ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  ข่าวทั้งหมด
3 เมษายน 2552

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 


"เยาวชน จำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจประเทศอื่นๆ"


คำกล่าวของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่คณะประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปี 2550 เข้าพบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลกทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ และความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทุกด้าน

การส่งเสริมให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพ ตลอดจนศึกษาต่อจึงเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารได้ เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

ในช่วงปี 2547-2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาปัจจัยสำคัญด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรู้ความสามารถของนักเรียน ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จึงมีความสำคัญและจำเป็นในอันดับต้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ โดยมีรูปแบบการพัฒนาครูดังนี้

 


จากรูปแบบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความสามารถของครูภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบและเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนา มีการประเมินความรู้ของครูด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มพัฒนาตามระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน หลังจากนั้นได้เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการอบรม สัมมนา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมต่างประเทศ การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้การสอนของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ โดยมีเครือข่ายการพัฒนาระดับต่างๆ ให้ความร่วมมือดำเนินการ เช่น ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ซึ่งมีในทุกเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันภาษาทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ดังมีผลการประเมินและผลการดำเนินงานดังนี้

การพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาต้นแบบ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์

ได้ดำเนินการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้

จัดตั้งและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ระดับประถมศึกษาในระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ และให้บริการสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก สพท.

จัดสรรอุปกรณ์สำหรับจัดมุมภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก

จัดสรรงบประมาณให้ทุกโรงเรียนจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ ผลิต สำเนาสื่อส่งให้สถานศึกษา

จัดทำสื่อหลักสูตร ชุดฝึกอบรม คู่มือครู คู่มือการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน เผยแพร่

 


การพัฒนานักเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เช่น การจัดเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะทางภาษาในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและมีเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ

การดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในเชิงการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักแต่สาธารณชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในพันธกิจที่จะร่วมกันพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2550

ในปี 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรงการดำเนินงานในปี 2550 จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยส่งเสริมการจัดอบรม สัมนาปฏิบัติการสัญจร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่

พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ

 

เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน จุฬาภรณ์ฯ ต้นแบบภาษาอังกฤษ รวมถึงการสร้างความพร้อมแก่โรงเรียนขยายโอกาส

วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ EP/mini EP ห้องเรียนพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร

ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ สื่อและการวัดประเมินผล

  • วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการวัดประเมินผลทางภาษา

  • จัดทำและสำเนาสื่อคู่มือหลักสูตร คู่มือการจัดการเรียนรู้ 4 ช่วงชั้น และคู่มือแนวทางการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษเผยแพร่

 • ด้านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

  • จัดประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาทุกคน ตามแบบทดสอบมาตรฐานสากลเพื่อจัดกลุ่มพัฒนา ดังนี้

   • ครูที่ผลประเมินยังไม่ถึงระดับ intermediate ทุกคน จะเข้ารับการพัฒนาแบบเข้ม เพื่อเร่งยกระดับความสามารถสู่ intermediate ให้ได้ตามเป้าหมาย

   • ครูที่ผลประเมินอยู่ในระดับ advanced และ intermediate จะเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้ารับการประเมินความรู้ด้านการสอน (teaching knowledge) เพื่อรับประกาศนียบัตร และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพต่อไป

  • คัดเลือกครูที่มีผลประเมินความรู้ระดับ advanced ขั้นสูงไปฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากร ณ สถาบันต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นวิทยากรขยายผลสู่เพื่อนครูในพื้นที่ต่อไป
 • ด้านการพัฒนาเครือข่าย

  • พัฒนาศักยภาพของศูนย์ ERIC ศูนย์เครือข่ายและชมรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

  • จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยสนับสนุนการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การประกวดละคร การแข่งขันทักษะการพูด การจัดทุนแลกเปลี่ยนเข้าศึกษาในโรงเรียน English Program โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

  • พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้และสื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ICT สื่อโทรทัศน์และวิทยุ และสื่อ online
  นอกจากยุทธศาสตร์ที่นำเสนอข้างต้นแล้ว ยังมียุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพและบริบทของตน วางแผนและขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนบรรลุตามความมุ่งหวังของทุกฝ่ายต่อไป

  โดย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์
  แหล่งที่มา : http://www.myfirstbrain.com/

 • แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
  617 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   
  ชื่อ : :
  รูปภาพแสดงอารมณ์
  รูปภาพ : :
  ความคิดเห็น :
       
   

   

  RSS
  ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
   
   
   
   
  moe
  เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
  moe
  moe
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  .....
  รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
  moe
  moe
  สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
  moe
  moe
  แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
  moe
  moe
  รับฟังความคิดเห็น 1579
  รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
  moe
  moe
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
  ปลัดฯ ศธ. สนทนา
  moe
  moe
  ค่านิยม 12 ประการ
  .
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  .
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  .
  Content e-Learning
  .
  moe
  moe
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
  รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  moe
  moe
  เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ สป.
  เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
  moe
  moe
  moe

  moe moe
    อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5    6
     7    8    9    10    11    12    13
     14    15    16    17    18    19    20
     21    22    23    24    25    26    27
     28    29    30    31      


  moe
  moe
  banner กระทรวงศึกษาธิการ
  ลำดับที่ผู้เข้าชม
  moe
  moe
  w3c
  moe


   
    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
    ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
    แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  แผนผังเว็บไซต์