ก-ฮ แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
8 เมษายน 2552

      
ก-ฮ แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอาจารย์วีระ ทองทาบวงศ์ ครูชำราญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง ท่านเรียบเรียงเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในอักษรไทยทั้ง 44 ตัวอย่างครบถ้วน มีความหมายที่ลึกซึ้ง นักเรียนควรจำไว้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณครูจำนำไปเป็นแนวทางสอนเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ ถึงจะยาว แต่ตัวอักษรไทยเรามีเยอะ ไม่อยากเติมแต่งมากนัก ที่ตัดตอนมาเพื่อจำกัดสาระโดยรวมนั้น อาจารย์ได้อรรถาธิบายเรื่องของสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่อาศัย 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบระมัดระวัง ในการนำมาใช้วางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ชีวิต ดังนี้

ก ถึง ฮ แนวทางบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน


--เศรษฐกิจพอเพียงนำความคิด
จากชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแส
จากชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแส
ให้กลับแปรเชิดชูสู้ความดี
--ด้วยภาระหน้าที่แห่งชาวไทย
วอนร้อยใจให้ประหยัดมัตสรรย์ศรี
ขอร้อยรสพจมานกานต์กวี
บูรณาการงานนี้สู่ชั้นเรียน

ก กิจกรรม ชี้นำให้ความคิด
สิ่งใดถูกหรือผิดฟังอ่านเขียน
หาเหตุผลจริงแท้แก่ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวิชา
ข ขยัน ต้องฝึกหัดให้ต่อสู้
ให้รอบรู้อุปสรรคควรศึกษาี
ไม่วิ่งหนีไม่ท้อแท้อ่อนระอา
รู้เถิดหนาขยันไว้ไม่ต้องจน
ค ครบครัน ทั้งสามห่วงเรื่องเงื่อนไข
ควรเข้าใจหลักการดีมีเหตุผล
วิธีอยู่พอประมาณคุ้มกันตน
ควรทุกคนรอบคอบรอบรู้คู่ความดี
ฆ โฆษณา ว่าไปให้รู้ทั่ว
ไม่หวั่นกลัวผู้ใดไม่เสียดสี
มุ่งมั่นในอุดมการณ์หาญกล้าดี
เป็นวิถีทำดีได้ไม่อายคน
ง งดงาม ความดีตามความคิด
รู้ถูก - ผิดจิตรน้อมยอมเหตุผล
งดถือโทษโกรธผู้ใดให้ทุกข์ทน
สุขทุกข์ตนอบรู้อยู่ที่ใจ
จ จรรยา กิริยามารยาท
ความฉลาดสอนแก่ศิษย์เป็นนิสัย
มีสัมมาคารวะเยี่ยงไทยไทย
มีน้ำใจไม่หยาบกร้านด้านสังคม
ฉ ฉลาด ปราดเปรื่องเรื่องทันเขา
อย่าโง่เง่าทำตามไม่เหมาะสม
กิน เกียรติ กาม ความโลภ ค่านิยม
เรื่องโสมมเลิกลุ่มหลงจงเพลาเพลา
ช ช่วยเหลือ สอนศิษย์คิดกอปรเกื้อ
รู้จุนเจือรู้แบ่งปันผู้คนเขา
