การพัฒนาการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
1 เมษายน 2552

      

การพัฒนาการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   
แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม การแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชื่อนักศึกษา : นายปราโมทย์  สุขสมโสด
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านขนวน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : นางอัญชลี  แสวงกิจ
ปีที่ทำการวิจัย : 2550

บทคัดย่อ 
    
   ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวนนักเรียน 43 คน    

        รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group  Pretest - Posttest Design)

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show)จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาการสอน 6 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้มาหาประสิทธิภาพ นำคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายหลังจากการเรียนรู้ นำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

         ผลการวิจัยพบว่า
         การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show) ทำให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมคิดหาคำตอบด้วยตนเอง ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาคำตอบโดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะส่งเสริมให้กิจกรรมดำเนินไปตามจุดหมายเท่านั้น  ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show)ที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มและนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ75 ของนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนมีเจคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ อยู่ในระดับ มาก (ระดับ 4) ขึ้นไปและ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86.04  ของนักเรียนทั้งหมด  

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
360 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ปราโมทย์_สุขสมโสด_(โรงเรียนบ้านขนวน).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์