การพัฒนาการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
1 เมษายน 2552

      

การพัฒนาการเรียนรู้ สาระวิทยาศาสตร์

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   
แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม การแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ชื่อนักศึกษา : นายปราโมทย์  สุขสมโสด
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านขนวน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : นางอัญชลี  แสวงกิจ
ปีที่ทำการวิจัย : 2550

บทคัดย่อ 
    
   ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเจตคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านขนวน กิ่งอำเภอหนองนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวนนักเรียน 43 คน    

        รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group  Pretest - Posttest Design)

        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show)จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาการสอน 6 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์โดยนำแผนการจัดการเรียนรู้มาหาประสิทธิภาพ นำคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสอบถามเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายหลังจากการเรียนรู้ นำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

         ผลการวิจัยพบว่า
         การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show) ทำให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนานนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมคิดหาคำตอบด้วยตนเอง ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาคำตอบโดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะส่งเสริมให้กิจกรรมดำเนินไปตามจุดหมายเท่านั้น  ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและความดันชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์(Science Show)ที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มและนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ75 ของนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนมีเจคติในเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ อยู่ในระดับ มาก (ระดับ 4) ขึ้นไปและ มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86.04  ของนักเรียนทั้งหมด  

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1013 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
 .pdf ปราโมทย์_สุขสมโสด_(โรงเรียนบ้านขนวน).pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์