การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน
ชื่อนักศึกษา :
นางดารุณี ศุขกลิ่น
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา :
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :
นางโสภิณ   คชเสนีย์
ปีที่ทำการวิจัย : 2549

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนย่อความให้สูงขึ้น 

   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแหลมบัววิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน  101 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 25 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ใช้เวลาในการทดลอง  เป็นเวลา  4    คาบ ( 4ชั่วโมง) 

   ผู้วิจัยทำการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบการเขียนย่อความก่อนเรียน เพื่อจำแนกนักเรียนออกเป็น 5   กลุ่ม ตามคะแนนที่ได้ คือ

   นักเรียนกลุ่มที่ 1  เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความดีมาก   มีคะแนน 14-16  คะแนน  

   นักเรียนกลุ่มที่ 2  เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความดี   มีคะแนน  11-13  คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 3   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความอยู่ในเกณฑ์พอใช้    มีคะแนน 8-10   คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 4   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความน้อย    มีคะแนน  5- 7  คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 5   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง มีคะแนน 0-4 คะแนน

   จากนั้นนำนักเรียนกลุ่มที่  2 มาพัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยมีครูเป็นผู้สอน ใช้แบบฝึกอ่านจับใจความสำคัญและฝึกเขียนย่อความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นทดสอบความก้าวหน้าในการเขียนย่อความอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการให้นักเรียนเขียนย่อความเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้ง ครูตรวจผลงานและให้คะแนน โดยใช้แบบประเมินการเขียนย่อความ  เมื่อมั่นใจว่านักเรียนกลุ่มที่ 2  มีทักษะในการเขียนย่อความดีแล้ว จึงให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2  สอนเพื่อนในกลุ่มที่ 3  4   และ 5  แล้ว ครูประเมินผลการเขียนย่อความด้วยการให้นักเรียนเขียนย่อความเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินการเขียนย่อความ  จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มที่ 3 4 และ 5

   ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนจากเพื่อนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความให้สูงขึ้นได้ และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : Newschool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
800 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ดารุณี_ศุขกลิ่น_(โรงเรียนแหลมบัววิทยา).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์