ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
28 มกราคม 2552

      
ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน
 
บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน 
 
กฎบัตรอาเซียน จัดทำขึ้นสำเร็จลุล่วงและลงนามรับรองกัน ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้นำฝ่ายไทยที่ไปร่วมลงนามคือ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ หลังจากนั้นรัฐสมาชิกทั้งสิบก็ทยอยกันให้สัตยาบันตามกระบวนการทางนิติบัญญัติของแต่ละประเทศ ประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันคือประเทศไทย หลังจากนั้น 30 วัน กฎบัตรอาเซียนก็มีผลบังคับใช้อย่างบริบูรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

“กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ถือเป็นเอกสารพื้นฐานเทียบได้กับรัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิกทั้งสิบที่ใช้ “บังคับ” ร่วมกัน เสมือนกฎหมายสูงสุดที่รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่มีการประกาศใช้เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นเครื่องมือกำกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ยังผลให้รัฐสมาชิกทั้งสิบสามารถอ้างอิงทุกสิ่งอย่างที่ต้องทำ หรือไม่ควรทำได้อย่างราบรื่น ดังนั้นทุกถ้อยคำ ทุกข้อความ ทุกหมวด ที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียนจึงเป็นรากฐานอันมั่นคงของการทำงานของอาเซียน

ในอารัมภบท ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า

“Association of Southeast Asian Nations”

ใช้คำย่อว่า

“ASEAN”

มาจากคำเดิมที่ใช้แต่แรกเกิดอาเซียนว่า

“Association of South-East Asian Nations”

สำหรับคำแปลภาษาไทยเป็นทางการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย เรียกชื่อว่า

“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน”

ส่วนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศนั้น เรียกว่า

“รัฐสมาชิก”

อ้างจากคำภาษาอังกฤษในกฎบัตรว่า

“Member States”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ หรือถ้อยคำอย่างเป็นทางการนั้นจำต้องเริ่มที่คำเหล่านี้เป็นประเดิม เพื่อให้การพูดถึงอาเซียนเป็นไปอย่างถูกต้องจนกลายเป็นถ้อยคำที่คุ้นเคยต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับใดๆให้เราต้องเรียกชื่อ หรือ ออกเสียงศัพท์อาเซียนต่างๆให้ถูกต้องก็ตาม แต่สำหรับสื่อสารมวลชน ต้องถือเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องสื่อสารโดยอ้างถึงชื่อ และข้อความทางการต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนอย่างถูกต้อง

คำว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เท่าที่ผ่านมา และยังคงเป็นอยู่ คำว่า “แห่ง” จะหายไปเสมอในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย โดยเรียกว่า “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่จำต้องมีคำว่า “แห่ง” อยู่ด้วยก็เพราะมีคำว่า “of” อยู่ในชื่อภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น สื่อมวลชนไทยส่วนหนึ่งก็เรียกเพียงสั้นๆว่า “สมาคมอาเซียน” ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง และยาวเกินไปด้วยซ้ำ เพราะในคำว่า “อาเซียน/ASEAN” นั้นมีตัวอักษร “A” แทนคำว่า “Association/สมาคม” อยู่แล้ว หากเรียกว่า “สมาคมอาเซียน” จึงมีคำว่า “สมาคม-สมาคม” ซ้ำสองครั้ง ที่ถูก ต้องเรียกชื่อย่อสั้นๆว่า “อาเซียน” เท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า “สมาคม” นำหน้า

เวลาที่เรียกคำย่อ “ASEAN/อาเซียน” ก็มักมีการออกเสียงผิดอยู่บ่อยๆก็คือออกเสียงผิดว่า “อาเชียน” (ช-ช้าง) แทนที่จะเป็น “อาเซียน” (ซ-โซ่) เรื่องนี้ต้องแก้ไข เพราะเป็นความผิดที่ทำให้หาความหมายไม่ได้ คำว่า “อาเชียน” นั้นไม่มี มีแต่คำว่า “อาเซียน” คำนี้ ถ้าหากใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ผิด โปรแกรมตรวจตัวสะกดของไมโครซอฟท์ออฟฟิศจะเตือนให้ทราบโดยอัตโนมัติ

ส่วนการออกเสียง “อาเซียน” เป็น “อาเซี่ยน” โดยมีวรรณยุกต์เอกอยู่บนคำ “เซียน” นั้นเป็นการออกเสียงตามความนิยม และตามความรู้สึกสะดวกในการออกเสียง ซึ่งเป็นการออกเสียงที่มีมาแต่แรกกำเนิดอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2510 การออกเสียง “อาเซียน” ถือเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศบัญญัติไว้ แต่การออกเสียง “อาเซี่ยน” ถือเป็นการออกเสียงตามความนิยม ในหลักภาษาไทยถือว่าไม่ผิดทั้งสองแบบ เพียงแต่ในภาษาเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องว่า “อาเซียน” เท่านั้น

ดังนั้นจึงควรเรียกชื่อเต็มว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และเรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน”

การอ้างถึงประเทศที่เป็นสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะใช้คำตามความนิยมว่า “ประเทศสมาชิก” ก็สะดวกและคุ้นเคยกันดี แต่หากจะต้องการให้เป็นทางการก็ต้องใช้คำว่า “รัฐสมาชิก” ในคำภาษาอังกฤษจะเขียนโดยใช้อักษรนำเป็นตัวใหญ่ คือ “Member States” (เติม s เมื่อเป็นพหูพจน์) คำว่า “Member States/รัฐสมาชิก” แต่เดิมใช้คำว่า “member countries/ประเทศสมาชิก” ในเอกสาร “ASEAN Declaration/ปฏิญญาอาเซียน” (ซึ่งเป็นเอกสารประกาศก่อตั้งอาเซียน ลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 / ค.ศ. 1967 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Bangkok Declaration/ปฏิญญากรุงเทพฯ”)

คำที่พูดถึงอยู่บ่อยที่สุดระยะนี้คือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน” คำนี้ถูกต้องแล้ว หากหมายถึงกระบวนการประชุม แต่ถ้าหากจะหมายถึงองค์กรของการประชุมที่เป็นเสมือนสถาบัน กฎบัตรอาเซียนใช้คำว่า

“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” ทั้งหมดมาจากภาษาอังกฤษว่า “ASEAN Summit” ในภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเติมคำว่า “ผู้นำ” ลงไปหน้าคำว่า “อาเซียน” ดังนั้นหากจะเรียกให้ถูกต้องเป็นทางการต้องเรียกว่า

“การประชุมสุดยอดอาเซียน” ไม่ใช่ “การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน”

นี่เป็นเพียงบางส่วนของ “ศัพท์อาเซียน” ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ พลเมืองอาเซียนอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคำที่ถูกต้องเป็นทางการมากขึ้น หากสื่อสารมวลชนหมั่นรายงานข่าวสารโดยอ้างอิงคำที่ถูกต้องเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
 
สมเกียรติ อ่อนวิมล
27 มกราคม 2552

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
10492 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์