ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์
  ข่าวทั้งหมด
7 กุมภาพันธ์ 2563

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำความรู้ในการบริหารจัดการศึกษายุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ประโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต-นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้การต้อนรับและเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารจัดการศึกษายุคดิจิทัลบรรลุเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ใช้ในบูรณาการบริหารจัดการ และปรับวิธีคิด (Mind Set) วิธีจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

ทั้งยังต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงที่ดีแก่ผู้เรียนในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างชาญฉลาดด้วยตนเอง และต้องพยายามทำความเข้าใจผู้เรียนหรือคนรุ่นใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ ที่อยู่ในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัล และการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

​โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะที่จำเป็นของคนรุ่นใหม่ เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปอนาคตการทำงานของคนรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนไปด้วย Coding ภาษาที่ 3 จึงเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในยุคดิจิทัล และเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ คิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ส่งผลทำให้เกิดทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

​นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ต้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Personal Responsibility) ต้องเน้นให้มีความตระหนักถึงความรู้ให้มีความสอดคล้องกับยุคดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรม การเข้าถึงเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับนโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริมจริยธรรม และพฤติกรรมการรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและความขัดแย้งทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วย

​ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ อีกทั้งการมีส่วนร่วม (Participation) และความมีจิตอาสา โดยการกระทำความดีเพื่อความดี มิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

“ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นคุณธรรมนำความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการในยุคดิจิทัล เพื่อรวมพลังสร้างคนในชาติให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีเสรีภาพด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือวิชาชีวิต

​ท้ายที่สุดนี้ ในการบริหารจัดการการศึกษายุคดิจิทัล คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทั้งระบบ การปรับการเรียนรู้ให้มีลักษณะของคนยุคดิจิทัล คำนึงถึงศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล สร้างโอกาสและความเท่าเทียม ปรับปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานการอนุรักษ์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบท และท้องถิ่นของตนเอง และสิ่งสำคัญของการจัดการศึกษาต้องสร้างให้เกิดความเข้มแข็งภายใน และเกิดความสมดุล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แม้ว่าจะไม่สามารถกล่าวได้ว่า โลกยุคดิจิทัลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้น แต่สังคมยังความต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ โดยมีคุณธรรมเป็นกลยุทธ์นำทาง พวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกันเป็นพลังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมในทุกด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางด้านการบริหารการศึกษา พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
337 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์