บทความ : การเรียนรู้ตามอัธยาศัย คืออะไร
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2552

      

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย คืออะไร

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโดยวิธีการบังคับหรือเรียนตามความสนใจก็ตาม เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่และเด็กจึงต้องให้เวลากับการเรียนมากขึ้น ซึ่งมิใช่เฉพาะแค่ในชั้นเรียนหรือการทำงานเท่านั้น แต่เป็นการใช้เวลาเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เรียนหลังจากเลิกงานหรือเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้จาก internet การเรียนรู้จากเอกสารโดยการสนทนากลุ่ม การเรียนรู้จากการดูข่าวสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากโทรทัศน์ การตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด หรือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กับเพื่อนๆ และครอบครัว สิ่งที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นตัวอย่างของการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งสิ้น การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นวิธีการที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกและการเรียนรู้นวตกรรมใหม่ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นข้อมูลบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

แนวคิดสำคัญของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคม เราจำเป็นต้องยอมรับความรู้และความสำเร็จของบุคคลซึ่งได้เรียนรู้นอกเหนือจากในโรงเรียนหรือสถานที่ทำงาน เช่น การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด internet โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ วิทยุและนิตยสาร สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งสิ้น
"การเรียนรู้ตามอัธยาศัย" เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าเหมือนกับการเรียนรู้ในโรงเรียนและสถานที่ทำงานและจะดียิ่งขึ้น เพราะคนสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการเรียน และวิธีการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ ยกตัวอย่าง เช่น หากเขาต้องการเรียนวิชาศิลปะ เขาก็สามารถไปเรียนที่พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ หรือยืมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะมาอ่านที่บ้าน หรือหากเขาต้องการเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เขาก็สามารถไปที่สวนสาธารณะประจำรัฐ ประจำภาคหรือประจำชาติได้
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงเกี่ยวข้องกับคนทุกผู้ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ

นันฐินี ศรีธัญญา ผู้แปลและเรียบเรียง

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
192 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.77  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์