ครม.อนุมัติกฎกระทรวงใน พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2552

      

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  คือ ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

ครม.ได้อนุมัติหลักการ "ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๓ ฉบับ"  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอและรายงานว่า โดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องยกเว้นไม่ให้ใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ บังคับกับสถานศึกษาที่กำหนด การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ และกำหนดรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนแล้ว ศธ.จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม ๓ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญ ของร่างกฎกระทรวงทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว  มีดังนี้

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดสถานศึกษาอื่นที่ไม่ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ....     มีสาระสำคัญ คือ กำหนดสถานศึกษาที่ไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ....       มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้แต่งตั้งผู้บริหารเพื่อดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของโรงเรียน และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียน

  • ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกำหนดรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน การขออนุญาตและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ....     มีสาระสำคัญคือ ๑) กำหนดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนจังหวัดอื่นยื่นต่อ สพท.ที่โรงเรียนตั้งอยู่  ๒) กำหนดหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ๓) กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน  ๔) กำหนดมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน  ๕) กำหนดความจุนักเรียน สื่อและเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน ๖) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการออกใบอนุญาต และ ๗) กำหนดวิธีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


127 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์