’กศน.กมลาไสย’ ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ
  ข่าวทั้งหมด
6 มกราคม 2552

      

'กศน.กมลาไสย' ไม่หยุดนิ่ง...เดินเครื่อง 48 โครงการ
Source - เว็บไซต์เดลินิวส์ (Th)

          กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบท

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถือเป็นการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในชนบทได้มีความรู้ และนำวิชาที่ได้รับมาใช้  ประโยชน์อย่างเต็มที่

          สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นำนโยบายมาจัดทำโครงการจนประสบความสำเร็จถึง 48 โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การนักศึกษา มาสนับสนุนทั้ง   เงิน และอุปกรณ์ด้านการศึกษา แก่ผู้ขาดโอกาส  ทางการศึกษาทั้งในชุมชนเมืองและถิ่นทุรกันดาร

          นายสุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ได้นำนโยบายมาพัฒนาส่งเสริมชีวิตให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ มีนโยบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การพัฒนาการศึกษานอกระบบ การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย การบริหาร การสนับสนุนโครงการพิเศษ จากนโยบายต่าง ๆ เป็นผลให้ กศน.กมลาไสย ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานเทศบาล อบต. องค์กรนักศึกษา วัด สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์เต็มที่

          นายสามารถ คล้ายเลื่อน ผอ.กศน.  อ.กมลาไสย กล่าวว่า ได้เสนอโครงการเพื่อรับการประเมิน 48 โครงการ อาทิ โครงการหลักธรรมาภิบาล เน้นให้บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายรู้จักการปกครองบ้านเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย มี 6 เรื่อง คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความรับผิดชอบ 5. หลักการมีส่วนร่วม 6. หลักความคุ้มค่า โครงการแสงธรรมนำชีวิต เน้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจความจริงของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีพระอาจารย์จากวัดชื่อดังมาเทศน์ จำนวน 8 ครั้ง

          ผอ.กศน.กมลาไสย เปิดเผยอีกว่า โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) กาฬสินธุ์ ให้ความรู้เพื่อสกัดกั้นการขายสิทธิซื้อเสียงนักศึกษามาร่วมงาน 500 คน นำไปขยายผลสู่ครอบครัว โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนมีนักศึกษาร่วม 351 คน เน้นการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัย และการเคารพกฎจราจรตามมารยาทเมาไม่ขับ, รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก, การปฏิบัติตามกฎจราจร โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด โครงการกิจกรรม 5 ส โครงการแข่งขันกีฬา กศน. สัมพันธ์ เพื่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตโครงการตรวจสุขภาพ ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลตรวจสุขภาพโครงการหมู่บ้านแห่ง     การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการประชุมพัฒนาหลักสูตรให้ผู้สนใจประดิษฐ์ดอกไม้ในท้องถิ่น, การทอเสื่อ, การตัดเย็บเสื้อผ้า, การทำขนม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการศึกษาปัญหาการพบกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหา    นักศึกษา โครงการวิจัยนักศึกษาส่วนบุคคลโครงการจัดซื้อหนังสืองบประมาณ 200,000 บาท เพื่อให้ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

          “นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประสานงานกับชุมชน และ อบต. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา กศน.มุ่งเน้นเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โครงการส่งเสริม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทำดีเพื่อพ่อและแม่ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย”

          ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็ก หรือโครงการใหญ่ กศน. ได้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชนบท และถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ ได้ลับสมอง เพื่อนำสิ่งที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง และครอบครัว รวมทั้งชุมชน.

          โอภาส มั่นคง--จบ--

 

          ที่มา: http://www.dailynews.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์เดลินิวส์
544 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์