ก-ฮ แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
8 เมษายน 2552

      
ก-ฮ แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยอาจารย์วีระ ทองทาบวงศ์ ครูชำราญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง ท่านเรียบเรียงเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในอักษรไทยทั้ง 44 ตัวอย่างครบถ้วน มีความหมายที่ลึกซึ้ง นักเรียนควรจำไว้เป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณครูจำนำไปเป็นแนวทางสอนเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ ถึงจะยาว แต่ตัวอักษรไทยเรามีเยอะ ไม่อยากเติมแต่งมากนัก ที่ตัดตอนมาเพื่อจำกัดสาระโดยรวมนั้น อาจารย์ได้อรรถาธิบายเรื่องของสามห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีระบบภูมิคุ้มกัน ที่อาศัย 2 เงื่อนไข คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบระมัดระวัง ในการนำมาใช้วางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ชีวิต ดังนี้

ก ถึง ฮ แนวทางบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน


--เศรษฐกิจพอเพียงนำความคิด
จากชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแส
จากชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อตามกระแส
ให้กลับแปรเชิดชูสู้ความดี
--ด้วยภาระหน้าที่แห่งชาวไทย
วอนร้อยใจให้ประหยัดมัตสรรย์ศรี
ขอร้อยรสพจมานกานต์กวี
บูรณาการงานนี้สู่ชั้นเรียน

