รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  ข่าวทั้งหมด
7 มกราคม 2552

      

รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เรื่อง แนวทางปฏิรูปการศึกษารอบ 2

 

สภาการศึกษา กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน ติดตามได้จากสารคดีครูไทย

นโยบายสำคัญและเร่งด่วน ซึ่งกำลังมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาขณะนี้ หนีไม่พ้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหม่ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หลังจากการปฏิรูปรอบแรกไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องช่วยคิด ช่วยค้นคว้า และนำเสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ได้เชิญผู้บริหารขององค์กรหลักทั้ง 5 องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมสมองกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนเห็นร่วมกันว่า สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมี 3 เรื่อง คือ เรื่องผู้เรียน ได้แก่ การขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ให้มีปัญหาตกหล่น การดูแลจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เรื่องครู ได้แก่ การยกระดับการพัฒนาและผลิตบุคลากร และเรื่องวิธีการเรียนการสอน อาทิ เนื้อหาสาระหลักสูตร ตลอดจนเรื่องการลงทุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ สกศ. จะต้องรับไปวิเคราะห์อย่างจริงจังอีกครั้ง

ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมายนั้น รองศาสตราจารย์ธงทอง กล่าวว่า คงไม่จำเป็นต้อง ยกเครื่องใหม่ เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ยังใหม่พอสมควร หากเทียบกับกฎหมายฉบับอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คงยังไม่สามารถระบุกรอบระยะเวลาในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างชัดเจน ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละประเด็น

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เป็นเรื่องใหญ่ คงต้องมีการระดมสมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ สกศ. ก็จะจัดเสวนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้ง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สภาการศึกษา
321 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์