ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
  ข่าวทั้งหมด
14 กุมภาพันธ์ 2563

      

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ได้นำครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 170 คนเข้าร่วมโครงการ จากนั้น นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ สังกัด กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

          การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ตามหลักสูตรจิตอาสา 904 ของวิทยากร “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62 และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาล สามารถรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมนำไปขยายผลให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในระดับอำเภอและตำบลได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต่อไป

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
199 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์