สมศ.เผยผลประเมินคุณภาพ ร.ร.รอบสอง
  ข่าวทั้งหมด
21 มีนาคม 2552

      

สมศ.เผยผลประเมินคุณภาพ ร.ร.รอบสอง
กทม.-สาธิตอยู่เกณฑ์ดีส่วน สพฐ.มีปัญหาเรื่องครู

        สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ. สมศ. ได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 พ.ศ.2549-2551 ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ว่า ผลการประเมินในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย) มีร.ร.ที่รับการประเมินทั้งหมด 20,184 โรง ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 16,229 โรง คิดเป็น 80.41% ไม่รับรองจำนวน 3,955 โรง คิดเป็น19.59% แบ่งตามสังกัดได้ ดังนี้

        ร.ร.ที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ (กทม.) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 430 โรง ได้รับการรับรองทั้งหมด 408 โรง คิดเป็น 94.88% ไม่รับรอง 22 โรง คิดเป็น 5.12% สังกัดเทศบาลจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 403 โรง ได้รับรองทั้งหมด 372 โรง คิดเป็น 92.31% ไม่รับรอง 31 โรง คิดเป็น 7.69% สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,254 โรง ได้รับการับรอง 1,125 โรง คิดเป็น 89.71% ไม่รับรอง 129 โรง คิดเป็น 10.29% สังกัดอุดมศึกษา (ร.ร.สาธิต) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 9 โรง ได้รับการรับรองจำนวน 8 ร.ร.คิดเป็น 88.89% ไม่รับรอง 1 ร.ร. คิดเป็น 11.11%

        สังกัดสำนักงานคณะกรรมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 18,088 โรง ได้รับการรับทั้งหมด 14,316 โรง คิดเป็น 79.15% ไม่รับรอง 3,772 โรง คิดเป็น 20.85% แบ่งตามขนาด ร.ร. ดังนี้ ร.ร.ขนาดเล็ก เข้ารับการปะเมินทั้งหมด 14,389 โรง ได้รับการรับรอง 11,000 โรง คิดเป็น 76.45% ไม่รับรอง 3,389 คิดเป็น 23.55% ร.ร.ขนาดกลางจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 4,904 โรง ได้รับการรับรอง 4,371 โรง คิดเป็น 89.13% ไม่รับรอง 533 โรง คิดเป็น 10.87% ร.ร.ขนาดใหญ่ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 684 โรง ได้รับการรับรอง 654 โรง คิดเป็น 95.61% ไม่รับรอง 30 โรง คิดเป็น 4.39% ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 207 ร.ร. ได้รับการรับรอง 204 โรง คิดเป็น 98.55% ไม่รับรอง 3 ร.ร. คิดเป็น 1.45%

        เมื่อแบ่งตามสถานที่ตั้ง ร.ร.ที่ตั้งอยู่ในเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 4,165 โรง ได้รับการรับรองทั้งหมด 3,577 โรง คิดเป็น 85.88% ไม่รับรอง 588 โรง คิดเป็น 14.12% ร.ร.ที่ตั้งอยู่นอกเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 16,019 โรง ได้รับการรับรอง 12,652 โรง คิดเป็น 80.41% ไม่รับรอง 3,367 โรง คิดเป็น 21.02%

        ผอ.สมศ. กล่าวต่อว่า สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนประถม-มัธยม จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 22,456 โรง ได้รับการรับรอง 17,592 โรง คิดเป็น 79.68% และไม่รับรอง 4,564 โรง คิดเป็น 20.32% แบ่งตามสังกัด พบว่า สังกัด กทม.เข้ารับการประเมินทั้งหมด 435 โรง ได้รับการรับรอง 417 โรง คิดเป็น 95.86 % ไม่รับรอง 18 โรง คิดเป็น 4.14% สังกัดเทศบาลจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 421 โรง ได้รับการรับรอง 375 โรง คิดเป็น 89.07% ไม่รับรอง 46 โรง. คิดเป็น 10.93%

           สังกัด สช.จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,048 โรง ได้รับการรับรอง 933 โรง คิดเป็น 89.03 % ไม่รับรอง 115 โรง คิดเป็น 10.97% สังกัด สพฐ. จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 20,538 โรง ได้รับการรับรอง 16,154 โรง คิดเป็น 78.65% ไม่รับรอง 4,384 โรง คิดเป็น 21.35%  สังกัด สกอ.(สาธิต) 14 โรง ได้รับการรับรอง 13 โรง คิดเป็น 7.14% ไม่รับรอง 1 โรง คิดเป็น
7.14% ซึ่ง ร.ร.สาธิต ที่ไม่ได้รับรอง คือ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

        ทั้งนี้ แบ่งตามขนาด ได้แก่ ร.ร. ขนาดเล็ก จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 14,796 โรง ได้รับการรับ 11,209 โรง คิดเป็น 75.76% ไม่รับรอง 3,587 คิดเป็น 24.24% ร.ร.ขนาดกลาง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 6,003 โรง ได้รับการรับรอง 5,091 โรง คิดเป็น 84.81% ไม่รับรอง 912 คิดเป็น 15.19% ร.ร.ขนาดใหญ่ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 1,111 โรง ได้รับการรับรอง 1,057 โรง คิดเป็น 95.14% ไม่รับรอง 54 โรง คิดเป็น 4.86% และขนาดใหญ่พิเศษ จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 546 โรง ได้รับการ รับรอง 535 โรง คิดเป็น 97.99% ไม่รับรอง 11 โรง คิดเป็น 2.01% และแบ่งตามที่ตั้ง ในเมืองจาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมิน 4,619 โรง ได้รับการรับรอง 3,965 โรง คิดเป็น 85.84% ไม่รับรอง คิดเป็น 14.16 และ ร.ร.ที่ต้องอยู่นอกเมือง จาก ร.ร.ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 17,837 โรง ได้รับการรับรอง 13, 927 โรง คิดเป็น 78.08% ไม่รับรอง 3910 โรง คิดเป็น 21.92%

