เปิดบ้านเกษมพิทยาฯ สู่ศตวรรษที่ 21
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “งานเกษมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดบ้านเกษมพิทยา : เรียนรู้อย่างสนุกด้วยการสอนแบบ Coding” ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ตลอดจนนางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนมาก

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกษมพิทยา ตลอดระยะเวลากว่า 59 ปี ที่ได้ช่วยรัฐบาลในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ แก่เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการมีความรู้ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนเอกชน ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในคุณภาพการศึกษาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ภายใต้การจัดการศึกษาสู่ 6 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 3) มีจิตสำนึกความเป็นคนไทย มีความเป็นสากล และมีค่านิยมตามปรัชญาของโรงเรียน “มุ่งสร้างรากฐานวิชาการและจริยธรรม” 4) ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 5) มีระบบประกันคุณภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based management และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศและนานาประเทศมากไปกว่านั้น ขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนเกษมพิทยา ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ และภูมิปัญญาตามวิถีความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนในการดำเนินชีวิต เริ่มจากการเรียนการสอนในลักษณะ Unplug Coding ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อวางพื้นฐานของการพัฒนาสู่การคิดอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนเป็นภาษา Coding เข้าคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป“จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงาน สร้างความอิ่มเอมใจให้กับครูพี่โอ๊ะอย่างมาก เพราะเด็ก ๆ ดูมีความสุข มีความมั่นใจในการนำเสนอและกล้าแสดงออก แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพครบถ้วนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำวิชา Coding มาประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆ อย่างสมดุลกลมกลืน เน้นการเรียนรู้จากของจริงและวัสดุจากธรรมชาติ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดกิจกรรมที่สอดรับกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จนเกิดเป็นภาพความงดงามของเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ที่กำลังจะเบ่งบานและเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต ไม่เว้นแม้แต่เด็กพิเศษ ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนรวม ขอเพียงแต่ผ่านกระบวนการเตรียมการก่อนเท่านั้น ก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม พร้อมกับสร้างความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างอย่างเท่าเทียม และนำไปสู่การยอมรับในที่สุด จึงถือได้ว่าโรงเรียนเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนอีกแห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนผสานระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษได้เป็นอย่างดี และทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดบ้านเกษมพิทยาเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์จริง เชื่อมโยงสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมกำลังคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดปีการศึกษา 2562, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้,  การผลิตและสาธิตทักษะฝีมือ จากวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.เขตวัฒนา ทั้งนี้ มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 960 คน จากสถานศึกษา 21 แห่งนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/2/2563

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
549 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์