สกศ. เฟ้นหา good practice นำร่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ EF
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2563

      

 

 เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

       เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช) ให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาสมองส่วนหน้าของผู้เรียน (Executive Functions) โดยเฉพาะผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมและสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน coding ในระดับที่สูงขึ้นไป

 

 

       สกศ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF จัดทำรายงานผลการศึกษาและโครงการนำร่องในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สำหรับการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการดำเนินงาน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. แผนขับเคลื่อนในการดูแลเด็กในช่วง ๐ – ๖ ขวบ และ ๖ – ๑๒ ขวบ ช่วงระยะเวลา ๑๘ เดือนจากนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับครู ผู้จัดการเรียนรู้ และผู้ปกครอง ๒. การจัดหมวดหมู่งานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีมากมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้กับคุณครู โดยใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ความรู้ good practice ต่างๆ นำเสนอเป็นคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ และ ๓. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการนำร่องขยายผล

 

 

 

ที่มา : สกศ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
272 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์