ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2552

      


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

-------------------------------------------------

                  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพุทธศักราชการ ๒๕๕๑ จำนวน ๒ รายการ คือ
กลุ่ม ๑. ข้าราชการระดับ ๖ – ๘ ได้แก่ นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.
กลุ่ม ๓ ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายชัยเสน แจ่มแจ้ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๑ สังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ ๑


                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒


                                                                      (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
                                                                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์

นายชัยเสน แจ่มแจ้ง

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
82 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์