รายงานผลการกำหนดคุณภาพตัวชี้วัดการศึกษาตลอดชีวิตแห่งสหภาพยุโรป
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2552

      

รายงานผลการกำหนดคุณภาพตัวชี้วัดการศึกษาตลอดชีวิตแห่งสหภาพยุโรป
15 ตัวชี้วัดคุณภาพงานการศึกษาตลอดชีวิต

รายงานนี้จัดทำขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการของคณะทำงานกำหนดคุณภาพตัวชี้วัด

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศ อัลบาเนีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บอสเนีย เฮอเซโกวินา บัลกาเรีย ไซปรัส เช็ครีพับลิค เดนมาร์ค เอสโทเนีย ฟินแลนด์ ฟอร์เมอร์ ยูโกสลาเวีย สาธารณรัฐมาเซโดเนีย ผรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัดเวีย ลิซเทนส์ไตล ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวัค สาธารณรัฐ สโลเวเนีย โรมาเนีย สเปน สวีเดน ตุรกี สหราชอาณาจักร

“ประชากรเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของสหภาพยุโรปและต้องเป็นจุดศูนย์รวมในการชี้นำนโยบายของสหภาพ”

การให้ความสำคัญกับสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมยังคงอยู่ในระดับต้น ๆ ของการกำหนดนโยบายทางการเมือง เนื่องจากรัฐได้พิจารณาเห็นความจำเป็นต้องมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของประชากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงาน การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นกลยุทธในเชิงรุกเพื่อช่วยให้ประชากรพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2000 สมาคมลิสบอน แหล่งสหภาพยุโรป ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธสำหรับประเทศในยุโรปให้ก้าวทันปี ค.ศ. 2001 ด้วยการเป็นคู่แข่งขันและผู้นำทางด้านเศรษฐกิจฐานความรู้ของโลก สามารถสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงการสร้างงานและความสามัคคีกลมเกลียว ประธานสมาคมลิสบอนจึงเน้นและให้ความสำคัญกับงานการศึกษาและการฝึกอบรมให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และได้เชื้อเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบในหลักการและวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย และได้มอบร่างโครงการซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำไปปรับให้เข้ากับร่างรายงานการกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2001 รวมถึงกำหนดแผนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ในปี ค.ศ. 2002 ด้วยกลยุทธ 3 ประการ ที่นิยามไว้ในเอกสารโครงการจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมในยุโรป ครอบคลุมหลักสูตรในศตวรรษหน้า ดังนี้
1. ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมในกลุ่มสหภาพยุโรป
2. อำนวยความสะดวกให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาและการฝึกอบรม และ
3. เปิดและขยายระบบการศึกษาและฝึกอบรมให้แพร่ขยายไปทั่วโลก

จากจุดมุ่งหมายของกลยุทธ 3 ประการดังกล่าวข้างต้น จึงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ 13 ข้อที่ใช้เป็นข้อบัญญัติและได้ให้คำนิยามไว้ในแต่ละข้อ “วิธีการสร้างและประสาน” จึงได้นำมาใช้ นั่นหมายถึงการนำเครื่องมือซึ่งเป็น indicator และ benchmarks มาใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ทำแล้วได้ผลร่วมกัน สมาคมบาร์เซโลน่า แห่งภาคพื้นยุโรปจึงได้ลงนามรับรองข้อกำหนดและรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

“ที่ประชุมแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดจุดมุ่งหมายของระบบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมของกลุ่มประเทศในยุโรปให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2010”
การศึกษาตลอดชีวิตเป็นกลยุทธหนึ่งของสหภาพยุโรปในการแสวงหาความร่วมมือและกำหนดนโยบายการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประชากร สร้างความสามัคคีกลมเกลียวในสังคม ตลอดจนการจ้างงานและการพัฒนาตนเอง

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คือ

*เพื่อสร้างสังคมซึ่งให้โอกาสและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสำหรับประชาชนในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมบนพื้นฐานความต้องการของแต่ละบุคคล
* เพื่อปรับวิธีการให้ความรู้และการฝึกอบรมให้สัมพันธ์กับความรู้และทักษะของประชาชนที่มีอยู่ให้เหมาะสมและทันต่อความต้องการของงานและอาชีพ สถานประกอบการ วิธีการทำงาน และอื่น ๆ
* เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตความรู้ใหม่ ๆ ที่สัมพันธ์กับชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมและการเมืองในระดับชุมชนและระดับสหภาพยุโรป

