุ่งสง นายวิศวะ คงแก้ว เป็น ผอ.วษท.นครศรีธรรมราช นายจรัสพงษ์ วรรณสอน เป็น ผอ.วษท.แพร่ น.ส.ฉวีวรรณ ศุกรวัชรินทร์ เป็น ผอ.วอศ.หนองคาย นางกุลฐนัญจ์ ดีเอื้อ เป็น ผอ.วอศ.อุดรธานี นายสมบูรณ์ ชดช้อย เป็น ผอ.วท.สิชล นายสุรพงษ์ เปล่งรัศมี เป็น ผอ.วช.ลพบุรี นายสาวิทย์ ญาณภิรัต เป็น ผอ.วก.พระสมุทรเจดีย์ นายสมศักดิ์ เจริญวัย เป็น ผอ.วษท.กาญจนบุรี นายคัมภีร์ สายะสนธิ เป็น ผอ.วษท.เพชรบุรี

นางศุภิสรา กิ่งนาค เป็นรอง ผอ.วก.มหาราช นายสันติ สิงห์อุบล เป็นรอง ผอ.วษท.สิงห์บุรี นายวิทยา พลศรี เป็นรอง ผอ.วษท.บุรีรัมย์ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ เป็นรอง ผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา 4 นางนงลักษณ์ คงศิริ เป็นรอง ผอ.วอศ.สิงห์บุรี 5 นายวิศาล วัชรินทร์ เป็นรอง ผอ.วษท.เชียงใหม่ นางมณีกานต์ วรรณสอน เป็นรอง ผอ.วอศ.นครศรีธรรมราช นายประทีป แป้นแก้ว เป็นรอง ผอ.วก.ตะกั่วป่า นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน เป็นรอง ผอ.วท.พังงา 9 นายณรงค์ สำราญ เป็นรอง ผอ.วช.สุรินทร์ นายโกวิทย์ คงวีระวัฒน์ เป็นรอง ผอ.วท.นครราชสีมา นายสุรินทร์ ดำจุติ เป็นรอง ผอ.วช.ตรัง นายชินเวทย์ ทวิชศรี เป็นรอง ผอ.วท.ตรัง

นายจรูญ ชูสังข์ เป็นรอง ผอ.วก.กันตัง นายสิริยุค วัฒนสุนทร เป็นรอง ผอ.วท.ทุ่งสง นายเมธา เหิรเมฆ เป็นรอง ผอ.วษท.ร้อยเอ็ด นายพิทักษ์ บุตรโพธิ์ศรี เป็นรอง ผอ.วษท.มหาสารคาม นางอารีย์ พงษ์สมบูรณ์ เป็นรอง ผอ.วก.ปากช่อง นายสมนึก นิลพันธุ์ เป็นรอง ผอ.วท.ยโสธร นายธกร ใหม่เอี่ยม เป็นรอง ผอ.วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ว่าที่ ร.อ.วัชรพล ลักษณลม้าย เป็นรอง ผอ.วท.ฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ บัวโทน เป็นรอง ผอ.วษท.เพชรบูรณ์ นายอดุลย์ศักดิ์ ทะนุพันธ์ เป็นรอง ผอ.วก.เขมราฐ นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช เป็นรอง ผอ.วษท.ระนอง นายพรชัย อาจหาญ เป็นรอง ผอ.วก.คลองท่อม นายอภินันท์ เจียวก๊ก เป็นรอง ผอ.วท.กระบี่ นายชัชวาล ปุณขันธุ์ เป็นรอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย นายสมพิศ เทียนฟัก เป็นรอง ผอ.วท.สุโขทัย

นายเรวัตร แก้วทองมูล เป็นรอง ผอ.วก.ศรีสำโรง นายธเนศ เสงี่ยมศักดิ์ เป็นรอง ผอ.วช.สุโขทัย น.ส.กาญจนา เงื่อนกลาง เป็นรอง ผอ.วท.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นายเซฟดี ศรีเมือง เป็นรอง ผอ.วท.สิชล นายสมหมาย รอดเนียม เป็นรอง ผอ.วท.พัทลุงแห่งที่ 2 นายชุมพล รัตนกระจ่าง เป็นรอง ผอ.วก.พรหมคีรี นายคัมภีร์ นิลวรรณ เป็นรอง ผอ.วท.ถลาง นายสันต์ ดวงประภา เป็นรอง ผอ.วช.ลำปาง นายอำนวย เรือนสุข เป็นรอง ผอ.วช.แพร่ นายณรงค์ นิติกาล เป็นรอง ผอ.วท.เพชรบุรี ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ เป็นรอง ผอ.วช.ตาก นายการุญ พรหมประกอบ เป็นรอง ผอ.วท.พิจิตร

นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นรอง ผอ.วท.เชียงใหม่ นายสำเร็จ พิมพ์ดีด เป็นรอง ผอ.วก.แก้งคร้อ นายเจริญ โคตรดี เป็นรอง ผอ.วช.ชัยภูมิ นายวิทยา เจริญผล เป็นรอง ผอ.วก.ปัว นายทินกร ศรีพุทธโชติ เป็นรอง ผอ.วก.ศรีสัชนาลัย นายจำนง ขันกสิกรรม เป็นรอง ผอ.วช.กำแพงเพชร นายนที หวนนิโรธ เป็นรอง ผอ.วก.เวียงสา นายกเชษฐ์ กิ่งชนะ เป็นรอง ผอ.วก.เทิง นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ เป็นรอง ผอ.วก.เชียงคำ นายประยงค์ แก้วประทุม เป็นรอง ผอ.วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก นายสงกรานต์ โพธิภิรมย์ เป็นรอง ผอ.วก.อัมพวา นายศรัณย์ ไวยานิกรณ์ เป็นรอง ผอ.วท.ราชบุรี

นายวิทยา นิลกำเนิด เป็นรอง ผอ.วก.ศรีบุญเรือง นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็นรอง ผอ.วก.หนองหาน นายสมศักดิ์ กระจายศรี เป็นรอง ผอ.วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี นายทินกร พรหมอินทร์ เป็นรอง ผอ.วก.สว่างแดนดิน นายจิรวัฒน์ ชินศรี เป็นรอง ผอ.วช.น่าน นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ เป็นรอง ผอ.วก.ละงู นางนภาพร สาธร เป็นรอง ผอ.วก.เชียงราย นายอุดม ช่อโถ เป็นรอง ผอ.วก.โพธิ์ทอง นายฉัตรชัย โภคา เป็นรอง ผอ.วก.บ้านแพ้ว นายขจิต อนันตวิทยวงศ์ เป็นรอง ผอ.วก.ท้ายเหมือง นายชุมพล คำเทียน เป็นรอง ผอ.วก.บ้านโป่ง นางวิภาณี เรืองศิลป์ เป็นรอง ผอ.วษท.เพชรบุรี

นายวิเชียร ฉิมสัญชาติ เป็นรอง ผอ.วก.บ้านลาด นายฐิติ ขันธวิธิพร เป็นรอง ผอ.วช.ราชบุรี นางชื่นจิต คิ้วทอง เป็นรอง ผอ.วก.ตระการพืชผล นายปราโมทย์ กลิ่นศรีสุข เป็นรอง ผอ.วก.ปากช่อง นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ เป็นรอง ผอ.วก.หนองแค นายยุคล พิสมยรมย์ เป็นรอง ผอ.วก.นายายอาม นายบุญชัย งามระยับ เป็นรอง ผอ.วก.นายายอาม นายปรีชา โพธิ์เกิด เป็นรอง ผอ.วท.แม่วงก์ นางสุนัน เทพพันธ์ ตำแหน่งรอง ผอ.วษท.พิจิตร เป็นรอง ผอ.วก.โคกสำโรง นายสามารถ โภคาวัฒนา เป็นรอง ผอ.วษท.พัทลุง นายนิรุตต์ บุตรแสนลี เป็นรอง ผอ.วท.อำนาจเจริญ นายสุชาติ มหายศ ตำแหน่งรอง ผอ.วก.เกาะคา เป็นรอง ผอ.วท.พะเยา

นายสุบิน แพทย์รัตน์ เป็นรอง ผอ.วก.เกาะคา ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย ตลุนจันทร์ เป็นรอง ผอ.วท.สัตหีบ นายมงคล ราชบุตร เป็นรอง ผอ.วก.สังขะ นายสุชาติ กลั่นทอง เป็นรอง ผอ.วช.พิจิตร นายจงกล พิพิธภักดี เป็นรอง ผอ.วท.พิษณุโลก นายชัยสงค์ อ่วมทร เป็นรอง ผอ.วช.พิษณุโลก นายพิเชฎฐ สุคนธ์ เป็นรอง ผอ.วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง เป็นรอง ผอ.วก.ชนแดน นายสุวิทย์ โกศล เป็นรอง ผอ.วก.พานทอง นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์ เป็นรอง ผอ.วอศ.เสาวภา นางปวรวรรณ กระจาย เป็นรอง ผอ.วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย นายสุรชัย แก้วประดับ เป็นรอง ผอ.วช.ระยอง และนายยงยุทธ อินทสวัสดิ์ เป็นรอง ผอ.วก.แกลง 9

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์