ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
  ข่าวทั้งหมด
7 กุมภาพันธ์ 2563

      

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสังวาล ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.11 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลสกลนคร ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

          ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายรับบริการที่ศูนย์ ชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร มีนักเรียน 431 คน บุคลากร 87 คน จัดการเรียนการสอนโดยการให้บริการที่ศูนย์ ให้บริการที่หน่วย และให้บริการที่บ้าน ศูนย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กพิการเป็นรายบุคคลและให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และบริบทของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้ปกครองและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ มีภาวะทางอารมณ์ดี ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้รับบริการด้วยความสุภาพ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ

          ปัญหาที่พบ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่สามารถบรรจุเป็นครูได้เนื่องจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 2) กลุ่มเป้าหมายรับบริการที่บ้านมีนักเรียนในพื้นที่จำนวนมาก และอยู่ห่างไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ทำให้ครูต้องใช้เวลาในการเดินทางไปให้บริการนาน ส่งผลให้ครูไม่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์