รายชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง รอง ผอ.และ ผอ.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2552

      

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
..............................................................................................................................................................................

        นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประธาน อ.ก.ค.ศ.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะละ  ปัตตานี และนราธิวาส)  โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  ดังนี้

             ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  จำนวน  6  คน  ได้แก่  
1.  นางชูศรี  สุนทรธรรมนิติ ครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  
2.  นายประสิทธิ์  ทองรัศมี  ครูวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
3.  นางศศิธร  อ่อนโพธิ์เตี้ย   ครู    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  
4.  นายณรงค์  ปานเพ็ชร    ครู    วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
5.  นายประมูล  ทองขาว  ครู  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
6.  นายอานุภาพ  วาสะสิริ  ครู  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
           
             ผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  จำนวน  49  คน ได้แก่ 
1.  นายณรงค์  ไทยทอง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยประมงปัตตานี   
3.  นายสักรินทร์  สันหมุด  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
4.  นายสุนิตย์  ธรรมประพัทธ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
5.  นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 
6.  นายธีระสิทธิ์  แสงขำ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
7.  นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
8.  นายเสริมศักดิ์  นิลวิลัย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
9.  นายชุมพล  บุญช่วย  รองผู้อำนวยการ   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
10.  นายภูวนาถ  ทองพันธ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  
11.  นายมนัส  ชูเชิด  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
12.  นายสุริยะ  ธนูศร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
13.  นายประภาส  เพ็ชรไทยพงค์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี    
14.  นายประเสริฐ  มณี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ         
15.นายพงศ์ธัช  ปลอดปล้อง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส     
16.  นายประสงค์  ชูวิจิตร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
17.  นายอภิชาต  ชาติสันติกุล  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
18.  นายจรัล  ผลกล้า  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
19.  นางสิริมาศ  เพ็ชรไทยพงค์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
20.  นายโสภณ  เรียงวิวัฒน์  ครู  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
21. นายรังสิต วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 
22.  นายนรเชษฐ์  ประภัสสร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
23.  นายทินกร  คงศักดิ์ศรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย    วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
24.  นายประกิจ  ดาราฉาย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 
25.  นายพิพัฒน์  ลาภาวัณย์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
26.  นายศักดิ์ชัย  ยิ่งจำเริญศาสตร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 
27.  นายประชิด  พลฑา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
28.  นายไพบูลย์  อ่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  แห่งที่  2 
29.  นายอรุณ  รักษ์วงศ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
30.  นางปลื้มหทัย  จิตเจตน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 
31.  นายมหิศร  เปาะสู  ครู วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี   
32.  นายพยุทน์  นิยม    รองผู้อำนวยการวิทยาลัย     วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา            
33.  นายชุมพร  ผ่านสำแดง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 
34.  นายอำนาจ  เอียดมิ่ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 
35. นายวรยุทธ์  ชีวรัตน์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยประมงปัตตานี 
36. นายดำเนิน  แสงสีดำ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 
37.  นายณัฐวุฒิ  ไถ้เงิน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
38.  นายสมมาตร  เอียดฉิม  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี      
39.  นายประทีป  แป้นแก้ว   รองผู้อำนวยการวิทยาลัย       วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  
40.  นายชาญชัย  ภัทรพฤกษา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย    วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง   
41.  ร้อยตรี ประภาส  มองเพชร     รองผู้อำนวยการวิทยาลัย        วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 
42.  นางอรัญญา  กิมภิระ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 
43.  นายผ่องชัย  ไทยหอม  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 
44.  นายวิรัช  สุวรรณทา  ครู    วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์    
45.  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  วนิชาชีวะ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัย    วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
46.  นายบุญช่วย  กั้วศรี  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 
47.  นายกิติพงศ์  รติปาณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
48.  นายวีระยุทธ  ซึ้งหฤทัย  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
49.  นายวินัย  แก่นจันทร์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัย  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
 ทั้งนี้  อ.ก.ค.ศ.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นเวลา  1  ปี  นับตั้งแต่วันที่  24  กุมภาพันธ์  2552  เป็นต้นไป  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. กำหนดไว้ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง  โดยจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับที่ขึ้นบัญชี


190 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์