เปิดต้นฉบับ หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่
  ข่าวทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2552

      

ในระหว่างที่ยังมีปัญหาถกเถียงกันถึงความเหมาะสม กรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้โรงเรียนในสังกัดยังคงใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นปีแรกของการนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในชั้น ป.1-6 และ ม.1 และ ม.4 โดยจะจัดซื้อแจกนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 รวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์

สำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งได้ส่งเนื้อหาบางส่วนของต้นฉบับหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 บางวิชา ที่กำลังจะส่งให้ สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพก่อนออกใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความทันสมัยในเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนไทยควรจะได้รับ

วิชาแรกเป็นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระบุให้นักเรียนชั้นเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการเสนอแนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง" รวมทั้งเรียนรู้เรื่อง "การรวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง, การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" ซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันทันต่อยุคสมัย แต่ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ไม่มี

                                                          ต้นฉบับหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ในชั้น ม.1 สอนเรื่องของทวีปออสเตรเลีย

นอกจากนี้ เนื้อหาสำคัญหลายเรื่องที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ แต่ในหนังสือเรียนหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 มีน้อย แต่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากขึ้นในหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่พ.ศ.2551 เช่น เรื่อง "ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสาธารณะ โดยเน้นจิตสาธารณะ" และ "การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ดังตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนของต้นฉบับหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.3 สาระเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีการอิบายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ โดยมีการกล่าวถึงความขัดแย้งในกลุ่มเสื้อเหลือง และเสื้อแดง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทันยุค และเป็นไปตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่พ.ศ.2551 ในเรื่อง "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง"

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ที่ต้นฉบับเนื้อหาหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่มี แต่หนังสือเรียนในหลักสูตรเก่าพ.ศ.2544 ไม่มี เช่น หนังสือเรียนชั้น ม.3 สาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาอธิบายถึงอธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม สุขภาพและความรุนแง (คลิปวิดีโอการทะเลาะวิวาท อินเตอร์เน็ต เกม ฯลฯ, ชั้น ม.6 สาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) โทษทางกฎหมายที่เกิดการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด

ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 จัดเนื้อหาโดยแบ่งงานเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบ้าน งานช่าง งานเกษตร งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ (รวมคอมพิวเตอร์) แต่หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จัดเนื้อหาโดยบูรณาการรวมงานทุกงานเข้าด้วยกัน (ไม่แยกงาน)

นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเก่ากับใหม่ ยังส่งผลให้บางวิชาต้องโยกชั้นเรียน เช่น ในสาระภูมิศาสตร์ หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ในสาระว่าด้วยระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ในด้านความเป็นมา เชื้อชาติ ภาษา การแต่งกาย ความเป็นอยู่ จะเรียนในชั้น ม.2 แต่เมื่อใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 เรื่องของทวีปออสเตรเลียจะให้เรียนในชั้น ม.1 รวมทั้งสาระเรื่องทวีปยุโรปและแอฟริกา ตามหลักสูตรใหม่ให้เรียนในชั้น ม.2 แต่หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ให้เรียนชั้น ม.3

แล้วจะทำอย่างไรกับหนังสือเรียนของเด็ก เพราะในชั้นที่โยกย้ายให้มาเรียนตามหลักสูตรใหม่ไม่มีหนังสือเรียน แต่ในต้นฉบับหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่มีออกมาตรงชั้นเรียนแล้ว รอเพียง สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพ

สรุปว่า โดยรวมแล้วเรื่องใหม่ทุนยุคที่สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ต้องการให้เรียน ยังไม่มีหนังสือเรียน เพราะไม่มีบรรจุอยู่ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2551 ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของครูแต่ละโรงเรียนที่นำร่องใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2552 ต้องไปขวนขวายหามาให้เด็กๆ ได้เรียน นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสาระการเรียนรู้บางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง เพราะแน่นอนว่าครูแต่ละคนย่อมอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แม้จะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตาม บางคนอาจสนับสนุนกลุ่มเสื้อเหลือง แต่บางคนอาจสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดง จึงนึกภาพออกได้เลยว่า เสี่ยงต่อการสอนนักเรียนให้โน้มเอียงแบ่งฝักฝ่ายจนนำไปสู่ความขัดแย้งในประเทศอย่างถาวร !!

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: มติชนรายวัน
1295 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์