ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
28 มกราคม 2552

      
ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน
 
บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY : ศัพท์อาเซียน 
 
กฎบัตรอาเซียน จัดทำขึ้นสำเร็จลุล่วงและลงนามรับรองกัน ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้นำฝ่ายไทยที่ไปร่วมลงนามคือ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ หลังจากนั้นรัฐสมาชิกทั้งสิบก็ทยอยกันให้สัตยาบันตามกระบวนการทางนิติบัญญัติของแต่ละประเทศ ประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันคือประเทศไทย หลังจากนั้น 30 วัน กฎบัตรอาเซียนก็มีผลบังคับใช้อย่างบริบูรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

“กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) ถือเป็นเอกสารพื้นฐานเทียบได้กับรัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิกทั้งสิบที่ใช้ “บังคับ” ร่วมกัน เสมือนกฎหมายสูงสุดที่รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่มีการประกาศใช้เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นเครื่องมือกำกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ยังผลให้รัฐสมาชิกทั้งสิบสามารถอ้างอิงทุกสิ่งอย่างที่ต้องทำ หรือไม่ควรทำได้อย่างราบรื่น ดังนั้นทุกถ้อยคำ ทุกข้อความ ทุกหมวด ที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียนจึงเป็นรากฐานอันมั่นคงของการทำงานของอาเซียน

ในอารัมภบท ชื่อเป็นทางการของ “อาเซียน” เป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า

“Association of Southeast Asian Nations”

ใช้คำย่อว่า

“ASEAN”

มาจากคำเดิมที่ใช้แต่แรกเกิดอาเซียนว่า

“Association of South-East Asian Nations”

สำหรับคำแปลภาษาไทยเป็นทางการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย เรียกชื่อว่า

“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน”

ส่วนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศนั้น เรียกว่า

“รัฐสมาชิก”

อ้างจากคำภาษาอังกฤษในกฎบัตรว่า

“Member States”

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติ หรือถ้อยคำอย่างเป็นทางการนั้นจำต้องเริ่มที่คำเหล่านี้เป็นประเดิม เพื่อให้การพูดถึงอาเซียนเป็นไปอย่างถูกต้องจนกลายเป็นถ้อยคำที่คุ้นเคยต่อไปในอนาคต แม้ว่าจะไม่มีข้อบังคับใดๆให้เราต้องเรียกชื่อ หรือ ออกเสียงศัพท์อาเซียนต่างๆให้ถูกต้องก็ตาม แต่สำหรับสื่อสารมวลชน ต้องถือเป็นหน้าที่หลักที่จะต้องสื่อสารโดยอ้างถึงชื่อ และข้อความทางการต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนอย่างถูกต้อง

คำว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เท่าที่ผ่านมา และยังคงเป็นอยู่ คำว่า “แห่ง” จะหายไปเสมอในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย โดยเรียกว่า “สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่จำต้องมีคำว่า “แห่ง” อยู่ด้วยก็เพราะมีคำว่า “of” อยู่ในชื่อภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น สื่อมวลชนไทยส่วนหนึ่งก็เรียกเพียงสั้นๆว่า “สมาคมอาเซียน” ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง และยาวเกินไปด้วยซ้ำ เพราะในคำว่า “อาเซียน/ASEAN” นั้นมีตัวอักษร “A” แทนคำว่า “Association/สมาคม” อยู่แล้ว หากเรียกว่า “สมาคมอาเซียน” จึงมีคำว่า “สมาคม-สมาคม” ซ้ำสองครั้ง ที่ถูก ต้องเรียกชื่อย่อสั้นๆว่า “อาเซียน” เท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า “สมาคม” นำหน้า

เวลาที่เรียกคำย่อ “ASEAN/อาเซียน” ก็มักมีการออกเสียงผิดอยู่บ่อยๆก็คือออกเสียงผิดว่า “อาเชียน” (ช-ช้าง) แทนที่จะเป็น “อาเซียน” (ซ-โซ่) เรื่องนี้ต้องแก้ไข เพราะเป็นความผิดที่ทำให้หาความหมายไม่ได้ คำว่า “อาเชียน” นั้นไม่มี มีแต่คำว่า “อาเซียน” คำนี้ ถ้าหากใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ผิด โปรแกรมตรวจตัวสะกดของไมโครซอฟท์ออฟฟิศจะเตือนให้ทราบโดยอัตโนมัติ

ส่วนการออกเสียง “อาเซียน” เป็น “อาเซี่ยน” โดยมีวรรณยุกต์เอกอยู่บนคำ “เซียน” นั้นเป็นการออกเสียงตามความนิยม และตามความรู้สึกสะดวกในการออกเสียง ซึ่งเป็นการออกเสียงที่มีมาแต่แรกกำเนิดอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2510 การออกเสียง “อาเซียน” ถือเป็นทางการที่กระทรวงการต่างประเทศบัญญัติไว้ แต่การออกเสียง “อาเซี่ยน” ถือเป็นการออกเสียงตามความนิยม ในหลักภาษาไทยถือว่าไม่ผิดทั้งสองแบบ เพียงแต่ในภาษาเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องว่า “อาเซียน” เท่านั้น

ดังนั้นจึงควรเรียกชื่อเต็มว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และเรียกชื่อย่อว่า “อาเซียน”

การอ้างถึงประเทศที่เป็นสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ จะใช้คำตามความนิยมว่า “ประเทศสมาชิก” ก็สะดวกและคุ้นเคยกันดี แต่หากจะต้องการให้เป็นทางการก็ต้องใช้คำว่า “รัฐสมาชิก” ในคำภาษาอังกฤษจะเขียนโดยใช้อักษรนำเป็นตัวใหญ่ คือ “Member States” (เติม s เมื่อเป็นพหูพจน์) คำว่า “Member States/รัฐสมาชิก” แต่เดิมใช้คำว่า “member countries/ประเทศสมาชิก” ในเอกสาร “ASEAN Declaration/ปฏิญญาอาเซียน” (ซึ่งเป็นเอกสารประกาศก่อตั้งอาเซียน ลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 / ค.ศ. 1967 จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Bangkok Declaration/ปฏิญญากรุงเทพฯ”)

คำที่พูดถึงอยู่บ่อยที่สุดระยะนี้คือ “การประชุมสุดยอดอาเซียน” คำนี้ถูกต้องแล้ว หากหมายถึงกระบวนการประชุม แต่ถ้าหากจะหมายถึงองค์กรของการประชุมที่เป็นเสมือนสถาบัน กฎบัตรอาเซียนใช้คำว่า

“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” ทั้งหมดมาจากภาษาอังกฤษว่า “ASEAN Summit” ในภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเติมคำว่า “ผู้นำ” ลงไปหน้าคำว่า “อาเซียน” ดังนั้นหากจะเรียกให้ถูกต้องเป็นทางการต้องเรียกว่า

“การประชุมสุดยอดอาเซียน” ไม่ใช่ “การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน”

นี่เป็นเพียงบางส่วนของ “ศัพท์อาเซียน” ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ พลเมืองอาเซียนอาจจะเริ่มคุ้นเคยกับคำที่ถูกต้องเป็นทางการมากขึ้น หากสื่อสารมวลชนหมั่นรายงานข่าวสารโดยอ้างอิงคำที่ถูกต้องเป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
 
สมเกียรติ อ่อนวิมล
27 มกราคม 2552

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
1082 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์