การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน
  ข่าวทั้งหมด
20 เมษายน 2552

      

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน 

ชื่อนักศึกษา:นางสุมาลิน  ทองเจือ
ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา:โรงเรียนบ้านบางจัน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา:นางสาวนวลจิต   ถิรพัฒนพันธ์
ปีที่ทำการวิจัย:2550

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน โดย สมมุติฐานการวิจัย คือ (1)  แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80 / 80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร(ร หัน) และบันของนักเรียนสูงขึ้นหลังการใช้ แบบฝึก  (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกที่ใช้ในระดับเฉลี่ยมากขึ้นไป ประชากร  เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2549 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน (2) คู่มือการใช้แบบฝึกฯ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร(ร หัน) และ บัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  91.54  ส่วนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเล่มนี้เท่ากับ  91.54 /82.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ  6  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ  8.25   ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสรุปว่า  คะแนนการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร

(ร หัน) และบัน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร  รร (ร หัน) และ บัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72

ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดได้โดยคลิกปุ่ม download PDF file ด้านล่าง

ขอบคุณข้อมูลจาก : Newschool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
3769 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนคำที่ใช้ บรร รร (ร หัน) และ บัน.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์