ระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  ข่าวทั้งหมด
30 มีนาคม 2552

      

ระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. :  ศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

จากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนใหม่ โดยจำแนกตำแหน่งใหม่ออกเป็น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร ซึ่งส่งผลกระทบมายังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติให้นำ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้ ก.ค.ศ. นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งโดยอนุโลม ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งเวียนการดำเนินการเรื่องนี้ให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 3 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 สรุปได้ดังนี้

1.ตำแหน่งของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ลงตำแหน่งประเภทนี้รวมทั้งให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตามมาตรฐานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ ตามลำดับ ลงตำแหน่งประเภทนี้ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งให้กำหนด ระดับ 3-5 เดิมเป็นระดับปฏิบัติการ ระดับ 6-7 เดิม เป็นระดับชำนาญการ และระดับ 8 เดิม เป็นระดับชำนาญการพิเศษ

3.ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ลงตำแหน่งประเภทนี้ รวมทั้งให้จัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตามมาตรฐานตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ ตามลำดับ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานพัสดุ ตามลำดับ ลงตำแหน่งประเภทนี้ด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งให้กำหนด ระดับ 1-4 เดิม เป็นระดับปฏิบัติงาน ระดับ 5-6 เดิม เป็นระดับชำนาญงาน และระดับ 7-8 เดิม เป็นระดับอาวุโส

4. การดำเนินการสั่งแต่งตั้ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2552

จากการปรับระบบตำแหน่งใหม่ทำให้บุคลากรในทุกสายงานมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียบข้าราชการครู โดย ก.ค.ศ.จะต้องออกกฎ ก.ค.ศ.เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานเลื่อนไปถึงระดับเชี่ยวชาญได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
329 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์