ทำความดีย่อมดีได้ไม่มัวเมา
อย่ามุ่งเอาแต่ได้ไม่แบ่งปัน
ซ ซาบซึ้ง สอนศิษย์ไว้ให้ซาบซึ้ง
ให้เข้าถึงหลักแก่นแท้ไม่แปรผัน
ทั้งสามห่วงสองเงื่อนไขให้รู้ทัน
คุณอนันต์เมื่อนำใช้ในชีวี
ฌ ฌาน หมั่นสอนสั่งทางสงบ
สอนให้พบทางดีบ้างอย่างวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยงวิธี
ที่แสนดีนำมาใช้ให้เกิดคุณ
ญ คือ ญาณ สอนให้รู้สิ่งจริงแท้
อย่าปรวนแปรตามกระแสที่เกื้อหนุน
ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเสียสมดุล
ให้รู้คุณค่าขยันและอดทน
ฎ คือ ฎีกา ว่าความตามกฎ
ไม่ขบถรู้หน้าที่หมั่นฝึกฝน
เร่งพากเพียรเรียนรู้กว่างเพื่อสร้างตน
จะทุกข์ทนหากหลีกลี้หนีเรียนไกล
ฏ คือ ปฏิบัติ ฝึกหัดให้ต่อสู้
ให้เรียนรู้ความยากเข็ญเป็นนิสัย
จงเข้มแข็งอย่าทดท้อต่อสิ่งใด
เพื่อเติบใหญ่เป็นคนดีศรีสังคม
ฐ พื้นฐาน หมั่นสร้างอย่างเข้มแข็ง
ให้กล้าแกร่งเติบใหญ่ให้เหมาะสม
ไม่งมงายเขลาความตามคารม
รักชื่นชมคุณธรรมนำความดี
ณ ณรงค์ หาญกล้าท้าต่อสู้
กล้าเรียนรู้ปรับเปลี่ยนงามตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนชีวี
เป็นคนดีมีคุณธรรมคุ้มกันตน
ด สมดุล สอนสมดุลแด่ชีวิต
แนะให้คิดทำให้ดูให้ฝึกฝน
มีอยู่น้อยควรใช้น้อยค่อยอดทน
จะหลุดพ้นจากบ่วงห้วงทุกข์ตรม
ต ตั้งใจ ปฏิบัติตามห่วงสาม
อันงดงามสอดสานอย่างเหมาะสม
ครูควรสอนเหล่าศิษย์คิดชื่นชม
ให้นิยมรู้เข้าใจใช้ให้เป็น
ถ ไถ่ถาม ตรวจสอบถามตามความคิด
ถูกหรือผิดศิษย์ควรรู้ดูให้เห็น
ไม่ท้อถอยคอยหน่ายความลำเค็ญ
แม้ยากเย็นครูต้องสู้สู่หลักชัย
ท ทำทาน สอนศิษย์เสียสละ
ให้เลิกละเห็นแก่ตัวต้องแก้ไข
รู้แบ่งปันโอบอ้อมพร้อมน้ำใจ
เกื้อหนุนให้ไม่หวังชอบตอบกลับมา
ธ ธรรม นำความดีที่ศิษย์รัก
ให้ตระหนักค่าคุณธรรมนำศึกษา
สร้างความดีเพื่อชีวีพัฒนา
ความดีพาจิตรสงบสุขนิรันดร์
น นอบน้อม ยอมรับปรับสิ่งใหม่
จิตฝักใฝ่ใคร่เรียนอย่างสุขสันต์
เศรษฐกิจพอเพียงนี้คุณอนันต์
สอนศิษย์ให้ร่วมกันพัฒนา
บ บริบท ของการสอน
ทุกขั้นตอนครูขยันหมั่นศึกษา
ปรับให้สอดคล้องได้หลายวิชา
บูรณาการให้เหมาะแก่ผู้เรียน
ป ปรับเปลี่ยน ต่อเติมเสริมความคิด
ศิษย์หลงผิดให้คิดรักการอ่านเขียน
รู้เท่าทันสอนรูปแบบอย่างแนบเนียน
ให้พากเพียรและมุ่งมั่นหมั่นทำดี
ผ ผลดี สอนสิ่งดีมีเหตุผล
ระวังตนเดินตามอย่างทางวิถี
อบายมุขมอมเมามากหลากวิธี
ใช้ความรู้คู่ความดีคุ้มกันตน
ฝ ฝึกฝน ฝึกอดทนจนชนะ
รู้ลดละสรรพสิ่งพาสับสน
เลิกดื่มกินซื้อเที่ยวท่องคะนองตน