        ส่วนผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,094 แห่งขอรับการประเมิน 549 แห่ง และเหลืออีก 545 ยังไม่ได้ประเมิน ซึ่งผลการประเมิน ปรากฏว่าประเภทสถาบันวิทยาลัยของรัฐ ผ่านการรับรอง 301 แห่ง คิดเป็น 89.85% ไม่รับรอง 23 แห่งคิดเป็น 6.87% รอพินิจ 11 แห่งคิดเป็น 3.28% โรงเรียนเอกชน รับรอง 121 แห่ง คิดเป็น 73.78% ไม่รับรอง 32 แห่ง คิดเป็น 19.51% รอพินิจ 11 แห่งคิดเป็น 6.71% และวิทยาลัยสารพัดช่าง รับรอง 41 แห่ง คิดเป็น 84% ไม่รับรอง 4 แห่ง คิดเป็น 8% และรอพินิจ 27 แห่ง คิดเป็น 8%

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวต่อว่าในส่วนของอุดมศึกษาจำแนกตามกลุ่มประเภทสถาบัน ได้แก่ 1.ม.ในกำกับของรัฐ จำนวน 13 แห่ง รับรองทั้งหมด คิดเป็น 100% 2.ม.รัฐ 12 แห่ง รับรองทั้งหมด คิดเป็น 100% 3.ม.เอกชน 54 แห่ง รับรอง 46 แห่ง คิดเป็น 85.18% รอพินิจ 5 แห่ง คิดเป็น 9.26% ไม่รับรอง 3 แห่ง คิดเป็น 5.55% 4. ม.ราชภัฎ 40 แห่ง รับรอง 38 แห่ง คิดเป็น 95% รอพินิจ 2 แห่ง คิดเป็น 5% กลุ่มที่ 5.ม.ราชมงคล 5 แห่ง รับรอบทั้งหมด คิดเป็น 100% 6.สถาบันเฉพาะทาง 57 แห่ง รับรอง 56 แห่ง คิดเป็น 98.25% รอพินิจ 1 แห่ง คิดเป็น 1.75% และ7.วิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง รับรอง 15 แห่ง คิดเป็น 83.33% รอพินิจ 1 แห่ง คิดเป็น 5.56% ไม่รับรอง 2 แห่ง คิดเป็น 11.11%

ดังนั้น ผลการรับรองมาตรฐาน จำแนกตามประเภทสถาบัน ทั้งหมด 199 แห่ง ผ่านการรับรองทั้งหมด 185 แห่ง คิดเป็น 92.97% รอพินิจ 9 แห่ง คิดเป็น 4.52% และไม่รับรอง 5 แห่ง คิดเป็น 2.51%

ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้แก่ 1 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด จ.เพชรบุรี 2.วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3.วิทยาลัยอิสลามยะลา จ.ยะลา 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และ 5 วิทยาลัยชุมชนตราด จ.ตราด

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินรอบสองในเบื้องต้นพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองและรอการพินิจนั้นจะเป็นในส่วนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และพบว่าโรงเรียนสังกัดกทม. เทศบาล จะผ่านการรับรองมาตรฐานสูงถึง 90% รองลงมา สช.และสาธิต ส่วนโรงเรียนสพฐ.ผ่านการรับรองน้อยที่สุด เนื่องจากมีปัญหาคุณภาพครู นอกจากนี้ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นต้องทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยดูแล

ผอ.สมศ. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่อาชีวศึกษาพบว่าคุณภาพของอาจารย์ยังต่ำ โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรี 74% ที่เหลือต่ำกว่าปริญญาตรี ทั้งที่ควรจะมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีและโท อย่างละครึ่ง เอกเพียงเล็กน้อย และบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นยังไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาที่ประเทศต้องการ รวมทั้งเมื่อนักศึกษาจบอาชีวศึกษาแล้วไม่ไปศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา จึงทำให้ประเทศขาดแรงงานระดับนี้มาก ขณะที่อาชีวศึกษาจะเปิดสอนระดับปริญญาตรีด้วยถ้าสถาบันไหนจะเปิดปริญญาตรีจริงควรดูผลประเมินจาก สมศ.และผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีมากด้วย และระดับอุดมศึกษายังพบว่า มีปัญหาคุณภาพของอาจารย์ที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพียง 20% ทั้งที่อย่างน้อยควรจะเป็น 30% และงานวิจัยยังน้อย

        ส่วนปัญหาคุณภาพของมหาวิทยาลัยนั้นส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของคุณวุฒิคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งตามเกณฑ์แล้ว อาจารย์ที่สอนอยู่ในระดับอุดมศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 30% ของอาจารย์ทั้งหมด แต่ตอนนี้อาจารย์ที่จบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยมีเพียง 20% เท่านั้น อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ที่เปลี่ยนจากวิทยาลัย มาเป็นมหาวิทยาลัย เช่น ม.ราชภัฎ ม.ราชมงคล ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอน ทั้งในแง่ของหลักสูตร และประสบการณ์คณาจารย์ ดังนั้นภาพรวมที่น่ากังวลของสถาบันอุดมศึกษาขณะนี้ คือเรื่องของคุณภาพ คุณวุฒิของคณาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตาม สำหรับรายชื่อของสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมวัย ประถม มัธยม ในส่วนของด้านการอาชีวศึกษา และ สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่าน และไม่ผ่านการประเมินของสมศ.นั้น จะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.onesqa.or.th--

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร วิรุณพันธ์ / ศทก
496 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์