MWIT Science Fair 2020
  ข่าวทั้งหมด
31 มกราคม 2563

      

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (MWIT Science Fair 2020) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานวิชาการระดับชาติที่เป็นศูนย์รวมของนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีใจรักในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่จะนำพาประเทศไทยให้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

นอกจากนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกันแล้ว การมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ๆ จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นทักษะชีวิตอีกด้านหนึ่งในการดำรงชีวิต และเป็นรากฐานให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่และผู้นำที่ดีต่อไปในอนาคต

“อยากบอกว่า ตนเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่นานมาแล้ว และเคยใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกัน แต่ไม่มีใครเปิดโอกาสให้ได้แสดงแนวความคิด ผลงาน โครงงานต่าง ๆ แบบนี้ อย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสในที่นี้ จึงภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการผลักดัน การสนับสนุนในหลายโอกาสและหลายพื้นที่ ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเจอนักเรียนวิทยาศาสตร์จำนวนมาก จึงขอฝากประเทศชาติไว้กับพวกเรา ขณะเดียวกันก็ขอฝากให้คิดค้นผลงานวิจัย โครงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชนในพื้นที่ โดยสร้างผลสัมฤทธิ์ให้กับประเทศก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ ได้ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพราะเวทีนี้จะทำให้เรามีความคิดใหม่ เพื่อนใหม่ และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ เพื่อตัวเอง เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติในที่สุด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูที่ให้การสนับสนุนนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงาน ขอบใจนักเรียนที่มีความมานะอุตสาหะ และมีใจรักในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะเดียวกันต้องขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยนุสณ์ทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละให้โครงการเกิดผลในเชิงรูปธรรมขึ้นมาก ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการการศึกษาของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า MWIT Science Fair เป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชาติ ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปีสลับกับงานระดับนานาชาติ Thailand International Science Fair เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 407 คน แบ่งเป็นนักเรียน 33 คน ครูและผู้บริหาร 104 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 74 แห่ง เป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 43โรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 11 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ไนโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว. 15 โรงเรียน ตลอดจนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในต่างประเทศ 3 โรงเรียน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ MWIT Science Fair 2020 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์ (Create) สมัครสมาน (Collaborate) และสื่อสาร (Communicate) โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรม Science Activities ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของวิทยากรในสาขาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Life Journey after School เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก Preclinical Sciences สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ "The Path from Basic Science Research to Drug Discovery and Industrial Application" อีกด้วย

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
464 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์