รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  ข่าวทั้งหมด
7 มกราคม 2552

      

รายงานสารคดีชุดครูไทย ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เรื่อง แนวทางปฏิรูปการศึกษารอบ 2

 

สภาการศึกษา กำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน ติดตามได้จากสารคดีครูไทย

นโยบายสำคัญและเร่งด่วน ซึ่งกำลังมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาขณะนี้ หนีไม่พ้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาใหม่ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก หลังจากการปฏิรูปรอบแรกไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องช่วยคิด ช่วยค้นคว้า และนำเสนอประเด็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ได้เชิญผู้บริหารขององค์กรหลักทั้ง 5 องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมสมองกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนเห็นร่วมกันว่า สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมี 3 เรื่อง คือ เรื่องผู้เรียน ได้แก่ การขยายโอกาสทางการศึกษาไม่ให้มีปัญหาตกหล่น การดูแลจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เรื่องครู ได้แก่ การยกระดับการพัฒนาและผลิตบุคลากร และเรื่องวิธีการเรียนการสอน อาทิ เนื้อหาสาระหลักสูตร ตลอดจนเรื่องการลงทุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ สกศ. จะต้องรับไปวิเคราะห์อย่างจริงจังอีกครั้ง

ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมายนั้น รองศาสตราจารย์ธงทอง กล่าวว่า คงไม่จำเป็นต้อง ยกเครื่องใหม่ เพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ยังใหม่พอสมควร หากเทียบกับกฎหมายฉบับอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คงยังไม่สามารถระบุกรอบระยะเวลาในการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างชัดเจน ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละประเด็น

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เป็นเรื่องใหญ่ คงต้องมีการระดมสมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ สกศ. ก็จะจัดเสวนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้ง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สภาการศึกษา
89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์