สิรินธรราชวิทยาลัย
  ข่าวทั้งหมด
4 กุมภาพันธ์ 2552

      

 ล  ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

รมว.ศธ.ได้รับทราบความเป็นมาของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔  ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบัน ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ซึ่งตามเกณฑ์ควรมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ๑๐๑ ห้อง เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน ๒,๖๙๗ คน แต่ในความเป็นจริงโรงเรียนมีห้องเรียนเพียง ๖๖ ห้อง โรงเรียนจึงได้หารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ จึงได้มีการระดมทุนจัดหางบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้นแบบพิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง ๒๔ ล้านบาทเศษ

   
 

คณะนักเรียนให้การต้อนรับ รมว.ศธ.

ผอ.ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย และ ผวจ.นครปฐม ให้การต้อนรับ

 
       
   
   
 

ร่วมวางแผ่นอิฐทอง เงิน นาค และวางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงินเหรียญทองลงทับศิลา

 
       
   
 

นักเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลงานเบญจรงค์ของนักเรียน

 
       
   
 

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมหมอภาษา

 
       
   
 

ชมผลงานภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)

 
       
   
 

ชมผลงานและกิจกรรมนักเรียนที่ได้รับรางวัลมากมาย

 
       
   
 

ให้ความสนใจเอกสารผลงานทางวิชาการของครู รวมทั้งการประเมินวิทยฐานะ

 
     
 

ภาพ บัลลังก์ สำนักงานรัฐมนตรี

 

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากรายละเอียดข้างต้นมาจนถึงภาพที่ปรากฏแก่สายตาในขณะนี้ แสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำจากทั่วประเทศ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงนโยบายของรัฐบาล ก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ศธ.

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม การส่งเสริมโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ การเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  ที่ ศธ.เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้ได้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ขณะนี้ ศธ.ได้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ  โดยครั้งต่อไปจะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ที่ จ.ชลบุรี เพื่อนำผลไปสู่การพิจารณา ตัดสินใจดำเนินการในทางปฏิบัติ และแจ้งให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนทั่วประเทศ ได้รับทราบต่อไป

นอกจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จะมีผู้ร่วมพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาด้วย ซึ่งประกอบด้วย คณะครู ผู้ปกครอง สภานักเรียน และผู้แทนชุมชน โดยจะร่วมตัดสินใจเรื่องการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เมื่อรัฐบาลจัดงบประมาณให้แล้ว องค์กร ๔ ประสานดังกล่าว ต้องร่วมกันตัดสินใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต เช่น การจัดซื้อตำราเรียน เครื่องแบบนักเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน จะจัดซื้อกับใคร ที่ไหนและอย่างไร  ไม่ว่ารัฐบาลจะให้งบประมาณในรูปแบบของเงินสดหรือคูปองแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรงก็ตาม รวมทั้งสามารถร่วมตัดสินใจและตกลงร่วมกันถึงวิธีการดำเนินการจัดซื้อได้ อาจจะรวบรวมคูปองและจ้างให้แม่บ้านในชุมชนเป็นผู้ตัดเย็บ หรือจัดซื้อร่วมกัน หรือจะซื้อแยกเป็นรายบุคคลก็สามารถทำได้ แต่ ศธ.จะไม่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง เพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก และ ศธ. ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาได้ตัดสินใจร่วมกับองค์กร ๔ ประสานด้วยตนเอง เป็นการสนองนโยบายกระจายอำนาจด้านการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ให้หน่วยที่เล็กที่สุดของการศึกษา คือ สถานศึกษา ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภายหลังเป็นประธานในพิธี รมว.ศธ. ได้เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของนักเรียน ซึ่งได้แก่ ผลงานเครื่องเบญจรงค์ กิจกรรมหมอภาษา โครงการเก่งดีมีความสุข  ผลงานของนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)  รวมทั้งได้พบปะและรับฟังปัญหาของครูที่ซุ้มมาตรฐานครูด้วย.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


296 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์