เดินหน้านโยบาย WOW ชาวอุดรธานี
  ข่าวทั้งหมด
9 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการนำนโยบาย กศน. สช. WOW WOW ไปสู่การปฏิบัติ ณ จังหวัดอุดรธานี พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนการสาธิตของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาด้านทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษาพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการ กศน.จาก 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครู และนักเรียนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกว่า 400 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้มีความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ชาว กศน.อุดรธานี ขานรับนโยบายนำสู่การปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม ภายใต้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจนจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 และนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุดรธานี “เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายในปี 2580” ด้วย

ในส่วนการดำเนินงานตามนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 6 Good (ดี 6 อย่าง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 5 รุ่น แก่ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ตำบล ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ครูสอนคนพิการและเด็กด้อยโอกาส กว่า 582 คน ทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่, ประสานความร่วมมือเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ไปจนถึงแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน

นอกจากนี้ ยังนำนวัตกรรมด้านการศึกษาเรียนรู้สู่การจัดการเรียนการสอน อาทิ นวัตกรรมครูคืนถิ่น กศน.อุดรธานี, นวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ กศน.อุดรธานี, นวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ กศน.อุดรธานี, นวัตกรรมคนพันธุ์ LR กศน.อุดรธานี และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษา กศน.อุดรธานี ส่วนความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกวาง สำหรับ กศน.ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว สำหรับ กศน.ตำบลจำปาโมง และโรงเรียนบ้านโพน สำหรับ กศน.ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของความต้องการในการพัฒนางานของ สำนักงาน กศน.อุดรธานี ในประเด็นต่าง ๆ นั้น มีความยินดีที่จะช่วยทลายข้อจำกัดในการทำงานให้ได้มากที่สุด ทั้งในประเด็นงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเหมาบริการ ครูผู้สอนคนพิการ ตลอดจนการย้ายพนักงานราชการ ซึ่งได้มอบให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาหาแนวทางจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ตามกำหนดเวลา พร้อมศึกษาแนวทางการย้ายพนักงานราชการอย่างรอบคอบ ทั้งข้อดี ข้อเสีย โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก พร้อมสำรวจแนวปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุด สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ สำหรับการจัดสรรงบประมาณนักศึกษาผู้พิการ อยู่ระหว่างการเสนอขอปรับงบประมาณสนับสนุนในอัตราเดียวกับ สพฐ. ซึ่งจะต้องติดตามความก้าวหน้ากันต่อไป

"ขอขอบคุณความเสียสละและทุ่มเททำงาน ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูของทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาของ รมช.กนกวรรณ ในวันนี้ จะช่วยเพิ่มพลังใจและจับมือกันทำงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งขอขอบคุณหัวใจอันงดงามที่มอบให้กับครูพี่โอ๊ะ ถือเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ในการที่จะทำงานอย่างเต็มที่ สุดกำลัง สุดความสามารถ และเชื่อว่าทุกสิ่งจะสำเร็จได้ ขอเพียงเรามาร่วมมือ ร่วมใจ รวมหัวใจของทุกฝ่ายทุกคนให้เป็นหนึ่ง และมีความรักกันตลอดไป เพื่อทลายทุกข้อจำกัดไปด้วยกัน และไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุข ก็จะเห็นหน้าครูพี่โอ๊ะคนนี้ ตามสไตล์การทำงาน "ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า" และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/2/2563

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
258 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์