จะทุกข์ทันหากลุ่มหลงในอบาย

พ พอเพียง พอใจในเศรษฐกิจ
สอนให้คิดรู้ตัวก่อนจะสาย
เพราะปรารถนาในโลภแห่งหญิงชาย
เผาทำลายความสนุกเหลือทุกข์ตรม
ฟ ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยานอย่างขลาดเขลา
อย่าประมาทควรวางตนให้เหมาะสม
ความฟุ้งเฟ้อใฝ่หาค่านิยม
ให้ชื่นชมดีงามตามอย่างไทย
ภ ภูมิคุ้มกัน ดีของชีวิต
รู้สอนศิษย์รู้ป้องกันรู้แก้ไข
ป้องกันตนให้ห่างเหตุแห่งเภทภัย
อย่ากรายใกล้ความวิกฤติคิดป้องกัน
ม มุ่งหมาย สอนศิษย์จิตมั่นมุ่ง
ไม่หวั่นยุ่งยากความมุ่งตามฝัน
ทำสามห่วงสองเงื่อนไขทุกวี่วัน
คุณอนันต์สุขกายสบายตน
ย ยืนหยัด สอนศิษย์คิดประหยัด
ชี้แจ้งชัดการเก็บออมมีเหตุผล
ใช้สามส่วนออมหนึ่งส่วนถ้วนทุกคน
ย่อมหลุดพ้นจนยากยามบั้นปลาย
ร รู้รัก สามัคคีรักชีวิต
สำนึกจิตคิดรักตนก่อนจะสาย
เลิกทำตนให้ผจญความวอดวาย
เพราะงมงายสารพัดวัตถุนิยม
ล หลบหลีก ปลีกพ้นอบายมุข
ไม่สร้างทุกข์เสริมชีวิตให้ขื่นขม
ห่างให้ไกลที่ร้ายเลวความระทม
ควรชื่นชมความพอเพียงนั้นแสนดี
ว วัตถุ สอนให้ศิษย์อย่างลุ่มหลง
จิตมั่นคงรู้อดกลั้นเสริมศักดิ์ศรี
เลิกไล่ตามเหมือนเพื่อนเราเขลาสิ้นดี
สร้างวิถีหนีตามอย่างสร้างราคา
ศ ศักดิ์ศรี ควรสร้างไว้ในผองศิษย์
เพียงรู้คิดเพียงตั้งใจใฝ่ศึกษา
อย่าระเริงกระแสนิยมแห่งมนตรา
สร้างคุณค่าคุณธรรมนำฤดี
ษ คือ ศิษย์ คือ หัวใจในการสอน
ทุกขั้นตอนสร้างเพื่อศิษย์สู่สุขี
ให้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี
ศิษย์ได้ดีคือสิ่งที่ครูภูมิใจ
ส สุขสันต์ สอนให้ศิษย์ประสบสุข
สร้างสิ้นทุกข์สิ้นโศกสิ้นสงสัย
ให้ศิษย์รู้อยู่พอเพียงสร้างวินัย
คือหัวใจแห่งสุขนิจนิรันดร์
ห คือ ให้ ให้รู้คู่ความคิด
ให้กอบกิจชีวิตรุ่งเกษมสันต์
ให้วิชาให้อาชีพค่าอนันต์
จุดไฟฝันความหวังอย่างเลิศเลอ
อ อบอุ่น สอนด้วยใจให้ความรัก
ให้ประจักษ์ความหวังดีสม่ำเสมอ
ที่ติโทษด้วยหวังดีแด่พวกเธอ
เพื่อเสนอทางเลือกดีที่ยืนนาน
ฮ เฮฮา สอนสนุกคละคลุกขัน
แต่ละวันเรียนรู้สนุกสนาน
สร้างทรงจำแสนดีมีเนิ่นนาน
ตลอดกาลจดจำครูผู้สอนดี

โดย อัมพร แต้มทอง

ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ
ที่มาเว็บ : http://www.myfirstbrain.com

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1151 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์