เปิดห้องสมุดที่นราธิวาส
  ข่าวทั้งหมด
9 มกราคม 2552

      

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนคณะผู้จัดสร้างห้องสมุดประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ.กล่าวคำกราบบังคมทูลในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" ว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฟ้าฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนในวันนี้

ห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" เป็นห้องสมุดที่ชาวจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจจัดสร้างขึ้น โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕ ล้านบาท เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และจังหวัดนราธิวาสได้ขอประทานชื่อห้องสมุดและทรงประทานนามห้องสมุดนี้ว่า ห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์"

ห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในวิทยาการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย การก่อสร้างและจัดกิจกิจกรรมดำเนินงานของห้องสมุดได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาส

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย ทรงปลูกต้นพิกุล และขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน ๑๐๐ ราย เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรม และนิทรรศการ และทรงฉายพระรูปจำนวน ๒ ชุด

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


129 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์