การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้วิจัย : 
นางอนงค์  สัตนาโค  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ปีการศึกษา : 2549

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

   (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 75 /75 

   (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก

   (3) ศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดฝึก การเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ จำนวน 25  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping )

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสรุปความ ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่  23  มกราคม  2550 – 23 กุมภาพันธ์ 2550 

   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกการเรียน สรุปความ กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิภาพ  79.40 / 78.16 และผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : NewSchool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1420 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf อนงค์_สัตนาโค_(โรงเรียนบ้านดงกำพี้).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์