การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความด้วยรูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน
ชื่อนักศึกษา :
นางดารุณี ศุขกลิ่น
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา :
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :
นางโสภิณ   คชเสนีย์
ปีที่ทำการวิจัย : 2549

บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการเขียนย่อความให้สูงขึ้น 

   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนแหลมบัววิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน  101 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 25 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ใช้เวลาในการทดลอง  เป็นเวลา  4    คาบ ( 4ชั่วโมง) 

   ผู้วิจัยทำการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบการเขียนย่อความก่อนเรียน เพื่อจำแนกนักเรียนออกเป็น 5   กลุ่ม ตามคะแนนที่ได้ คือ

   นักเรียนกลุ่มที่ 1  เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความดีมาก   มีคะแนน 14-16  คะแนน  

   นักเรียนกลุ่มที่ 2  เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความดี   มีคะแนน  11-13  คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 3   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความอยู่ในเกณฑ์พอใช้    มีคะแนน 8-10   คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 4   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความน้อย    มีคะแนน  5- 7  คะแนน

   นักเรียนกลุ่มที่ 5   เป็นนักเรียนที่มีทักษะการเขียนย่อความอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง มีคะแนน 0-4 คะแนน

   จากนั้นนำนักเรียนกลุ่มที่  2 มาพัฒนาทักษะการเขียนย่อความโดยมีครูเป็นผู้สอน ใช้แบบฝึกอ่านจับใจความสำคัญและฝึกเขียนย่อความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นทดสอบความก้าวหน้าในการเขียนย่อความอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการให้นักเรียนเขียนย่อความเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้ง ครูตรวจผลงานและให้คะแนน โดยใช้แบบประเมินการเขียนย่อความ  เมื่อมั่นใจว่านักเรียนกลุ่มที่ 2  มีทักษะในการเขียนย่อความดีแล้ว จึงให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2  สอนเพื่อนในกลุ่มที่ 3  4   และ 5  แล้ว ครูประเมินผลการเขียนย่อความด้วยการให้นักเรียนเขียนย่อความเรื่องเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินการเขียนย่อความ  จากนั้นเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนในกลุ่มที่ 3 4 และ 5

   ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนจากเพื่อนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความให้สูงขึ้นได้ และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : Newschool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
3956 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf ดารุณี_ศุขกลิ่น_(โรงเรียนแหลมบัววิทยา).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์