เปิดต้นฉบับ หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่
  ข่าวทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2552

      

ในระหว่างที่ยังมีปัญหาถกเถียงกันถึงความเหมาะสม กรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะให้โรงเรียนในสังกัดยังคงใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ในปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นปีแรกของการนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในชั้น ป.1-6 และ ม.1 และ ม.4 โดยจะจัดซื้อแจกนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 รวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์

สำนักพิมพ์เอกชนบางแห่งได้ส่งเนื้อหาบางส่วนของต้นฉบับหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 บางวิชา ที่กำลังจะส่งให้ สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพก่อนออกใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาได้ มาเผยแพร่ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความทันสมัยในเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนไทยควรจะได้รับ

วิชาแรกเป็นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระบุให้นักเรียนชั้นเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ "ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการเสนอแนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง" รวมทั้งเรียนรู้เรื่อง "การรวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง, การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" ซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันทันต่อยุคสมัย แต่ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ไม่มี

                                                          ต้นฉบับหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ในชั้น ม.1 สอนเรื่องของทวีปออสเตรเลีย

นอกจากนี้ เนื้อหาสำคัญหลายเรื่องที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ แต่ในหนังสือเรียนหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 มีน้อย แต่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มากขึ้นในหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่พ.ศ.2551 เช่น เรื่อง "ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสาธารณะ โดยเน้นจิตสาธารณะ" และ "การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ดังตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนของต้นฉบับหนังสือเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.3 สาระเกี่ยวกับหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีการอิบายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ โดยมีการกล่าวถึงความขัดแย้งในกลุ่มเสื้อเหลือง และเสื้อแดง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทันยุค และเป็นไปตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่พ.ศ.2551 ในเรื่อง "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง"

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ที่ต้นฉบับเนื้อหาหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่มี แต่หนังสือเรียนในหลักสูตรเก่าพ.ศ.2544 ไม่มี เช่น หนังสือเรียนชั้น ม.3 สาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาอธิบายถึงอธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม สุขภาพและความรุนแง (คลิปวิดีโอการทะเลาะวิวาท อินเตอร์เน็ต เกม ฯลฯ, ชั้น ม.6 สาระการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด (ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม) โทษทางกฎหมายที่เกิดการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด

ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 จัดเนื้อหาโดยแบ่งงานเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบ้าน งานช่าง งานเกษตร งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ (รวมคอมพิวเตอร์) แต่หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จัดเนื้อหาโดยบูรณาการรวมงานทุกงานเข้าด้วยกัน (ไม่แยกงาน)

นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเก่ากับใหม่ ยังส่งผลให้บางวิชาต้องโยกชั้นเรียน เช่น ในสาระภูมิศาสตร์ หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ในสาระว่าด้วยระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย โอเชียเนีย มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ในด้านความเป็นมา เชื้อชาติ ภาษา การแต่งกาย ความเป็นอยู่ จะเรียนในชั้น ม.2 แต่เมื่อใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 เรื่องของทวีปออสเตรเลียจะให้เรียนในชั้น ม.1 รวมทั้งสาระเรื่องทวีปยุโรปและแอฟริกา ตามหลักสูตรใหม่ให้เรียนในชั้น ม.2 แต่หลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ให้เรียนชั้น ม.3

แล้วจะทำอย่างไรกับหนังสือเรียนของเด็ก เพราะในชั้นที่โยกย้ายให้มาเรียนตามหลักสูตรใหม่ไม่มีหนังสือเรียน แต่ในต้นฉบับหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่มีออกมาตรงชั้นเรียนแล้ว รอเพียง สพฐ.ตรวจประเมินคุณภาพ

สรุปว่า โดยรวมแล้วเรื่องใหม่ทุนยุคที่สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ต้องการให้เรียน ยังไม่มีหนังสือเรียน เพราะไม่มีบรรจุอยู่ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2551 ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของครูแต่ละโรงเรียนที่นำร่องใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2552 ต้องไปขวนขวายหามาให้เด็กๆ ได้เรียน นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสาระการเรียนรู้บางเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง เพราะแน่นอนว่าครูแต่ละคนย่อมอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แม้จะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ตาม บางคนอาจสนับสนุนกลุ่มเสื้อเหลือง แต่บางคนอาจสนับสนุนกลุ่มเสื้อแดง จึงนึกภาพออกได้เลยว่า เสี่ยงต่อการสอนนักเรียนให้โน้มเอียงแบ่งฝักฝ่ายจนนำไปสู่ความขัดแย้งในประเทศอย่างถาวร !!

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: มติชนรายวัน
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์