การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน
  ข่าวทั้งหมด
20 เมษายน 2552

      

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน 

ชื่อนักศึกษา:นางสุมาลิน  ทองเจือ
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา:โรงเรียนบ้านบางจัน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา:นางสาวนวลจิต   ถิรพัฒนพันธ์
ปีที่ทำการวิจัย:2550

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน โดย สมมุติฐานการวิจัย คือ (1)  แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80 / 80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร(ร หัน) และบันของนักเรียนสูงขึ้นหลังการใช้ แบบฝึก  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกที่ใช้ในระดับเฉลี่ยมากขึ้นไป ประชากร  เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2549 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน (2) คู่มือการใช้แบบฝึกฯ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  91.54  ส่วนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเล่มนี้เท่ากับ  91.54 /82.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  6  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ  8.25   ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสรุปว่า  คะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร

(ร หัน) และบัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72

ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดได้โดยคลิกปุ่ม download PDF file ด้านล่าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : Newschool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
467 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์