ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ
  ข่าวทั้งหมด
14 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบแนวทางการนำการบริหารจัดการขยะ และแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ บูรณาการสู่การเรียนรู้ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ในโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางญาณีนาถ เข็มนาค อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล เลขาธิการคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอลืออำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมากรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสำนักงาน กศน. สามารถจัดได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นภารกิจหนึ่งตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับทุกคน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่จุดหมายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมอนุรักษ์ รักษา และสร้างจิตสำนึกของความหวงแหนสู่เด็กและเยาวชน ที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืนจากการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ของนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอลืออำนาจ ต้องขอแสดงความชื่นชม และพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำ เพื่อบูรณาการสู่การเรียนรู้ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งตรงกับนโยบาย กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เป็นแนวทางการพัฒนาเรื่องดี 6 อย่าง (6 Good) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งหนึ่งในเรื่องดี ก็คือเรื่องของนวัตกรรม หรือ Good Innovation ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การสร้างของที่คนอื่นไม่เห็นค่า ให้มีมูลค่า ด้วยน้ำมือคน กศน. ที่เป็นคนพันธุ์พิเศษสามารถทำได้ทุกอย่าง และพร้อมนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไปจัดทำเป็นคู่มือเพื่อขยายสู่การเรียนรู้ของประชาชน"ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งอำเภอลืออำนาจเป็นพื้นที่พิเศษ ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้หลักการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทาง 3Rs (Reduce: ใช้น้อยหรือลดการใช้, Reuse: ใช้ซ้ำ, Recycle: รีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่) เป็นต้น

ทั้งนี้ เชื่อว่า กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มีความพร้อมที่จะนำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักที่ถูกต้อง เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดต่อไป และทำให้อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนรักษาความสะอาด ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการนำสิ่งที่อาจจะไม่มีประโยชน์ในสายตาคนอื่น มาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีแก่พี่น้องประชาชนต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
136 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.21  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์