ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 


"เยาวชน จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจประเทศอื่นๆ"


คำกล่าวของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่คณะประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปี 2550 เข้าพบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลกทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน

การส่งเสริมให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อจึงเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารได้ เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ในช่วงปี 2547-2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาปัจจัยสำคัญด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงมีความสำคัญและจำเป็นในอันดับต้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาครูดังนี้

 


จากรูปแบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความสามารถของครูภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนา มีการประเมินความรู้ของครูด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน หลังจากนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการอบรม สัมมนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้การสอนของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ โดยมีเครือข่ายการพัฒนาระดับต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการ เช่น ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ซึ่งมีในทุกเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันภาษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ดังมีผลการประเมินและผลการดำเนินงานดังนี้

การพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์

ได้ดำเนินการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษาในระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ และให้บริการสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก สพท.

จัดสรรอุปกรณ์สำหรับจัดมุมภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก

จัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ ผลิต สำเนาสื่อส่งให้สถานศึกษา

จัดทำสื่อหลักสูตร ชุดฝึกอบรม คู่มือครู คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน เผยแพร่

 


การพัฒนานักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น การจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะทางภาษาในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ

การดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในเชิงการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักแต่สาธารณชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในพันธกิจที่จะร่วมกันพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2550

ในปี 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรงการดำเนินงานในปี 2550 จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยส่งเสริมการจัดอบรม สัมนาปฏิบัติการสัญจร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่

พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

 

เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน จุฬาภรณ์ฯ ต้นแบบภาษาอังกฤษ รวมถึงการสร้างความพร้อมแก่โรงเรียนขยายโอกาส

วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ EP/mini EP ห้องเรียนพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร

ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ สื่อและการวัดประเมินผล

  • วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการวัดประเมินผลทางภาษา

  • จัดทำและสำเนาสื่อคู่มือหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ 4 ช่วงชั้น และคู่มือแนวทางการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษเผยแพร่

 • ด้านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

  • จัดประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาทุกคน ตามแบบทดสอบมาตรฐานสากลเพื่อจัดกลุ่มพัฒนา ดังนี้

   • ครูที่ผลประเมินยังไม่ถึงระดับ intermediate ทุกคน จะเข้ารับการพัฒนาแบบเข้ม เพื่อเร่งยกระดับความสามารถสู่ intermediate ให้ได้ตามเป้าหมาย

   • ครูที่ผลประเมินอยู่ในระดับ advanced และ intermediate จะเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการประเมินความรู้ด้านการสอน (teaching knowledge) เพื่อรับประกาศนียบัตร และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพต่อไป

  • คัดเลือกครูที่มีผลประเมินความรู้ระดับ advanced ขั้นสูงไปฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากร ณ สถาบันต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นวิทยากรขยายผลสู่เพื่อนครูในพื้นที่ต่อไป
 • ด้านการพัฒนาเครือข่าย

  • พัฒนาศักยภาพของศูนย์ ERIC ศูนย์เครือข่ายและชมรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

  • จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยสนับสนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดละคร การแข่งขันทักษะการพูด การจัดทุนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาในโรงเรียน English Program โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

  • พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ICT สื่อโทรทัศน์และวิทยุ และสื่อ online
  นอกจากยุทธศาสตร์ที่นำเสนอข้างต้นแล้ว ยังมียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพและบริบทของตน วางแผนและขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนบรรลุตามความมุ่งหวังของทุกฝ่ายต่อไป

  โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์
  แหล่งที่มา : http://www.myfirstbrain.com/

 • แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
  341 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   
  ชื่อ : :
  รูปภาพแสดงอารมณ์
  รูปภาพ : :
  ความคิดเห็น :
       
   

   

  RSS
  ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
   
   
   
   
  moe
  ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

  เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

  moe
  moe
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
  moe
  moe
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
  moe

  moe
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
  moe
  -->
  moe
  ค่านิยม 12 ประการ
  .
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  .
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  .
  moe
  moe
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  moe
  moe
  เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ สป.
  เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
  moe
  moe
  moe

  moe moe
    อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1    2
     3    4    5    6    7    8    9
     10    11    12    13    14    15    16
     17    18    19    20    21    22    23
     24    25    26    27    28    29    30


  moe
  moe
  banner กระทรวงศึกษาธิการ
  ลำดับที่ผู้เข้าชม
  moe
  moe
  w3c
  moe


   
    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
    ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
    แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  แผนผังเว็บไซต์