หารือ ผอ.ศูนย์ซีมีโอในไทย
  ข่าวทั้งหมด
27 มกราคม 2563

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานซีมีโอ) และคณะผู้บริหารศูนย์ ตลอดจนเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือว่า การได้พบปะหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานซีมีโอและคณะผู้บริหารศูนย์ ตลอดจนเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละศูนย์ฯ โดยได้มอบให้ผู้บริหารศูนย์ฯ พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคน ตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellent Center) ซึ่งสามารถนำความรู้ความสามารถของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ มาผสมผสานกับการอาชีวศึกษา เพื่อขยายผลการทำงานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากการคัดเลือกและจับคู่สถาบันอาชีวศึกษากับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ตามบริบทของพื้นที่และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของซีมีโอมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็จะได้รับความร่วมมือจากนานาชาติที่เป็นเครือข่ายของซีมีโอด้วย

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย ได้แก่ นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ, นางสมลักษณ์ เจริญพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ, รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการและผู้ประสานงานเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ, นายสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
28/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
233 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์