รับสมัคร ศิษย์ พระดาบส เรียนฟรี
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2552

      

 

โรงเรียนพระดาบส เปิดรับสมัคร ศิษย์ พระดาบส เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี เรียนสายช่างอาชีพ
 
            มูลนิธิพระดาบส รับสมัครบุคคล อายุ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพ เข้าเรียนในวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน และเคหบริบาล หลักสูตร 12 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียนให้

           ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ โรงเรียนพระดาบส เลขที่ 384-386 (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-7000, 0-2281-0377 ถึงวันที่ 14 มีนาคมนี้

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

 

มารู้จักโครงการ พระดาบส

 
 

ความเป็นมา

        โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ และประเทศชาติ

        เมื่อปี 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน กระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า วิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนประเดิมในการดำเนินโครงการและต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ . ศ . 2533

แนวคิดในการบริหาร

•  ดำเนินการในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ
•  ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการกุศลอย่างแท้จริง
•  ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้ปรนนิบัติครู
    อาจารย์  เป็นการตอบแทน

หน่วยบริหาร

•  โรงเรียนพระดาบส
•  โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ
•  สำนักงานมูลนิธิพระดาบส

 

 
   
 

        เริ่มเปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เมื่อปี 2519 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ (ปี 2521) หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2543) หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง (ปี 2544) และในปีการศึกษา 2547 เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง และหลักสูตรวิชาชีพผู้ดูแลงานบ้าน (หญิง) จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้ว จำนวน 589 คน

       ในปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี ใน 6 หลักสูตรประกอบด้วย

•  หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( คอมพิวเตอร์ )
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
•  หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
•  หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
•  หลักสูตรวิชาชีพผู้ดูแลงานบ้าน

การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย

       ดาบสอาสา คือ ครูอาจารย์อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่โดย เสด็จพระราชกุศลตามโครงการนี้ เป็นผู้มีกุศลเจตนาที่จะถ่าย ทอดความรู้นี้ และประสบการณ์ ต่างๆ เป็นวิทยาทานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบเจริญด้วยพรหมวิหารธรรม

       ศิษย์พระดาบส คือ นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความเพียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงจำกัดเพศ วัย ศาสนา ถิ่นฐานที่อยู่ หรือวุฒิแต่อย่างใด เพียงอ่านออกเขียนได้ก็เพียงพอ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการอบรมสั่งสอนให้พัฒนาจิตใจแก่ศิษย์พระดาบส ได้แก่ การฝึกให้มีสติ ระลึกรู้ในศีลสำรวม ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบที่ควร เป็นผู้มีศีลธรรม มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาชีพด้วยปัจจุบันสามารถรับศิษย์พระดาบสประมาณ 150 คน ต่อปี

แหล่งข่าว : เว็บไซต์ WWW.ENN.CO.TH


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร / ศทก.
2308 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์