ระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  ข่าวทั้งหมด
30 มีนาคม 2552

      

ระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. :  ศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

จากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนใหม่ โดยจำแนกตำแหน่งใหม่ออกเป็น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร ซึ่งส่งผลกระทบมายังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติให้นำ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้ ก.ค.ศ. นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยอนุโลม ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งเวียนการดำเนินการเรื่องนี้ให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

1.ตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ลงตำแหน่งประเภทนี้รวมทั้งให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตามมาตรฐานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ ตามลำดับ ลงตำแหน่งประเภทนี้ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งให้กำหนด ระดับ 3-5 เดิมเป็นระดับปฏิบัติการ ระดับ 6-7 เดิม เป็นระดับชำนาญการ และระดับ 8 เดิม เป็นระดับชำนาญการพิเศษ

3.ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ลงตำแหน่งประเภทนี้ รวมทั้งให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตามมาตรฐานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ ตามลำดับ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานพัสดุ ตามลำดับ ลงตำแหน่งประเภทนี้ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งให้กำหนด ระดับ 1-4 เดิม เป็นระดับปฏิบัติงาน ระดับ 5-6 เดิม เป็นระดับชำนาญงาน และระดับ 7-8 เดิม เป็นระดับอาวุโส

4. การดำเนินการสั่งแต่งตั้ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2552

จากการปรับระบบตำแหน่งใหม่ทำให้บุคลากรในทุกสายงานมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียบข้าราชการครู โดย ก.ค.ศ.จะต้องออกกฎ ก.ค.ศ.เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานเลื่อนไปถึงระดับเชี่ยวชาญได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
2333 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์