แถลงข่าว วันการศึกษาเอกชน ปี 63
  ข่าวทั้งหมด
4 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวกาารจัดงาน วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “PRIVATE Education, Choice of the future: การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต” ณ ห้องประชุม ศ.มล.ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และนายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) และประธาน ปส.กช.จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมากรมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และถือให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันการศึกษาเอกชน” โดยในปีนี้ กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนเป็นปีที่ 102 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่, ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 62,000 คน และสร้างรายได้รวมกว่า 50 ล้านบาท

“การจัดงานในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ผนึกกำลังร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ กว่า 20 แห่ง ตลอดจนสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมการจัดการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นผลงานของสถานศึกษา นักเรียน ครู ตลอดจนผู้บริหาร และเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของผู้บริหาร สถานศึกษา และหน่วยงานเครือข่าย นำสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเอกชนในภาพรวม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างกลมกลืน

แน่นอนว่า การจัดงานในปีนี้มีความพิเศษของการจัดการศึกษาเอกชน ที่เตรียมจะนำมาแสดงสู่สาธารณชนอย่างมากมาย ทั้งการบรรยายทางวิชาการ “แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอน ตลอดจนการประเมินผล และพัฒนาครู ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจน “การเลี้ยงลูกอย่างไรในสภาวะปัจจุบัน เพื่อช่วยสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศ”, การประกวดนวัตกรรมด้านการวิจัยของครู และผู้บริหาร, การเปิดเวทีการแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง ตามความสามารถและความถนัด รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม รูปแบบมีชีวิต ของผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อาทิ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิจัยสู่การพัฒนาประเทศ, โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย, โรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ พัทยา นานาชาติ, การค้นหาตัวตนและศักยภาพเป็นรายบุคคล ของสถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ทาเลนท์ดีเทคทีฟ, ศูนย์กวดวิชาคณิตศาสตร์และภาษา คุมอง, โรงเรียนฝึกสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม, ภูมิปัญญาตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ประจำถิ่นต่าง ๆ เป็นต้นสิ่งสำคัญคือ การจัดให้มีการแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีคนนี้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กที่อยู่ในระดับกลาง ๆ และอาจจะมีความถนัดและความสนใจในทักษะอื่น นอกเหนือจากด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาและแสดงออกอย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง ทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษา ตลอดจนถึงการเป็นอีกส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในภาพรวมไปพร้อมกันด้วย จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน “PRIVATE Education, Choice of the future” ในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวก เพื่อมาสัมผัสถึงความมุ่งมั่นของชาวการศึกษาเอกชน ในการสร้างทางเลือกด้านการศึกษาและองค์ความรู้สู่อนาคตให้กับเยาวชนและคนไทยของเรา ที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 102 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการจัดการศึกษาเอกชนให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานในปีนี้ เน้นหลักคิดเหลียวหลัง แลหน้า และสำรวจปัจจุบัน ในทั้ง 5 ภูมิภาค รวมทั้งเป็นการแสดงให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ที่สวมบทบาทในการพัฒนาทักษะและความสามารถของกำลังคนในประเทศ ในหลากหลายรูปแบบและอาชีพ ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การออกแบบทรงผมและตัดเย็บเสื้อผ้า ไปจนถึงการนวดแผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคม คกก.ปส.กช.ฯ กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมการศึกษาเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้ร่วมแรงร่วมใจเตรียมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2563 เพื่อต้อนรับและรองรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจตลอดการจัดงานในภาพรวม กว่า 62,000 คน นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาเอกชน ใน 3 ประเภท ได้แก่
- รางวัล “เข็มสดุดีทองคำ” (ทองคำแท้) เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ จำนวน 44 คนทั่วประเทศ
- รางวัล “สดุดีครูเอกชน” เพื่อมอบให้กับผู้บริหารและครู ที่ทำงานในสถานศึกษาเอกชนไม่ต่ำกว่า 30 ปี โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ จำนวน 81 คนทั่วประเทศ
- รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” เพื่อมอบให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น ในสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ จำนวน 10,000 คนทั่วประเทศ (จากทั้งหมด 150,000 คน)นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
2,602 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์