’กศน.กมลาไสย’ ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ
  ข่าวทั้งหมด
6 มกราคม 2552

      

'กศน.กมลาไสย' ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ
Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

          กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบท

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในชนบทได้มีความรู้ และนำวิชาที่ได้รับมาใช้  ประโยชน์อย่างเต็มที่

          สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำนโยบายมาจัดทำโครงการจนประสบความสำเร็จถึง 48 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การนักศึกษา มาสนับสนุนทั้ง   เงิน และอุปกรณ์ด้านการศึกษา แก่ผู้ขาดโอกาส  ทางการศึกษาทั้งในชุมชนเมืองและถิ่นทุรกันดาร

          นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายมาพัฒนาส่งเสริมชีวิตให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ มีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การพัฒนาการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย การบริหาร การสนับสนุนโครงการพิเศษ จากนโยบายต่าง ๆ เป็นผลให้ กศน.กมลาไสย ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานเทศบาล อบต. องค์กรนักศึกษา วัด สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์เต็มที่

          นายสามารถ คล้ายเลื่อน ผอ.กศน.  อ.กมลาไสย กล่าวว่า ได้เสนอโครงการเพื่อรับการประเมิน 48 โครงการ อาทิ โครงการหลักธรรมาภิบาล เน้นให้บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายรู้จักการปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย มี 6 เรื่อง คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความรับผิดชอบ 5. หลักการมีส่วนร่วม 6. หลักความคุ้มค่า โครงการแสงธรรมนำชีวิต เน้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจความจริงของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีพระอาจารย์จากวัดชื่อดังมาเทศน์ จำนวน 8 ครั้ง

          ผอ.กศน.กมลาไสย เปิดเผยอีกว่า โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) กาฬสินธุ์ ให้ความรู้เพื่อสกัดกั้นการขายสิทธิซื้อเสียงนักศึกษามาร่วมงาน 500 คน นำไปขยายผลสู่ครอบครัว โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนมีนักศึกษาร่วม 351 คน เน้นการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัย และการเคารพกฎจราจรตามมารยาทเมาไม่ขับ, รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก, การปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โครงการกิจกรรม 5 ส โครงการแข่งขันกีฬา กศน. สัมพันธ์ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตโครงการตรวจสุขภาพ ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลตรวจสุขภาพโครงการหมู่บ้านแห่ง     การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรให้ผู้สนใจประดิษฐ์ดอกไม้ในท้องถิ่น, การทอเสื่อ, การตัดเย็บเสื้อผ้า, การทำขนม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการศึกษาปัญหาการพบกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหา    นักศึกษา โครงการวิจัยนักศึกษาส่วนบุคคลโครงการจัดซื้อหนังสืองบประมาณ 200,000 บาท เพื่อให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

          “นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประสานงานกับชุมชน และ อบต. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา กศน.มุ่งเน้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการส่งเสริม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย”

          ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็ก หรือโครงการใหญ่ กศน. ได้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชนบท และถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ ได้ลับสมอง เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง และครอบครัว รวมทั้งชุมชน.

          โอภาส มั่นคง--จบ--

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์เดลินิวส์
119 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์