ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  ข่าวทั้งหมด
1 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชวินิตให้การต้อนรับ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ว่ามีความประทับใจและต้องขอขอบคุณ สทศ., สพฐ. และโรงเรียน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการเตรียมความพร้อมการจัดสอบครั้งนี้ โดยภาพรวมการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ซึ่งเห็นได้ว่านักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำข้อสอบมาก เพราะรู้ดีว่าคะแนนสอบ O-NET เป็นการวัดระดับความรู้ของตนเอง และมีความสำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย

“ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กทุกคน และหวังว่าการสอบ O-NET จะช่วยกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตั้งใจการสอบมากขึ้น เพราะจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของโรงเรียน ขณะเดียวกันในการสอบ O-NET วันนี้ ทางโรงเรียนราชวินิต ได้มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่นเป็นอย่างดีตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. กำหนด โดยได้รณรงค์ให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังได้ให้บริการแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือแก่ครูและนักเรียนผู้เข้าสอบ ดังนั้นผู้ปกครองจึงสบายใจได้และไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนที่มาสอบอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 786,185 คน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (Paper Pencil) มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 716,373 คน และทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 694 คน แบ่งตามศูนย์สอบ E-Testing 4 ศูนย์ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 206 คน 2) มหาวิทยาลัยนเรศวร 148 คน 3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 160 คน และ 4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 180 คน

สำหรับวิชาสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 นับเป็นปีที่ 4 ที่ สทศ. ได้นำรูปแบบข้อสอบอัตนัยมาใช้ในการทดสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ซึ่งในการทดสอบวิชาภาษาไทย ป.6 มีจำนวนข้อสอบ 34 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แบ่งเป็นรูปแบบข้อสอบปรนัย (เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ) จำนวน 32 ขัอ (80 คะแนน) และรูปแบบข้อสอบอัตนัย (แบบเขียนตอบ) จำนวน 2 ข้อ (20 คะแนน)

นอกจากนี้ ในปีนี้ สทศ. ได้เพิ่มศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย เป็น 6 ศูนย์ ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) มหาวิทยลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และต้นสังกัดได้นำผลการทดสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบถึงความสำคัญของการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบ อีกทั้งยังสร้างความตระหนักในการสอบ O-NET ว่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขณะเดียวกัน สพฐ. ได้จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อให้ครูได้นำตัวอย่างข้อสอบไปเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนสอบ และส่งเสริมให้มีการนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง/คลิป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพยืสุดา ศรีษะแก้ว
503 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์