หลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
29 กุมภาพันธ์ 2551

      

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม - เมษายน 2551 นั้น   ขอแจ้งรายละเอียดหลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีน ดังนี้  

] รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

(150 ชั่วโมง)

หลักสูตรระดับกลาง

(150 ชั่วโมง)

หลักสูตรระดับสูง

(150 ชั่วโมง)

- การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน

- บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

- คำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน

- การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน (ทบทวน)

- ไวยากรณ์จีน

- คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับกลาง

- วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

- เทคนิคการสอนภาษาจีนเบื้องต้น

- เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

- ไวยากรณ์จีนระดับกลาง

- คำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา หรือคำศัพท์ที่จำเป้นในการเรียนระดับสูง

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับสูง

- วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน  

] การแบ่งชั้นเรียน

ในแต่ละหลักสูตร  หน่วยที่จัดการอบรมแต่ละแห่ง จะดำเนินการทดสอบความรู้ (ทำแบบทดสอบ สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ) เพื่อจัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

] หน่วยงานที่จัดอบรมภาษาจีน

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ 

   ชั้น 7 อาคารปัญญจภูมิ 1  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ

   โทรศัพท์  02-679-0038-9 ต่อ 5105 (ดาวน์โหลดแผนที่)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุพรรณบุรี)

   สถาบันขงจื๊อ สุพรรรณบุรี

   โทรศัพท์ 02-244-5800    (ดาวน์โหลดแผนที่)

2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

   โทรศัพท์  053-917-093


5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

   คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4

   โทรศัพท์ 074-286-686 (ดาวน์โหลดแผนที่)

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อาคารสถาบันภาษา

   โทรศัพท์ 053-943-759

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)

   อาคารสถาบันขงจื๊อ ภูเก็ต

   โทรศัพท์ 076-251-154 (ดาวน์โหลดแผนที่)


      

                                          

           

            สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โทรศัพท์: 02-288-5748  อีเมล: bdctran@yahoo.com

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

191 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์