การพัฒนาการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2552

      

การพัฒนาการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้เขียน : นางทิภากร  คงทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเดช สาระจันทร์

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน    

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน 

   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแบบควบคุมมีทั้งหมด 4 แบบฝึก ใช้เวลา 36  คาบ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ชุด 30 ข้อ ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนและทำการสอนนักเรียนกลุ่มประชากรโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อเรียนจบแบบฝึกแล้วจึงทำการสอบหลังเรียน ต่อจากนั้นได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที ( t- test ) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

   1. หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนักเรียนมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีขึ้น
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1981 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ทิภากร_คงทวี_(โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์