ซื้อตำราเรียนแบบ"วิธีพิเศษ"
  ข่าวทั้งหมด
14 มีนาคม 2552

      

ความคืบหน้ากรณีนางผานิตย์ มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอแนะแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้โรงเรียนได้หนังสือเรียนที่ตรงกับความต้องการของครูที่จะใช้ในการเรียนการสอนมากที่สุด โรงเรียนอาจใช้ดุลพินิจจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ในกรณีการจัดซื้อวงเงินเกิน 1 แสนบาทได้ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด แต่ก็ต้องมีเหตุผลความจำเป็นจริงๆ เช่น เป็นพัสดุที่มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เป็นต้น อีกทั้งการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษมีลักษณะเหมือนกับการตกลงราคา โรงเรียนจึงต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ต้องเชิญผู้แทนจำหน่าย/ร้านค้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มาเสนอราคา เพื่อโรงเรียนได้เลือกซื้อจากผู้แทนจำหน่าย/ร้านค้าในราคาที่ถูกที่สุดนั้น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ กทม.คนหนึ่ง กล่าวว่า กรณีการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษนั้น ในอดีตกรมบัญชีกลางเคยตอบข้อหารือมายัง สพฐ.กรณีการจัดซื้อสื่อปฐมวัยใน จ.สุรินทร์ ซึ่งต้องการระบุสื่อของบางบริษัทว่า สามารถทำได้ ตามระเบียบสำนักนายกฯ ข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามวงเล็บ 6 "เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรค ที่ไม่ต้องจัดซื้อ ตามชื่อสามัญ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 60" แต่อย่างไรก็ตาม ตนยังกังวลใจว่าในกรณีจัดซื้อหนังสือเรียนครั้งนี้จะใช้วิธีพิเศษได้หรือไม่ เนื่องจากเหตุผลประการแรก ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในส่วนการจัดซื้อหนังสือเรียนของ สพฐ.ที่ออกมา ระบุการจัดซื้อเพียง 1.วิธีตกลงราคา กรณีวงเงินจัดซื้อต่ำกว่า 1 แสนบาท 2.วิธีสอบราคา กรณีวงเงินจัดซื้อสูงกว่า 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 2 ล้านบาท และ 3.วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีวงเงินจัดซื้อ 2 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ได้ระบุให้ใช้วิธีพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนเดิมกล่าวต่อว่า ความกังวลใจอีกประการสำคัญคือ ต้องยอมรับว่าการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษเป็นการจัดซื้อที่ไม่ปกติ มีลักษณะเหมือนกับการตกลงราคา จึงเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบหรือฟ้องร้องได้ว่า โรงเรียนจงใจใช้วิธีนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าหากโรงเรียนเลือกใช้วิธีพิเศษ ต้องตอบคำถามทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ได้ว่ามีเหตุผลอะไรถึงเลือกใช้วิธีนี้ รวมทั้งโรงเรียนอาจถูกฟ้องร้องจากสำนักพิมพ์ที่ขายหนังสือไม่ได้หรือขายได้น้อยว่า โรงเรียนจงใจใช้วิธีนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางรายใด ซึ่งแม้ว่าในระเบียบสำนักนายกฯจะเปิดช่องให้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษได้ภายหลังจากที่โรงเรียน "ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ก็ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา ซึ่งถูกยกเลิกไป หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้" แต่ทางโรงเรียนก็คงเลี่ยงคำถามหรือข้อสังเกตได้ยากว่า จงใจล้มการสอบราคาหรือประกวดราคาเพื่อมาใช้วิธีพิเศษหรือไม่

"โดยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่า การระบุชื่อผู้แต่งหรือสำนักพิมพ์ในหนังสือเรียนที่จะจัดซื้อ เพื่อให้ครูได้หนังสือเรียนเล่มที่ต้องการ โดยใช้ช่องทางจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกฯดังกล่าว จะทำให้โรงเรียนพ้นผิดได้หรือไม่ โดยเฉพาะหากมีสำนักพิมพ์ฟ้องร้องว่า โรงเรียนจงใจที่จะเอื้อประโยชน์การจัดซื้อให้กับบางสำนักพิมพ์ เพราะชี้แจงได้ยากเหมือนกันว่า ทำไมโรงเรียนถึงไม่เลือกซื้อหนังสือเรียนของเขา หนังสือเรียนของเขาไม่ดีตรงไหน แตกต่างอย่างไรกับหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ที่โรงเรียนเลือกซื้อ ในเมื่อหนังสือเรียนทุกเล่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ สพฐ.ประกาศให้โรงเรียนเลือกซื้อได้ มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพราะได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สพฐ.แล้ว และที่สำคัญตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของ สพฐ.ที่ออกมา ไม่ได้ระบุให้ใช้วิธีพิเศษ ระบุเพียงวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว

อนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามวงเล็บ (6) ให้ใช้วิธีนี้ได้กรณี "เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรค ที่ไม่ต้องจัดซื้อ ตามชื่อสามัญ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 60" ส่วนวิธีซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 57 วงเล็บ (6) ระบุว่า "ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้" และวงเล็บ (8) ระบุว่า "ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้"

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร / ศทก.
779 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์