ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
  ข่าวทั้งหมด
7 เมษายน 2552

      

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

๑. แต่เดิม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้สัมปทานเอกชนดำเนินการเก็บไข่เต่าทะเล ตาม
     ชายหาดและเกาะต่าง ๆ
๒. พ.ศ.๒๔๙๓  กองทัพเรือ ได้ออกประกาศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยทางราชการ และให้
     สงวน บริเวณสถานีทหารเรือสัตหีบบางส่วน ไว้เป็นเขตปลอดภัยยังนั้นกรมประมงได้มอบการเก็บไข่
     เต่าทะเล ในบริเวณเขตปลอดภัย ให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการ กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์  
     พันธุ์เต่าทะเล ดังนี้
     ๒.๑  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๔๙๓ กองทัพเรือ มอบหมายให้ กรมอุทกศาสตร์เป็นหน่วยแรกที่ดำเนินการ 
     ๒.๒ จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๐๑  กรมอุทกศาสตร์  จึงได้โอนให้ สถานีทหารเรือสัตหีบ  เป็นผู้ดำเนินการ
แต่เนื่องจากผู้บัญชาการสถานีทหารเรือสัตหีบ ในขณะนั้น ได้แก่ พล.ร.ต.อนันต์ เนตรโรจน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อีกตำแหน่งหนึ่ง จึงได้ลงคำสั่งให้ กองการฝึก  กองเรือยุทธการ
เป็นผู้ดำเนินการ           
      ๒.๓ พ.ศ. ๒๕๒๒ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้กรมประมงจัดตั้ง  “โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล“  ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สถาีนี
ีอนุรักษ์เต่าทะเลของกรมประมงแห่งนี้  ได้ส่งเจ้าหน้าที่  จำนวน  ๒  นาย  มาร่วมดำเนินการเพาะฟักและเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าทะเล  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ  และกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  ด้วยการส่งลูกเต่าทะเลปีละ  ๔,๐๐๐ ตัว (ลูกเต่าตนุ  ๓,๐๐๐  ตัว และลูกเต่ากระ  ๑,๐๐๐ ตัว ) ไปให้สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกรมประมง   ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  กองทัพเรือได้ส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล จำนวน ๙ ตัวให้สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  เกาะมันใน  ไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ด้วย
     ๒.๔ พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรือได้อนุมัติให้  ฐานทัพเรือสัตหีบโดย กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับผิดชอบการดูแลเกาะครามแทน  กองการฝึกกองเรือยุทธการ                  
     ๒.๕ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕   กองทัพเรือได้มุ่งเน้นและขยายผลการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือขึ้น มี รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานกรรมการโดย
ตำแหน่ง มอบหมายให้มีหน้าที่สำคัญคือ กำหนดเป้าหมาย นโยบาย รวมทั้งอำนวยการประสานงานและกำกับดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ   ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งคำสั่ง นโยบายในการอนุรักษ์์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของกองทัพเรือ  ได้กำหนดให้ งานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล   โดยมี หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
เป็นหน่วยปฏิบัติ                 
     ๒.๖  เมื่อ ๑๗ ต.ค.๔๔  กองทัพเรือ ได้ยกเลิกคณะกรรมการอนุรักษ์ต่าง ๆ และได้จัดงานการอนุรักษ์ทั้งหมดที่กองทัพเรือเกี่ยวข้อง   เข้าไว้เป็นสายงานปกติของกองทัพเรือโดยมีกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นฝ่ายอำนวยการ  สำหรับงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยตรงนั้น  มีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยดำเนินการ  ทั้งนี้เป็นไปตามการปฏิบัติของ ทร. ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๔๔ ในเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ที่ กำหนดให้ กองทัพเรือเป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยหนึ่งของรัฐ
     ๒.๗  พ.ศ.๒๕๓๗ กองทัพเรือ ได้ยกเลิกการจำหน่ายไข่เต่าทะเลซึ่งเคยจำหน่ายบางส่วนที่ี่เหลือจากการนำมาเพาะฟักดำเนินการเพาะฟักทั้งหมด      
     ๒.๘ พ.ศ.๒๕๓๘ กองทัพเรือได้ขยายการอนุรักษ์เต่าทะเล ไปยังด้านฝั่งทะเลอันดามันโดยให้อยู่ในความรับ ผิดชอบของ กองเรือภาคที่  ๓  กองเรือยุทธการ มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอยู่ที่ ชายหาดสนงามแหลมปอ  ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
213 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์