ก กิจกรรม ชี้นำให้ความคิด
สิ่งใดถูกหรือผิดฟังอ่านเขียน
หาเหตุผลจริงแท้แก่ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวิชา
ข ขยัน ต้องฝึกหัดให้ต่อสู้
ให้รอบรู้อุปสรรคควรศึกษาี
ไม่วิ่งหนีไม่ท้อแท้อ่อนระอา
รู้เถิดหนาขยันไว้ไม่ต้องจน
ค ครบครัน ทั้งสามห่วงเรื่องเงื่อนไข
ควรเข้าใจหลักการดีมีเหตุผล
วิธีอยู่พอประมาณคุ้มกันตน
ควรทุกคนรอบคอบรอบรู้คู่ความดี
ฆ โฆษณา ว่าไปให้รู้ทั่ว
ไม่หวั่นกลัวผู้ใดไม่เสียดสี
มุ่งมั่นในอุดมการณ์หาญกล้าดี
เป็นวิถีทำดีได้ไม่อายคน
ง งดงาม ความดีตามความคิด
รู้ถูก - ผิดจิตรน้อมยอมเหตุผล
งดถือโทษโกรธผู้ใดให้ทุกข์ทน
สุขทุกข์ตนอบรู้อยู่ที่ใจ
จ จรรยา กิริยามารยาท
ความฉลาดสอนแก่ศิษย์เป็นนิสัย
มีสัมมาคารวะเยี่ยงไทยไทย
มีน้ำใจไม่หยาบกร้านด้านสังคม
ฉ ฉลาด ปราดเปรื่องเรื่องทันเขา
อย่าโง่เง่าทำตามไม่เหมาะสม
กิน เกียรติ กาม ความโลภ ค่านิยม
เรื่องโสมมเลิกลุ่มหลงจงเพลาเพลา
ช ช่วยเหลือ สอนศิษย์คิดกอปรเกื้อ
รู้จุนเจือรู้แบ่งปันผู้คนเขา
ทำความดีย่อมดีได้ไม่มัวเมา
อย่ามุ่งเอาแต่ได้ไม่แบ่งปัน
ซ ซาบซึ้ง สอนศิษย์ไว้ให้ซาบซึ้ง
ให้เข้าถึงหลักแก่นแท้ไม่แปรผัน
ทั้งสามห่วงสองเงื่อนไขให้รู้ทัน
คุณอนันต์เมื่อนำใช้ในชีวี
ฌ ฌาน หมั่นสอนสั่งทางสงบ
สอนให้พบทางดีบ้างอย่างวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเยี่ยงวิธี
ที่แสนดีนำมาใช้ให้เกิดคุณ
ญ คือ ญาณ สอนให้รู้สิ่งจริงแท้
อย่าปรวนแปรตามกระแสที่เกื้อหนุน
ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเสียสมดุล
ให้รู้คุณค่าขยันและอดทน
ฎ คือ ฎีกา ว่าความตามกฎ
ไม่ขบถรู้หน้าที่หมั่นฝึกฝน
เร่งพากเพียรเรียนรู้กว่างเพื่อสร้างตน
จะทุกข์ทนหากหลีกลี้หนีเรียนไกล
ฏ คือ ปฏิบัติ ฝึกหัดให้ต่อสู้
ให้เรียนรู้ความยากเข็ญเป็นนิสัย
จงเข้มแข็งอย่าทดท้อต่อสิ่งใด
เพื่อเติบใหญ่เป็นคนดีศรีสังคม
ฐ พื้นฐาน หมั่นสร้างอย่างเข้มแข็ง
ให้กล้าแกร่งเติบใหญ่ให้เหมาะสม
ไม่งมงายเขลาความตามคารม
รักชื่นชมคุณธรรมนำความดี
ณ ณรงค์ หาญกล้าท้าต่อสู้
กล้าเรียนรู้ปรับเปลี่ยนงามตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนชีวี
เป็นคนดีมีคุณธรรมคุ้มกันตน
ด สมดุล สอนสมดุลแด่ชีวิต
แนะให้คิดทำให้ดูให้ฝึกฝน
มีอยู่น้อยควรใช้น้อยค่อยอดทน
จะหลุดพ้นจากบ่วงห้วงทุกข์ตรม
ต ตั้งใจ ปฏิบัติตามห่วงสาม
อันงดงามสอดสานอย่างเหมาะสม
ครูควรสอนเหล่าศิษย์คิดชื่นชม
ให้นิยมรู้เข้าใจใช้ให้เป็น
ถ ไถ่ถาม ตรวจสอบถามตามความคิด
ถูกหรือผิดศิษย์ควรรู้ดูให้เห็น
ไม่ท้อถอยคอยหน่ายความลำเค็ญ
แม้ยากเย็นครูต้องสู้สู่หลักชัย
ท ทำทาน สอนศิษย์เสียสละ
ให้เลิกละเห็นแก่ตัวต้องแก้ไข
รู้แบ่งปันโอบอ้อมพร้อมน้ำใจ
เกื้อหนุนให้ไม่หวังชอบตอบกลับมา
ธ ธรรม นำความดีที่ศิษย์รัก
ให้ตระหนักค่าคุณธรรมนำศึกษา
สร้างความดีเพื่อชีวีพัฒนา
ความดีพาจิตรสงบสุขนิรันดร์
น นอบน้อม ยอมรับปรับสิ่งใหม่
จิตฝักใฝ่ใคร่เรียนอย่างสุขสันต์
เศรษฐกิจพอเพียงนี้คุณอนันต์
สอนศิษย์ให้ร่วมกันพัฒนา
บ บริบท ของการสอน
ทุกขั้นตอนครูขยันหมั่นศึกษา
ปรับให้สอดคล้องได้หลายวิชา
บูรณาการให้เหมาะแก่ผู้เรียน
ป ปรับเปลี่ยน ต่อเติมเสริมความคิด
ศิษย์หลงผิดให้คิดรักการอ่านเขียน
รู้เท่าทันสอนรูปแบบอย่างแนบเนียน
ให้พากเพียรและมุ่งมั่นหมั่นทำดี
ผ ผลดี สอนสิ่งดีมีเหตุผล
ระวังตนเดินตามอย่างทางวิถี
อบายมุขมอมเมามากหลากวิธี
ใช้ความรู้คู่ความดีคุ้มกันตน
ฝ ฝึกฝน ฝึกอดทนจนชนะ
รู้ลดละสรรพสิ่งพาสับสน
เลิกดื่มกินซื้อเที่ยวท่องคะนองตน

