รมว.ศธ.ย้ำนโยบายเพิ่มคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย
  ข่าวทั้งหมด
3 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และข้าราชการ สำนักงาน กศน. เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ของโรงเรียน สพฐ. ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย (Good Learning Center) ตามแนวทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อการมีงานทำ ของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยขอให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นและออกแบบการทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมมอบสำนักงาน กศน.หารือและประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งจำนวนโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว การวางแผนพัฒนา และการบริหารจัดการ ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการพัฒนาภายใต้แผนงานและการบริหารจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกคนในชุมชน และในอนาคตอาจยกระดับไปสู่การเป็นศูนย์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ตอบโจทย์ความต้องการและบริบทของพื้นที่ต่อไป

โดยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2563 มีสรุปผลการประชุมที่สำคัญดังนี้

- (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

- ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 ตามเป้าประสงค์ “ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง” ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจำนวน 12,441,102,400 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 10,864,964,180.39 บาท โดยนำไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมาย 31.51 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้รับบริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.94 ล้านคน ผู้รับบริการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2.02 ล้านคน และผู้รับบริการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 27.55 ล้านคน

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานของสำนักงาน กศน.อย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอให้มีการสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ และประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ ตามมติของการประชุมครั้งก่อนหน้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ สำนักงาน กศน. และการจัดการศึกษาเอกชนของ สช. มีความยินดีน้อมรับทุกข้อเสนอแนะที่ดีและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของคนไทยทุกคน ให้ตอบโจทย์เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด

“วันนี้มีความยินดีที่ได้รับข้อเสนอจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ถือว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ กศน.อย่างมาก โดยจะผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนตามข้อแนะนำของที่ประชุม ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการเอง ตั้งแต่สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการขอใช้โรงเรียนที่ไม่ใช้งานแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เกี่ยวกับอัตรากำลังและมาตรฐานการพัฒนาครู กศน. ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนตามบริบทของพื้นที่เป็นหลัก เพื่อช่วยเสริมเติมเต็มทรัพยากร องค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยพัฒนางาน กศน.ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะในหลายประเด็นที่มีความสอดคล้องกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ที่ดำเนินการอยู่ อาทิ การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมบูรณาการงานของ กศน.มากขึ้น สอดคล้องกับ Good partnership ได้มีการประสานและขยายความร่วมมือในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายการทำงานด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ วัด ไปจนถึงสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น, การส่งเสริมอาชีพที่เครื่องจักรทำแทนคนไม่ได้ อาทิ นวดแผนไทย งานหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม Good Innovation ที่ส่งเสริมผลิตสินค้าและบริการในแบรนด์ กศน. ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.ที่มีความโดดเด่น 100 อย่าง เพื่อส่งเสริมเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ และลดความซ้ำซ้อนไปในตัว อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันที่จะพัฒนาสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างแบรนด์ของ กศน.ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาว กศน.ทั่วประเทศด้วยเช่นกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
3,477 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์