คณะกรรมการได้ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเพื่อช่วยให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสหภาพยุโรปเกิดผลขึ้นอย่างจริงจัง โดยการวางผังกลยุทธการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เรียกว่า “กรอบโครงสร้างการดำเนินงาน” ดังนี้
* วิธีการสร้างและพัฒนาหุ้นส่วน : ทุกระดับปฏิบัติการ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนต้องประสานความร่วมมือใช้กลยุทธในการทำงานในระดับพื้นที่
* การเข้าถึงความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ชุมชน สังคมที่เปิดกว้างและตลาดแรงงาน
* การเตรียมพร้อมในด้านทรัพยากร เช่น การเงินและการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพและโปร่งใส
* จัดโอกาสในการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
* อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
* ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
* สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้โดยการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมและกระตุ้นความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
* กำหนดกลไกการประกันคุณภาพ การวัดผลและติดตามผลเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการปรับปรุงพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานต่อไป

คำนิยามของการศึกษาตลอดชีวิต

คำนิยามของการศึกษาตลอดชีวิตจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์และการเห็นความสำคัญของผู้กำหนดนโยบาย คณะทำงานได้ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนคำนิยามของ “การศึกษาตลอดชีวิต” ให้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละชุมชน เช่น ประเทศลักเซมเบอร์ก ได้ผนวกคำนิยามการศึกษาตลอดชีวิตให้เข้ากับนโยบายการจ้างงาน ในบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้
“การศึกษาตลอดชีวิตคือ การนับรวมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระบบหรือการศึกษานอกระบบ ซึ่งดำเนินไปอย่างสืบเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพ”

ระหว่างที่อยู่ในกระบวนการปรึกษาหรือกับคณะกรรมการจัดทำร่างกลยุทธการดำเนินงานการศึกษาตลอดชีวิต ผสมกับบันทึกความร่วมมือจัดการศึกษาตลอดชีวิต ข้อวิพากษ์ และข้อแนะนำทำให้คำนิยามมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งใช้ในการดำเนินงานเป็น “กิจกรรมพื้นฐาน” ซึ่งเป็น “กิจกรรมที่อยู่ในเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจง” นอกจากนั้น ยังต้องกำหนดให้ผู้ที่ไม่มีงานทำเนื่องจากขาดทักษะมีสมรรถภาพและฝีมือ สุดท้ายคือ “การทำให้การศึกษาตลอดชีวิตทั่วทุกภาคพื้นยุโรปเป็นความจริง” คณะกรรมการจึงได้ประยุกต์และขยายคำนิยามของการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้

“กิจกรรมการเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของบุคคล ประชาชน สังคม และหรือเพื่อการจ้างงาน”

ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพของงานการศึกษาตลอดชีวิต

การตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านการปริมาณและคุณภาพเป็น “ตัวชี้วัด” ได้มีผู้นำไปใช้วัดระดับความรู้และความสามารถ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนจัดการศึกษาและการฝึกอบรมในแต่ละสาขาเพิ่มสูงขึ้น

บทบาทของตัวชี้วัด

* เป็นตัวอธิบาย/บอกเล่าสถานการณ์ในปัจจุบัน
* เป็นตัวบอกปริมาณและคุณภาพของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
* ชี้ให้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
* ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบใดจะช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานจาก 35 ประเทศ ที่ระบุในเอกสารรายงานฉบับนี้มี 4 ส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส่วนที่ 1 จะเน้นหนักด้านทักษะ ทัศนคติ และสมรรถภาพของบุคคล ส่วนที่ 2 กล่าวถึงการมีโอกาสเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการรับการศึกษาระหว่างเอกัตบุคคลและระบบ ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เน้นระบบการวัดคู่ขนานระหว่างเอกัตบุคคลกับระบบ ส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายให้แตล่ะคนคิดว่าการศึกษาตลอดชีวิตควรมี “ระบบ” อย่างไร

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดทักษะสมรรถภาพและทัศนคติ มีดังนี้
1. การอ่านออกเขียนได้
2. การคิดเลขเป็น
3. การมีทักษะใหม่ ๆ ที่แสวงได้จากกสังคมแห่งการเรียนรู้
4. เรียนรู้ทักษะที่ควรเรียนและจำเป็นต่อคุณภาพชีวิต
5. มีทักษะในการเป็นพลเมืองดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและสังคมที่ทันต่อเหตุการณ์

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดการมีโอกาสเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการรับการศึกษา
6. มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. มีส่วนร่วมในการจัด/รับการศึกษาตลอดชีวิต

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
8. งบลงทุนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
9. บุคลากรทางการศึกษาและการฝึกอบรม
10. ข้อมูลข่าวสารประกอบการเรียนรู้ (ICT)

ส่วนที่ 4 ตัวชี้วัดกลยุทธและระบบการพัฒนา
11. กลยุทธในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
12. ทรัพยากรที่ใช้จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
13. การให้คำปรึกษาและการแนะแนว
14. การเทียบโอนความรู้และการให้วุฒิบัตร
15. การประกันคุณภาพ
-------------------------
นันฐิณี ศรีธัญญา แปลสรุปและเรียบเรียงจาก EUROPEAN REPORT ON QUALITY
INDICATORS OF LIFELONG LEARNING


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์