การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก

หัวข้อวิจัย : การพัฒนาชุดฝึกการเขียนสรุปความ 
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ผังกราฟฟิก
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้วิจัย : 
นางอนงค์  สัตนาโค  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ปีการศึกษา : 2549

บทคัดย่อ

   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

   (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 75 /75 

   (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก

   (3) ศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดฝึก การเขียนสรุปความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
ผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ จำนวน 25  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping )

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสรุปความ ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่  23  มกราคม  2550 – 23 กุมภาพันธ์ 2550 

   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการวิจัย พบว่า ชุดฝึกการเรียน สรุปความ กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิภาพ  79.40 / 78.16 และผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสรุปความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : NewSchool.in.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf อนงค์_สัตนาโค_(โรงเรียนบ้านดงกำพี้).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์