ทุนเฉลิมราชกุมารี
  ข่าวทั้งหมด
27 เมษายน 2552

      

คนพันธุ์อาคนเก่ง 124 คน ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดค่ายอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 124 คน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และแนวทางในการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยนักศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านทักษะชีวิต มีความตระหนักในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่อนาคตของคนในชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  จึงจัดค่ายอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ฝึกทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้ในครั้งต่อ ๆ ไป โดยในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 124 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย  การเสวนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนำสู่ความสำเร็จ  การอภิปรายแนะแนวทางการศึกษา  และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติในเรื่องการเพิ่มคุณค่าแห่งตนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ขจัดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เทคนิคการเป็นผู้นำ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  พฤติกรรมมนุษย์กับการแก้ปัญหา  และการทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
 

 

แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์