ทุนเฉลิมราชกุมารี
  ข่าวทั้งหมด
27 เมษายน 2552

      

คนพันธุ์อาคนเก่ง 124 คน ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดค่ายอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 124 คน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และแนวทางในการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอัตราการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยนักศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านทักษะชีวิต มีความตระหนักในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่อนาคตของคนในชาติและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  จึงจัดค่ายอบรมนักศึกษาอาชีวศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. 1 ที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ฝึกทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมทั้งรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้ในครั้งต่อ ๆ ไป โดยในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 124 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย  การเสวนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนำสู่ความสำเร็จ  การอภิปรายแนะแนวทางการศึกษา  และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติในเรื่องการเพิ่มคุณค่าแห่งตนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ขจัดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เทคนิคการเป็นผู้นำ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  พฤติกรรมมนุษย์กับการแก้ปัญหา  และการทำงานเป็นทีม การสื่อสารระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
 

 

แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1480 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์