ครม.อนุมัติกฎกระทรวงใน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2552

      

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  คือ ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ครม.ได้อนุมัติหลักการ "ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๓ ฉบับ"  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอและรายงานว่า โดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องยกเว้นไม่ให้ใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ บังคับกับสถานศึกษาที่กำหนด การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ และกำหนดรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนแล้ว ศธ.จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม ๓ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว  มีดังนี้

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดสถานศึกษาอื่นที่ไม่ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ....     มีสาระสำคัญ คือ กำหนดสถานศึกษาที่ไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ....       มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียน และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียน

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน การขออนุญาตและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ....     มีสาระสำคัญคือ ๑) กำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนจังหวัดอื่นยื่นต่อ สพท.ที่โรงเรียนตั้งอยู่  ๒) กำหนดหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ๓) กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  ๔) กำหนดมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน  ๕) กำหนดความจุนักเรียน สื่อและเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน ๖) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกใบอนุญาต และ ๗) กำหนดวิธีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


3223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์