OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  ข่าวทั้งหมด
30 มกราคม 2563

      

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ฉลองสถานศึกษารางวัลรางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด” โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน จากโรเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (วทษ.ร้อยเอ็ด) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
0

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาสถานศึกษา อีกทั้งบุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อด้วยว่า ตนมีความตั้งใจอยากให้คนรู้ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 47 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ชื่นชมของสังคม เช่น วษท.ร้อยเอ็ด ก็เป็นสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับรางวัลพระราชทาน ถึง 3 ครั้งใน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นแน่นอน

ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะส่งเสริม​ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และนวัตกรรม​ (STI)​ เข้ามาเสริมในส่วนที่จะเสริมได้​ รวมถึง​ระบบ​ Didital​ Smart Farming​ เข้ามาช่วยพัฒนาผู้เรียนและเกษตรกรตามศักยภาพของแต่ละแห่งให้มากยิ่งขึ้น ในด้านการผลิตพืช​ ผลิตสัตว์​ และการบริหารฟาร์ม​ เป็นต้น เพื่อทำให้การผลิตมีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ​ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

“อยากจะเชิญชวนเด็กมาเรียนอาชีวเกษตรให้มากขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างเกษตรกร​ที่ประสบความสำเร็จให้เห็นมากมาย​ เป็น​ที่ยอมรับว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ทัดเทียม​กับอาชีพอื่น​ ๆ​ ได้​ และสามารถสร้างให้เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้เป็นล้านได้ไม่ยาก เชื่อว่าเด็ก ๆ จะสนใจมาเรียนมากขึ้น เพราะเรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที เนื่องจากเราใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลเข้ามาส่งเสริม อีกทั้งมีโครงการทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์อีกด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กล่าวว่า วทษ.ร้อยเอ็ด มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2561 ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน และผู้ปกครองนักรียนนักศึกษาป็นอย่างยิ่ง

งานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการศึกษาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้สนใจชมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

การจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ปืการศึกษา รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชา การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช) อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (ARAVA) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา อศ.กช. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ตลอดจนการแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และยังมีหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

วทษ.ร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. ด้านเกษตรกรรม ช่างอุตสหกรรมและบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิต ชึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ต่อจากนั้น​ รมช.ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​พิธีเปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วษท.ร้อยเอ็ด

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ วษท.ร้อยเอ็ด ดำเนินงานในรูปชมรมวิชาชีพและสหกรณ์จำลอง​ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจาก​ผู้เรียนที่เรียนต่างสาขาวิชาย่อมมีความสนใจในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ​ วษท.ร้อยเอ็ด​ มีชมรมวิชาชีพด้านการเกษตรที่มีความแตกต่างจากชมรมวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอื่นที่มีจำนวนมาก และเป็นอาชีพที่เป็นรากเหง้าของอาชีพของคนไทย จะช่วยให้ผู้เรียนด้านเกษตรกรรมมองเห็นภาพของอาชีพในอนาคตได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนสหกรณ์จำลองจะเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ​ และที่สำคัญจะช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้

ท้ายนี้ ขออวยพรให้การดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จงประสบผลสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวย​การ​ วษท.ร้อยเอ็ด​ กล่าว​รายงานว่า​ จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ที่จบอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจ​ สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว

วษท.ร้อยเอ็ด​ จึงได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนสาขาวิชาชีพต่าง​ ๆ​ โดยการให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา​ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ชมรมวิชาชีพจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะของชมรมวิชาชีพขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วทษ.ร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ​ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ​ไปใช้สร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยดำเนินงานในรูปสหกรณ์จำลอง ซึ่งมีการดำเนินงาน​ จำนวน 6​ ชมรมวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ ชมรมวิชาชีพสัตวศาสตร์​ ชมรมวิชาชีพประมง ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร​ ชมรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม​ และชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจ

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง/คลิป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
441 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์