ใหม่ถอดด้าม 90 ผอ.-รองผอ.อาชีวะ
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2552

      

ใหม่ถอดด้าม 90 ผอ.-รองผอ.อาชีวะ
Source - เว็บไซต์สยามรัฐ (Th)

 

          เมื่อวันที่ 11 ก.พ.52 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่านายเฉลียว อยู่มีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในฐานะประธาน อ.ก.ค.ศ.สอศ. ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็น ผอ.และ รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สอศ.ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

          รอง ผอ.สถานศึกษา 63 คน แยกเป็นกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค ว่าที่ พ.ต.สมพงษ์ บุญญานายประสิทธิ์ ยวดยาน นายนิธินันท์ มาลัย น.ส.เยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง นายเอกรัฐ สว่างยิ่ง นายบุญส่ง จำปาบรรพ์ น.ส.กรรณิการ์ แดนสีแก้ว นายอำนาจ ศรแก้ว นายประวิช ดวงจิต นายสมเจต ช้างสีเทา นายพงศกร ชัยวุฒิ นายสะไกรสมฤาแทน น.ส.สิริรัคนา เนาว์โสภา นายเสาห้า ภู่ลา นายสมบัติ รัตนะ

          กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายชุมพล ขัดเกลา นายพิศณุ ทองเลิศ นายครรชิต กำลังเกื้อ นายพยนต์ สืบเสน นายปรีชา ภู่สมบัติขจร นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ นายพุทธพร ปราโมทย์ นายอารักษ์ จะรา นายสุรชัย ผาโครต นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ นายยงยุทธ ลุงคะ นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน นายสมจิตร ชัยบัง

          กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยสารพัดช่าง นางมาลี เพชรสุวรรณ นายประทีป บินชัย นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์

          และกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นายมงคล แก้วรอด นายสิทธิพร ขันธริโย นายสมศักดิ์ ไชยโสดา นายสุวัฒน์ ลิมปานนท์ นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ นางจิตโสมนัส ไชยเชษฐ์ นายโสภา คล่องดี นายกษิดิฏฐ์ คำศรี นายเจษฎา ธนะสถิตย์ นายรักษ์ โชคสุวัฒนสกุล นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร นายสุทิศ รวดเร็ว นายมหิศร เปาะสู นางมยุรี บุญเยี่ยม นายวีระเดช ว่องเจริญโชควรการ นายวิรัช สุวรรณทา นายอดุลย์ ผิวผัน นายวรงจ์ แก้วบุญเรือง นายสมปอง พูลเพิ่ม นายศรียนต์ สาริกานนท์ นายสมจิตร ธงห้อย นายประมุข ติฐิโต นายชาญชัย ประทีปเกาะ นายณัฐพงศ์ สุทธินานนท์ นายวศวัฒน์ เหล็กสิงห์ นายปฏิพัฒน์ แก้วมูล นายการุณ ไทยเกิด นายสุวินันท์ สีลาโครตและนายสมชาย อินทร์ปรางค์

          ผอ.สถานศึกษา 27 คน แยกเป็น กลุ่มวิทยาลัยเทคนิค นายทองอาบ บุญอาบ นายดุสิต สะดวก นายวิรัติ บัวทอง นายสัญญา ไชยประเสริฐ นายอริยะ สุวรรณปากแพรก

          กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษา ว่าที่ร.ท.นิคม เอี่ยมจุ้ย

          กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพฯ นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา น.ส.พรทิพย์ ธัญลักษณ์

          และกลุ่มวิทยาลัยเกษตรฯ นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล นายวิชัย ปรินายวนิชย์ นายสุเทพ ยงยุทธ์ นางภาวิดา ศรีสุนทร นายวีรชัย  ไตรศักดิ์ นายเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ นายพัสกร คำเพราะ นายกำจร ตันวัฒนา นายอุทัย ลือสกุล ว่าที่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ นายสุวัฒน์รัตนปริคณน์ นายเจริญ ศิริวงศ์ นายนพดล สุวรรณสุนทร นายมานัส พานทอง นางราตรี ชัยมูล นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย และนายอำนาจ ฝ่าวิบาก--จบ--

 

          ที่มา: http://www.siamrath.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สยามรัฐ
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์