สิรินธรราชวิทยาลัย
  ข่าวทั้งหมด
4 กุมภาพันธ์ 2552

      

 ล  ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

รมว.ศธ.ได้รับทราบความเป็นมาของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔  ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบัน ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ซึ่งตามเกณฑ์ควรมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ๑๐๑ ห้อง เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน ๒,๖๙๗ คน แต่ในความเป็นจริงโรงเรียนมีห้องเรียนเพียง ๖๖ ห้อง โรงเรียนจึงได้หารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ จึงได้มีการระดมทุนจัดหางบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้นแบบพิเศษ งบประมาณการก่อสร้าง ๒๔ ล้านบาทเศษ

   
 

คณะนักเรียนให้การต้อนรับ รมว.ศธ.

ผอ.ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย และ ผวจ.นครปฐม ให้การต้อนรับ

 
       
   
   
 

ร่วมวางแผ่นอิฐทอง เงิน นาค และวางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงินเหรียญทองลงทับศิลา

 
       
   
 

นักเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลงานเบญจรงค์ของนักเรียน

 
       
   
 

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมหมอภาษา

 
       
   
 

ชมผลงานภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)

 
       
   
 

ชมผลงานและกิจกรรมนักเรียนที่ได้รับรางวัลมากมาย

 
       
   
 

ให้ความสนใจเอกสารผลงานทางวิชาการของครู รวมทั้งการประเมินวิทยฐานะ

 
     
 

ภาพ บัลลังก์ สำนักงานรัฐมนตรี

 

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า จากรายละเอียดข้างต้นมาจนถึงภาพที่ปรากฏแก่สายตาในขณะนี้ แสดงให้เห็นว่าชาวจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำจากทั่วประเทศ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงนโยบายของรัฐบาล ก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ ศธ.

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม การส่งเสริมโอกาสให้กับประชาชนทั่วประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือ การเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ  ที่ ศธ.เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้ได้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ขณะนี้ ศธ.ได้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ  โดยครั้งต่อไปจะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ที่ จ.ชลบุรี เพื่อนำผลไปสู่การพิจารณา ตัดสินใจดำเนินการในทางปฏิบัติ และแจ้งให้ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรียนทั่วประเทศ ได้รับทราบต่อไป

นอกจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว จะมีผู้ร่วมพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาด้วย ซึ่งประกอบด้วย คณะครู ผู้ปกครอง สภานักเรียน และผู้แทนชุมชน โดยจะร่วมตัดสินใจเรื่องการจัดการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เมื่อรัฐบาลจัดงบประมาณให้แล้ว องค์กร ๔ ประสานดังกล่าว ต้องร่วมกันตัดสินใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต เช่น การจัดซื้อตำราเรียน เครื่องแบบนักเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน จะจัดซื้อกับใคร ที่ไหนและอย่างไร  ไม่ว่ารัฐบาลจะให้งบประมาณในรูปแบบของเงินสดหรือคูปองแก่นักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรงก็ตาม รวมทั้งสามารถร่วมตัดสินใจและตกลงร่วมกันถึงวิธีการดำเนินการจัดซื้อได้ อาจจะรวบรวมคูปองและจ้างให้แม่บ้านในชุมชนเป็นผู้ตัดเย็บ หรือจัดซื้อร่วมกัน หรือจะซื้อแยกเป็นรายบุคคลก็สามารถทำได้ แต่ ศธ.จะไม่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง เพราะมีรายละเอียดจำนวนมาก และ ศธ. ต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาได้ตัดสินใจร่วมกับองค์กร ๔ ประสานด้วยตนเอง เป็นการสนองนโยบายกระจายอำนาจด้านการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ให้หน่วยที่เล็กที่สุดของการศึกษา คือ สถานศึกษา ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภายหลังเป็นประธานในพิธี รมว.ศธ. ได้เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของนักเรียน ซึ่งได้แก่ ผลงานเครื่องเบญจรงค์ กิจกรรมหมอภาษา โครงการเก่งดีมีความสุข  ผลงานของนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)  รวมทั้งได้พบปะและรับฟังปัญหาของครูที่ซุ้มมาตรฐานครูด้วย.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


1038 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์