สมศ.เผยผลประเมินคุณภาพ ร.ร.รอบสอง
  ข่าวทั้งหมด
21 มีนาคม 2552

      

สมศ.เผยผลประเมินคุณภาพ ร.ร.รอบสอง
กทม.-สาธิตอยู่เกณฑ์ดีส่วน สพฐ.มีปัญหาเรื่องครู

        สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ. สมศ. ได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 พ.ศ.2549-2551 ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ว่า ผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) มีร.ร.ที่รับการประเมินทั้งหมด 20,184 โรง ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 16,229 โรง คิดเป็น 80.41% ไม่รับรองจำนวน 3,955 โรง คิดเป็น19.59% แบ่งตามสังกัดได้ ดังนี้

        ร.ร.ที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ (กทม.) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 430 โรง ได้รับการรับรองทั้งหมด 408 โรง คิดเป็น 94.88% ไม่รับรอง 22 โรง คิดเป็น 5.12% สังกัดเทศบาลจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 403 โรง ได้รับรองทั้งหมด 372 โรง คิดเป็น 92.31% ไม่รับรอง 31 โรง คิดเป็น 7.69% สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,254 โรง ได้รับการับรอง 1,125 โรง คิดเป็น 89.71% ไม่รับรอง 129 โรง คิดเป็น 10.29% สังกัดอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 9 โรง ได้รับการรับรองจำนวน 8 ร.ร.คิดเป็น 88.89% ไม่รับรอง 1 ร.ร. คิดเป็น 11.11%

        สังกัดสำนักงานคณะกรรมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 18,088 โรง ได้รับการรับทั้งหมด 14,316 โรง คิดเป็น 79.15% ไม่รับรอง 3,772 โรง คิดเป็น 20.85% แบ่งตามขนาด ร.ร. ดังนี้ ร.ร.ขนาดเล็ก เข้ารับการปะเมินทั้งหมด 14,389 โรง ได้รับการรับรอง 11,000 โรง คิดเป็น 76.45% ไม่รับรอง 3,389 คิดเป็น 23.55% ร.ร.ขนาดกลางจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 4,904 โรง ได้รับการรับรอง 4,371 โรง คิดเป็น 89.13% ไม่รับรอง 533 โรง คิดเป็น 10.87% ร.ร.ขนาดใหญ่ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 684 โรง ได้รับการรับรอง 654 โรง คิดเป็น 95.61% ไม่รับรอง 30 โรง คิดเป็น 4.39% ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 207 ร.ร. ได้รับการรับรอง 204 โรง คิดเป็น 98.55% ไม่รับรอง 3 ร.ร. คิดเป็น 1.45%

        เมื่อแบ่งตามสถานที่ตั้ง ร.ร.ที่ตั้งอยู่ในเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 4,165 โรง ได้รับการรับรองทั้งหมด 3,577 โรง คิดเป็น 85.88% ไม่รับรอง 588 โรง คิดเป็น 14.12% ร.ร.ที่ตั้งอยู่นอกเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 16,019 โรง ได้รับการรับรอง 12,652 โรง คิดเป็น 80.41% ไม่รับรอง 3,367 โรง คิดเป็น 21.02%

        ผอ.สมศ. กล่าวต่อว่า สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนประถม-มัธยม จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 22,456 โรง ได้รับการรับรอง 17,592 โรง คิดเป็น 79.68% และไม่รับรอง 4,564 โรง คิดเป็น 20.32% แบ่งตามสังกัด พบว่า สังกัด กทม.เข้ารับการประเมินทั้งหมด 435 โรง ได้รับการรับรอง 417 โรง คิดเป็น 95.86 % ไม่รับรอง 18 โรง คิดเป็น 4.14% สังกัดเทศบาลจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 421 โรง ได้รับการรับรอง 375 โรง คิดเป็น 89.07% ไม่รับรอง 46 โรง. คิดเป็น 10.93%

           สังกัด สช.จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,048 โรง ได้รับการรับรอง 933 โรง คิดเป็น 89.03 % ไม่รับรอง 115 โรง คิดเป็น 10.97% สังกัด สพฐ. จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 20,538 โรง ได้รับการรับรอง 16,154 โรง คิดเป็น 78.65% ไม่รับรอง 4,384 โรง คิดเป็น 21.35%  สังกัด สกอ.(สาธิต) 14 โรง ได้รับการรับรอง 13 โรง คิดเป็น 7.14% ไม่รับรอง 1 โรง คิดเป็น
7.14% ซึ่ง ร.ร.สาธิต ที่ไม่ได้รับรอง คือ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ทั้งนี้ แบ่งตามขนาด ได้แก่ ร.ร. ขนาดเล็ก จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 14,796 โรง ได้รับการรับ 11,209 โรง คิดเป็น 75.76% ไม่รับรอง 3,587 คิดเป็น 24.24% ร.ร.ขนาดกลาง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 6,003 โรง ได้รับการรับรอง 5,091 โรง คิดเป็น 84.81% ไม่รับรอง 912 คิดเป็น 15.19% ร.ร.ขนาดใหญ่ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,111 โรง ได้รับการรับรอง 1,057 โรง คิดเป็น 95.14% ไม่รับรอง 54 โรง คิดเป็น 4.86% และขนาดใหญ่พิเศษ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 546 โรง ได้รับการ รับรอง 535 โรง คิดเป็น 97.99% ไม่รับรอง 11 โรง คิดเป็น 2.01% และแบ่งตามที่ตั้ง ในเมืองจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 4,619 โรง ได้รับการรับรอง 3,965 โรง คิดเป็น 85.84% ไม่รับรอง คิดเป็น 14.16 และ ร.ร.ที่ต้องอยู่นอกเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 17,837 โรง ได้รับการรับรอง 13, 927 โรง คิดเป็น 78.08% ไม่รับรอง 3910 โรง คิดเป็น 21.92%