จะทุกข์ทันหากลุ่มหลงในอบาย

พ พอเพียง พอใจในเศรษฐกิจ
สอนให้คิดรู้ตัวก่อนจะสาย
เพราะปรารถนาในโลภแห่งหญิงชาย
เผาทำลายความสนุกเหลือทุกข์ตรม
ฟ ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยานอย่างขลาดเขลา
อย่าประมาทควรวางตนให้เหมาะสม
ความฟุ้งเฟ้อใฝ่หาค่านิยม
ให้ชื่นชมดีงามตามอย่างไทย
ภ ภูมิคุ้มกัน ดีของชีวิต
รู้สอนศิษย์รู้ป้องกันรู้แก้ไข
ป้องกันตนให้ห่างเหตุแห่งเภทภัย
อย่ากรายใกล้ความวิกฤติคิดป้องกัน
ม มุ่งหมาย สอนศิษย์จิตมั่นมุ่ง
ไม่หวั่นยุ่งยากความมุ่งตามฝัน
ทำสามห่วงสองเงื่อนไขทุกวี่วัน
คุณอนันต์สุขกายสบายตน
ย ยืนหยัด สอนศิษย์คิดประหยัด
ชี้แจ้งชัดการเก็บออมมีเหตุผล
ใช้สามส่วนออมหนึ่งส่วนถ้วนทุกคน
ย่อมหลุดพ้นจนยากยามบั้นปลาย
ร รู้รัก สามัคคีรักชีวิต
สำนึกจิตคิดรักตนก่อนจะสาย
เลิกทำตนให้ผจญความวอดวาย
เพราะงมงายสารพัดวัตถุนิยม
ล หลบหลีก ปลีกพ้นอบายมุข
ไม่สร้างทุกข์เสริมชีวิตให้ขื่นขม
ห่างให้ไกลที่ร้ายเลวความระทม
ควรชื่นชมความพอเพียงนั้นแสนดี
ว วัตถุ สอนให้ศิษย์อย่างลุ่มหลง
จิตมั่นคงรู้อดกลั้นเสริมศักดิ์ศรี
เลิกไล่ตามเหมือนเพื่อนเราเขลาสิ้นดี
สร้างวิถีหนีตามอย่างสร้างราคา
ศ ศักดิ์ศรี ควรสร้างไว้ในผองศิษย์
เพียงรู้คิดเพียงตั้งใจใฝ่ศึกษา
อย่าระเริงกระแสนิยมแห่งมนตรา
สร้างคุณค่าคุณธรรมนำฤดี
ษ คือ ศิษย์ คือ หัวใจในการสอน
ทุกขั้นตอนสร้างเพื่อศิษย์สู่สุขี
ให้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี
ศิษย์ได้ดีคือสิ่งที่ครูภูมิใจ
ส สุขสันต์ สอนให้ศิษย์ประสบสุข
สร้างสิ้นทุกข์สิ้นโศกสิ้นสงสัย
ให้ศิษย์รู้อยู่พอเพียงสร้างวินัย
คือหัวใจแห่งสุขนิจนิรันดร์
ห คือ ให้ ให้รู้คู่ความคิด
ให้กอบกิจชีวิตรุ่งเกษมสันต์
ให้วิชาให้อาชีพค่าอนันต์
จุดไฟฝันความหวังอย่างเลิศเลอ
อ อบอุ่น สอนด้วยใจให้ความรัก
ให้ประจักษ์ความหวังดีสม่ำเสมอ
ที่ติโทษด้วยหวังดีแด่พวกเธอ
เพื่อเสนอทางเลือกดีที่ยืนนาน
ฮ เฮฮา สอนสนุกคละคลุกขัน
แต่ละวันเรียนรู้สนุกสนาน
สร้างทรงจำแสนดีมีเนิ่นนาน
ตลอดกาลจดจำครูผู้สอนดี

โดย อัมพร แต้มทอง

ที่มาข้อมูล : วารสารวิชาการ
ที่มาเว็บ : http://www.myfirstbrain.com

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
891 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.35  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์