        ส่วนผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,094 แห่งขอรับการประเมิน 549 แห่ง และเหลืออีก 545 ยังไม่ได้ประเมิน ซึ่งผลการประเมิน ปรากฏว่าประเภทสถาบันวิทยาลัยของรัฐ ผ่านการรับรอง 301 แห่ง คิดเป็น 89.85% ไม่รับรอง 23 แห่งคิดเป็น 6.87% รอพินิจ 11 แห่งคิดเป็น 3.28% โรงเรียนเอกชน รับรอง 121 แห่ง คิดเป็น 73.78% ไม่รับรอง 32 แห่ง คิดเป็น 19.51% รอพินิจ 11 แห่งคิดเป็น 6.71% และวิทยาลัยสารพัดช่าง รับรอง 41 แห่ง คิดเป็น 84% ไม่รับรอง 4 แห่ง คิดเป็น 8% และรอพินิจ 27 แห่ง คิดเป็น 8%

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อว่าในส่วนของอุดมศึกษาจำแนกตามกลุ่มประเภทสถาบัน ได้แก่ 1.ม.ในกำกับของรัฐ จำนวน 13 แห่ง รับรองทั้งหมด คิดเป็น 100% 2.ม.รัฐ 12 แห่ง รับรองทั้งหมด คิดเป็น 100% 3.ม.เอกชน 54 แห่ง รับรอง 46 แห่ง คิดเป็น 85.18% รอพินิจ 5 แห่ง คิดเป็น 9.26% ไม่รับรอง 3 แห่ง คิดเป็น 5.55% 4. ม.ราชภัฎ 40 แห่ง รับรอง 38 แห่ง คิดเป็น 95% รอพินิจ 2 แห่ง คิดเป็น 5% กลุ่มที่ 5.ม.ราชมงคล 5 แห่ง รับรอบทั้งหมด คิดเป็น 100% 6.สถาบันเฉพาะทาง 57 แห่ง รับรอง 56 แห่ง คิดเป็น 98.25% รอพินิจ 1 แห่ง คิดเป็น 1.75% และ7.วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง รับรอง 15 แห่ง คิดเป็น 83.33% รอพินิจ 1 แห่ง คิดเป็น 5.56% ไม่รับรอง 2 แห่ง คิดเป็น 11.11%

ดังนั้น ผลการรับรองมาตรฐาน จำแนกตามประเภทสถาบัน ทั้งหมด 199 แห่ง ผ่านการรับรองทั้งหมด 185 แห่ง คิดเป็น 92.97% รอพินิจ 9 แห่ง คิดเป็น 4.52% และไม่รับรอง 5 แห่ง คิดเป็น 2.51%

ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้แก่ 1 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จ.เพชรบุรี 2.วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.วิทยาลัยอิสลามยะลา จ.ยะลา 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และ 5 วิทยาลัยชุมชนตราด จ.ตราด

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินรอบสองในเบื้องต้นพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองและรอการพินิจนั้นจะเป็นในส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และพบว่าโรงเรียนสังกัดกทม. เทศบาล จะผ่านการรับรองมาตรฐานสูงถึง 90% รองลงมา สช.และสาธิต ส่วนโรงเรียนสพฐ.ผ่านการรับรองน้อยที่สุด เนื่องจากมีปัญหาคุณภาพครู นอกจากนี้ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นต้องทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแล

ผอ.สมศ. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่อาชีวศึกษาพบว่าคุณภาพของอาจารย์ยังต่ำ โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรี 74% ที่เหลือต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งที่ควรจะมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีและโท อย่างละครึ่ง เอกเพียงเล็กน้อย และบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาที่ประเทศต้องการ รวมทั้งเมื่อนักศึกษาจบอาชีวศึกษาแล้วไม่ไปศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา จึงทำให้ประเทศขาดแรงงานระดับนี้มาก ขณะที่อาชีวศึกษาจะเปิดสอนระดับปริญญาตรีด้วยถ้าสถาบันไหนจะเปิดปริญญาตรีจริงควรดูผลประเมินจาก สมศ.และผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีมากด้วย และระดับอุดมศึกษายังพบว่า มีปัญหาคุณภาพของอาจารย์ที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพียง 20% ทั้งที่อย่างน้อยควรจะเป็น 30% และงานวิจัยยังน้อย

        ส่วนปัญหาคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของคุณวุฒิคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งตามเกณฑ์แล้ว อาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับอุดมศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 30% ของอาจารย์ทั้งหมด แต่ตอนนี้อาจารย์ที่จบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมีเพียง 20% เท่านั้น อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ที่เปลี่ยนจากวิทยาลัย มาเป็นมหาวิทยาลัย เช่น ม.ราชภัฎ ม.ราชมงคล ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน ทั้งในแง่ของหลักสูตร และประสบการณ์คณาจารย์ ดังนั้นภาพรวมที่น่ากังวลของสถาบันอุดมศึกษาขณะนี้ คือเรื่องของคุณภาพ คุณวุฒิของคณาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตาม สำหรับรายชื่อของสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย ประถม มัธยม ในส่วนของด้านการอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการประเมินของสมศ.นั้น จะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.onesqa.or.th--

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร วิรุณพันธ์ / ศทก
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์